ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satanism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satanism*, -satanism-

satanism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Satanism (n.) การเคารพบูชาภูตผีปีศาจ Syn. black magic

satanism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satanism
Back to top