ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscalculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscalculate*, -miscalculate-

miscalculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscalculate (vt.) คำนวณผิด Syn. misjudge, misestimate
English-Thai: HOPE Dictionary
miscalculate(มิสแคล'คิวเลท) vt.,vi. คำนวณผิด,วินิจฉัยผิด., See also: miscalculation n. misculculator n., Syn. err,mistake
English-Thai: Nontri Dictionary
miscalculate(vt) คำนวณผิด,คาดผิด,กะผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I probably did miscalculate time.ฉันอาจคำนวณเวลาผิดไปหน่อย
Well, then, you miscalculated.กับของแพทย์ประจำเครื่อง
Jeff, do not miscalculate.เจฟ อย่าตัดสินใจผิดหละ
I think it's clear by now that you've miscalculated how far we're willing to go.นายไม่เสี่ยงต่อการเปิดเผยแบบนั้นแน่ ฉันคิดว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะ ว่านายคงคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะยอมมาไกลได้ขนาดนี้
So,yeah,you're bummed i miscalculated 'cause it reminds you of your own fallibility.ดังนั้นพวกคุณเลยผิดหวัง หนูคำนวนมันผิดพลาด เพราะว่ามันทำให้คุณนึกถึงการตกลงมาของพ่อกับแม่เหมือนกัน
I think I must have miscalculated the dose.ผมคิดว่า ผมต้องคำนวน ขนาดยาผิดไปแน่ๆ
I ran, I miscalculated, I stopped, I slid.ผมวิ่ง แล้วคำนวณพลาด ผมหยุด แต่ไถล
Obviously, I miscalculated a few things.เห็นได้ชัดว่า ผมคำนวณบางอย่างพลาดไป..
He said he mixed the chemicals and miscalculated the chloride.เขาบอกว่าผสมสารเคมี แล้วคำนวณคลอไรด์ผิด
I almost killed someone, and that's what you miscalculated?ฉันเกือบจะฆ่าใครบางคนไป แล้วอะไรล่ะที่คุณคำนวณพลาด?
If you're here for Gabriel, Cong, you've miscalculated.ถ้านายมาเพื่อเกเบรียล นายคำนวณผิดแล้ว คอง

miscalculate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan ph) EN: miscalculate FR: mal calculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscalculate
Back to top