ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immolation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immolation*, -immolation-

immolation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immolation
Back to top