ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปนเป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปนเป*, -ปนเป-

ปนเป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปนเป (v.) mix together See also: mingle, be intermingled Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน
ปนเปื้อน (adj.) contaminated See also: dirty, infected, polluted
ปนเปื้อน (v.) contaminate See also: infect, pollute
English-Thai: HOPE Dictionary
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
intermix(อิน'เทอมิคซฺ) vt.,vi. ผสม,ปนเป,คลุกเคล้า., See also: intermixable adj. intermixedly adv., Syn. combine
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
English-Thai: Nontri Dictionary
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
crag(n) หินผา,หินแหลม,ดินปนเปลือกหอย
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contaminantสิ่งปนเปื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contaminationการปนเปื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Linerวัสดุกันซึมชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Pollutant ภาวะมลพิษ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษ ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cacophony (n.) เสียงดังที่ผสมปนเปกัน (คำเป็นทางการ) Syn. dissonance, discord
confound (vt.) ผสมปนเป Syn. confuse, puzzle
confuse (vt.) ผสมปนเปกัน Syn. confound, puzzle
contaminant (n.) สิ่งปนเปื้อน
contamination (n.) การปนเปื้อน
decontaminate (vt.) ขจัดสิ่งปนเปื้อน See also: ขจัดพิษ, ขจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการ, กำจัดรังสี Syn. remove contamination Ops. contaminate
farrago (n.) สิ่งที่ผสมปนเป See also: เมดเล่ย์ Syn. hodgepodge, medley
jumble together (phrv.) ผสมปนเป See also: ปนกันยุ่ง
jungle (n.) ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง See also: กองระเกะระกะ
melange (n.) ของที่ผสมปนเปกัน Syn. hodgepodge, mixture
remove contamination (vt.) ขจัดสิ่งปนเปื้อน See also: ขจัดพิษ, ขจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการ, กำจัดรังสี Ops. contaminate
welter (n.) สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน
"extensive contamination in the grain fields of southern Argentina"? the state de... eber...พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในนาข้าว ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา?
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา!
No. I don't want to give you a contaminated specimen. Get my meaning?ไม่, ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วรึไง ผมไม่ต้องการให้คุณได้รับตัวอย่างที่ปนเปื้อนไป เข้าใจความหมายของผมไหม?
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ
Well, it's our T-bone for the moment.เจ้าหน้าที่พวกนี้จะทำให้ที่เกิดเหตุปนเปื้อน
The whole mine's contaminated.มันปนเปื้อนอยู่ทั่วทั้งเหมืองเลย
Our clothes were infected.เสื้อผ้าของเรามีสารพิษปนเปื้อนมา
Three Waters has, in fact, been contaminated.ทรี วอเตอร์, พบว่าถูกปนเปื้อนเชื้อไวรัส
Somehow in the mix-up, it became like this.เรื่องอะไรต่อมิอะไรมันถึงได้ผสมปนเปกัน, จนยุ่งเหยิงไปหมดอย่างนี้
Lake Springfield has higher levels of mercury than ev...์มีสารปรอทเข้มข้นปนเปื้อนในทะเลสาบมากผิดปก..
It's only 8:00 and the streets are already packed with costumed visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween the one night a year when we can pretend to be the scariest thing we can think of.นี่ก้อเพิ่งจะ8: 00แต่ตอนนี้ ถนนนี้เต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ บ้างก้อมาเพื่อโชวชุด บ้างก้อมาผสมปนเป
It's only 8:00, and the streets are packed with visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween.นี่เพิ่งจะ 8: 00แต่ถนนก้อเต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ ...บ้างก้อมาโชวชุด บ้างก้อมา ผสมปนเป
All right, we need to move that body to out Exposure Control facility, then test all personnel who've come in contact with her for possible contamination.เราต้องย้ายศพออกไปห้องควบคุมการแผ่รังสี แล้วตรวจสอบการปนเปื้อนกับทุกคนที่เข้าใกล้และสัมผัสเธอ
If it is the source of our contamination, time is of the essence.บางที มันอาจปนเปื้อนจากนี่
Or you could get crapped up.ไม่งั้นอาจถูกปนเปื้อนได้
I haven't been crapped up, not once.ผมไม่เคยโดนปนเปื้อน แม้แต่ครั้งเดียว
Half the state would be contaminated.ครึ่งหนึ่งของเมืองอาจจะปนเปื้อนด้วยระอองปรมาณุ
I means you just got crapped up.หมายความว่า เธอถูกปนเปื้อนซะแล้ว
Aren't they crapped up?มันไม่ถูกปนเปื้อนหรอกหรือ
He's not contagious, but until we understand more, it's better not to introduce any additional conminants.อาการของเขาไม่แพร่เชื้อ แต่จนกว่าเราจะรู้มากกว่านี้ คงต้องป้องกันไม่ให้ มีการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น
A THIRD OF THE CRIME SCENE FLEES WITH HIM AND HIS VEHICLE. THE VICTIM'S CAR'S A WRECK.และสุดท้าย ถนน ร่องรอยปนเปื้อนด้วยรถคันอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาหมด
If we're going to save Gwen, we have to find out what's contaminating the water.การที่จะช่วย กเวนได้ เราต้องหาว่าอะไรที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ
Why's there so much yapping in this dog hospital?ให้ตายเหอะ คุณยังปิดบังไม่ได้เลยว่านี่มันโรงพยาบาลสุนัข เสียงคนกับสัตว์ปนเปกันนี่มัน... .
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง
I need 10 minutes with the scene before your men contaminate it.ผมขอ 10 นาที ก่อนที่ลูกน้องคุณจะทำหลักฐานปนเปื้อน
Water contamination has surfaced as one of the many theories being taken seriously as to the cause of the events in the Northeast.การปนเปื้อนในน้ำเป็นหนึ่งในหลายๆ ทฤษฎี ที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
The water system here is contaminated with human feces.นั่นเอามากินไม่ได้ มันมีของเสียปนเปื้อน
And it turns out, it's all kind of a mishmashปรากฎว่ามันเป็นอะไรที่ผสมปนเปกัน
The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.อเมริกา, จีน, อินเดีย, เยอรมัน และสเปนเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ ในพลังงานหมุนเวียน
You're killing people in West Virginia. That water is toxic.คุณฆ่าคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ น้ำปนเปื้อนสารพิษ
And what did...แล้วIBC รายงานสรุปเรื่องสารปนเปื้อนยังไงคะ?
The contaminant posed no health risk?สารปนเปื้อนนี่ไม่มีอันตรายเลยเหรอคะ?
IBC Global claimed it wasn't necessary to reduce human exposure to the contaminant?IBC แจ้งว่าไม่จำเป็นที่จะ ต้องลดการสัมผัสสารปนเปื้อนนี้เหรอ?
Do you think it's contaminated from the coal plant?คุณคิดว่ามีสารปนเปื้อนจากโรงเผาถ่านหินมั๊ย
That's why kendrick was so desperate to cover up the aracite contamination.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเคนดริกไม่ใส่ใจ ที่จะป้องกันเรื่องการปนเปื้อนของอาราไซท์
And even if we could prove that unr was dumping contaminants-- which we can't-- we still have no proof of any fraudulent activity.ถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่า UNR ได้ทิ้ง สารปนเปื้อน.. ซึ่งเราไม่.. เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่า มีการหลอกลวง
This is a demonstration about demons and angels, love and lust.งี่เง่าชะมัด ทุกอย่างมันสับสนปนเปไปหมดในหัวของผม
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม
Are you contaminated?เจ้าโดนสิ่งปนเปื้อนหรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปนเป
Back to top