ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บูชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บูชา*, -บูชา-

บูชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูชา (v.) worship See also: adore, venerate, revere Syn. นับถือ, ยกย่อง, เทิดทูนบูชา
บูชา (v.) offer sacrifice Syn. กราบไหว้, สักการะ, คารวะ
บูชากัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์
บูชาผี (v.) offer sacrifices to a spirit Syn. เซ่นไหว้
บูชายัญ (v.) sacrifice Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย
English-Thai: HOPE Dictionary
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
ciborium(ชิบอ'เรียม) n. ปะรำถาวรเหนือที่บูชา,ภาชนะใส่ขนมปังพิธีและน้ำมนต์พิธีในโบสถ์, See also: ciborial adj. -pl. -boria
consecration(คอนซิเคร'เชิน) n. การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การอุทิศตัวและบูชาพระเจ้า
cult(คัลทฺ) n. การบูชา,ลัทธิ,ศาสนา,ความคลั่งในศาสนา,พิธีปฎิบัติในศาสนาหรือลัทธิ, See also: cultism n. ดูcult cultist n. ดูcult, Syn. worship,devotion,clique
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
enshrine(เอนไชรน') vt. วางไว้บนที่บูชา,บูชา., Syn. inshrine, See also: enshrinement n. ดูenshrine
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
heliolatryn. การบูชาดวงอาทิตย์., See also: heliolater n. heliolatrous adj.
henotheismn. การบูชาหลายพระเจ้า., See also: henotheist n. henotheistic adj.
holocaust(ฮอล'ละคอสทฺ) n. ความหายนะ,การทำลายจนสิ้นเชิง,การเผาบูชาจนสิ้น,, See also: holocaustic,holocaustical adj., Syn. disaster
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
iconoclastn. ผู้ทำลายรูปบูชา,ผู้ทำลายภาพพจน์
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
joss(จอส) n. พระพุทธรูปของจีน,รูปปั้นบูชาจีน
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
liturgy(ลิท'เทอจี) n. พิธีสวด, พิธีสักการะบูชา
English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
cult(n) การบูชา,พิธีกรรมทางศาสนา
enshrine(vt) ใส่สถูปไว้,ตั้งไว้ในที่บูชา,บูชา
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
idolatry(n) การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
liturgy(n) การสวดมนตร์,พิธีสวดมนตร์,พิธีสักการะบูชา
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
shrine(n) เจดีย์,สถูป,ศาลเจ้า,อาราม,หิ้งบูชา,ปูชนียสถาน
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cult of personality; cult, personalityลัทธิบูชาบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Phallicismลัทธิบูชาลึงค์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adore (vt.) บูชา See also: เคารพบูชา, กราบไหว้ Syn. venerate, revere
enshrine in (phrv.) บูชา
offer (vt.) บูชา (ทางศาสนา) Syn. sacrifice
immolate (vt.) บูชายัญ (คำทางการ) See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ Syn. offer worship, sacrifice
offer worship (vt.) บูชายัญ (คำทางการ) See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ Syn. sacrifice
adoration (n.) ความเคารพบูชา See also: ความเลื่อมใส Syn. devotion, veneration
adoringly (adj.) อย่างรักและบูชา
altar (n.) แท่นบูชา See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
altarpiece (n.) ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์
Chinese idol (n.) รูปบูชาของชาวจีน See also: เจ้า
devotional (adj.) เกี่ยวกับการสักการะบูชาศาสนา Syn. devout, pious, holy
diabolism (n.) การเคารพบูชาภูตผีปีศาจ Syn. Satanism, black magic
enshrine (vt.) วางไว้บนหิ้งบูชา See also: วางไว้บนที่บูชา, ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
enshrinement (n.) การวางไว้บนแท่นบูชา See also: การตั้งไว้ในที่บูชา
graven image (n.) รูปสลักเอาไว้บูชา See also: เทวรูป
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
icon (n.) รูปบูชา See also: ภาพบูชา Syn. image
idol (n.) สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
idolize (vt.) เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
ikon (n.) รูปบูชาของพระเยซู พระแม่มารี หรือนักบุญต่างๆ Syn. icon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Worship the people that are here.บูชาผู้คนที่อยู่ที่นี่
Worship the Lord your God and serve him only...บูชาพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
Three sacrifices, and I can control when and where I land.บูชายัญ 3 คน ฉันถึงจะกำหนดจุดหมายและเวลาได้
Bouchard, I need help. Quickly. I think he's collapsed.บูชาร์ด ช่วยกันหน่อย เร็วเข้า ฉันคิดว่าเขาล้มนะ
Bouchard? Agent Bouchard, come in.บูชาร์ด บูชาร์ด ตอบด้วย
Worship this place. It changes people's life.บูชาสถานที่นี้ มันเปลี่ยนชีวิตผู้คน
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา .
No time to argue. Throw the idol, I throw the whip.ไม่มีเวลามาเถียงกันแล้ว โยนรูปบูชามาให้ฉัน, แล้วฉันจะโยนแส้ให้.
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน
Our Taoist shrines can be found all over the world.แท่นบูชาของลัทธิเต๋าสามารถพบเห็นได้ทั่วไป.
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์
They're worshipping Kali.พวกเขากำลังบูชาพระแม่กาลี
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง
You might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ
I cherished his books, and I dearly wish he had written more.ฉันบูชาหนังสือเขาทุกเล่ม และฉันหวังอยากให้ เขาเขียนมากกว่านั้น
It's obvious. They're worshiping her.มันชัดเจนว่า พวกเขาบูชาเธอ
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน
What if these kids are involved in some kind of a cult and that man knows something about it?ฉันคิดว่า มีบางอย่างเคยอยู่ที่นั่น อาจจะ... เป็นการบูชายันสักอย่าง สมมุติว่าเด็กพวกนั้น ร่วมประกอบพีธีอะไรบางอย่าง
The Wachootoo are savages. If they catch you, they'll be merciless.พวกวาชูตูน่ะป่าเถื่อน ถ้าโดนจับได้คุณถูกบูชายันแน่
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชม พระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์"
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชมพระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์"
They worship you. You're like a god to them.พวกเขาบูชาคุณ /สำหรับพวกเขา คุณเป็นเหมือนกับพระเจ้า
Don't pull it, don't pull it!ด่าง, ส่วนผสมจากการบูชายัญ
No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind.ห้ามดื่ม ห้ามเล่นยา ห้ามจูบ ห้ามสัก ห้ามเจาะ ห้ามทำบูชายันต์สัตว์
Jane, what if he worships you?เจน ถ้าเขาบูชาเธอล่ะ
They're shrines People pray to themเป็นศาลที่ชาวบ้านบูชา
Every ship up there's been home two, even three times more than the Nebuchadnezzar.ยานทุกลำกลับบ้านบ่อยเป็น 2-3 เท่าของยานเนบูชาดเนซซาร์
I was just told you cleared the Nebuchadnezzar for takeoff.ผมบอกให้คุณเข้าใจแล้วนะ ยานเนบูชาเนซซาร์ออกไปแล้ว
Then why did you allow the Nebuchadnezzar to leave?แล้วทำไมคุณถึงอนุญาติให้ ยานเนบูชาเนซซาร์ไปล่ะ ?
Has there been word from the Nebuchadnezzar?มีข้อความจากนาบูชาเนดซ่าไหม
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก
And now, I think I'd like to visit my beloved pedestal.และบัดนี้ ข้าคิดว่า ข้าอยากกลับไปสู่แท่นบูชาของข้าซะที
Let's get it over with.มานำเขาขึ้นไปสถิตย์ยังแท่นบูชากันเหอะ
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง
It took me 500 years to get this pedestal back, and I ain't about to give it up.กว่าข้าจะได้กลับไปยังแท่นบูชา ต้องใช้เวลาอีกกว่า 500 ปีเชียวนะ แล้วข้าก็ไม่รู้จะกอบกู้มันได้ยังไง
This is not about my pedestal.นี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแท่บูชาของข้าสักหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บูชา
Back to top