ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บังคับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บังคับ*, -บังคับ-

บังคับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังคับ (v.) force See also: give an order, command, direct, compel Syn. บัญชา, สั่ง, บงการ
บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี) (v.) enforce See also: compel
บังคับการ (v.) command See also: direct, control, govern Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ
บังคับบัญชา (v.) command See also: direct, order, control, govern Syn. สั่ง, ควบคุม, บังคับการ
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
บังคับเอา (v.) extort from See also: exact Syn. บังคับ
บังคับใจ (v.) force See also: constrain, oblige, control one´s mind Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น
บังคับใช้ (v.) enforce See also: give force to
English-Thai: HOPE Dictionary
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
chiliarch(คิล'ลีอาร์ค) n. ผู้บังคับกองพัน
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
coercive(โคเออ'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบีบบังคับ, See also: coerciveness n. ดูcoercive
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compelling(คัมเพล'ลิง) adj. ซึ่งบีบบังคับ,ซึ่งมีผลมากที่ต้านไม่อยู่, Syn. forceful ###A. unconvincing,invalid
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive
conning towern. (คอน'นิง) n,หอบังคับการเรือใต้น้ำ,
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
control(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold,rule,restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
control(n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
dirigible(adj) ซึ่งสามารถควบคุมได้,ซึ่งสามารถบังคับได้
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
imperative(adj) เชิงบังคับ,จำเป็น,ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ
inure(vi) เป็นผลดี,มีประโยชน์,มีผลบังคับใช้
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Ackermann steeringระบบบังคับเลี้ยวแบบอัคเคอร์มันน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apply mutatus mutandisใช้บังคับโดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercive diplomacyการทูตแบบบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compellability of witnessการมีอำนาจบังคับให้พยานให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsion๑. การจำต้องทำ๒. การบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsoryที่เป็นการบังคับ, ภาคบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directrixเส้นบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhortationการบีบบังคับ, การเคี่ยวเข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forced circulation systemระบบหมุนเวียนแบบบังคับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handlingเสถียรภาพการบังคับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hijackingการจี้บังคับอากาศยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impost๑. เก็บภาษี๒. ภาระตั้งบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in forceมีผลบังคับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inceptionการเริ่มมีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inureมีผลบังคับ, ทำให้เกิดผล [ดู enure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-leviableไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandamus (L.); mandamus, writ ofหมายบังคับของศาลให้ปฏิบัติการ (ที่อยู่ในหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebound valveลิ้นบังคับการไหลกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulation๑. การกำกับ, การปรับให้เหมาะ๒. ข้อบังคับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การอนุมัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering armแขนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coercionการใช้อำนาจบังคับ [การแพทย์]
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Compulsionการย้ำทำ,ความต้องการที่จะกระทำพฤติกรรมอย่างบังคับใจไม่ได้,ลักษณะย้ำทำ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
directrixไดเรกตริกซ์ (เส้นบังคับ), ดูในเรื่อง parabola [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
gategate, บานบังคับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
regulatorregulator, อาคารบังคับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Steering-gearเฟืองบังคับเลี้ยว [TU Subject Heading]
subjectคนในบังคับ [การทูต]
subordinateผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [การทูต]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break in (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม, ฝึกให้เชื่อง (ม้า), พยายามทำให้เคยชินกับ
compel (vt.) บังคับ See also: สั่ง Syn. force, coerce
constrain (vt.) บังคับ See also: บีบบังคับ Syn. compel, force, restrain
drive (vt.) บังคับ See also: ควบคุม
force (vt.) บังคับ See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด Syn. compel, drive, impel Ops. balk, bar
force from (phrv.) บังคับ See also: คาดคั้น, เค้นจาก Syn. force out of
force on (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. enforce on, force onto, force upon
force onto (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. enforce on, force on, force upon
force out of (phrv.) บังคับ See also: คาดคั้น, เค้นจาก Syn. force from
force upon (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. force on
impel to (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ
lead on (phrv.) บังคับ See also: มีอิทธิพลให้กระทำ(บางสิ่ง)
make (vt.) บังคับ See also: บังคับให้ทำ Syn. force, compel, oblige
oblige (vt.) บังคับ See also: ทำให้จำเป็นต้อง Syn. compel, drive, force Ops. hamper, bar
pin (vt.) บังคับ
pull in (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม (สัตว์) Syn. hold in
push about (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม Syn. shove around
push about (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม Syn. shove about
reduce (vt.) บังคับ See also: ปราบปราม Syn. overmaster, subjugate
roll back (phrv.) บังคับ See also: ทำให้ยอมตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You force me to do somethingคุณบังคับฉันให้ทำบางสิ่ง
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
Don't force him to join usอย่าไปบังคับเขาให้มาร่วมกับเราเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a clear chain of command.และการ บังคับ บัญชา ให้ชัดเจน
I need motions to dismiss, compel, strike, and change venue.ผมต้องการดำเนินการไล่ออก,\ บังคับ ยกเลิก, และเปลี่ยนสถานที่
Pick him out of a crowd, find him in a building...บังคับกดดันให้เขายอมเปิดเผยตัวตน
If you take the fact that our unsub performs forced sexual acts with his victims, then add to that the force-feeding of a human head and the posed prayer position,บังคับขืนใจเหยื่อของเขา แล้วถ้าเพิ่มการบังคับให้กินชิ้นส่วนหัวมนุษย์ และจัดท่าการตายเป็นแบบสวดมนตร์
So we're good, right?บังคับฉันให้เก็บพรสวรรค์นี่ไว้ข้างใน เราโอเคกันแล้วนะ?
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป
Forced them to sell their property on the cheap.บังคับพวกเขา ให้ขายทรัพย์สินของพวกเขาในราคาถูก
Crushed passion and idea alike, all in the name of their walking God.บังคับศรัทธาและความเชื่อในพระเจ้าที่ไม่มีวันตายของพวกเขา
Forced him into her company's musical show.บังคับเขาในการแสดงละครเพลงในบริษัทของเธอ
Alistair fleming. Forced him to re-grow its organic covering.บังคับเค้าให้ปลูกถ่ายโครงสร้างเนื้อเหยื่อใหม่
Make me, sir. It's all about respect.บังคับเลย ท่าน มันเป็นเรื่องของการเคารพกันนะ
Forced you at gunpoint to hand it over?บังคับแม่ด้วยปากกระบอกปืน เพื่อส่งหลักฐานมาให้
Force Antonia how? How the fuck we gonna do that?บังคับแอนโทเนีย ยังไงเหรอ เราจะทำอย่างนั้นได้ยังไง
Made me memorize every damn city, town, lake, forest, and mountain.บังคับให้ข้าจำชื่อทุกเมือง ทุกหมู่บ้าน ทะเลสาป ผืนป่าและภูเขา
Forcing a man to twist his own hanging rope.บังคับให้คนผูกคอตัวเอง
Pushing me to break you guys up.บังคับให้ฉัน เลิกคบกับพวกเธอ
He made me kill Professor Arnold.บังคับให้ฉันฆ่า ศาสตราจารย์ อาร์โนลด์
He forced me to act like a drunk at the party.บังคับให้ฉันทำ เหมือนขี้เมาในงานเลี้ยง
They can make me write my feelings in a journal, play team-building games 'til I'm blue in the face.บังคับให้ฉันบันทึกความรู้สึกได้ รุมแกล้งฉันจนฉันเจ็บตัวก็ได้
I made the bald man cry into the turtle stew, which I do believe my sister ate.บังคับให้ชายกล้า ปล่อยน้ำลงในสตูว์นกเขา ที่ข้าเชื่อว่า พี่สาวที่รักได้กิน
FORCE THEM TO WORK IN THE MINES. SAME IN THE NEXT VILLAGE.บังคับให้ทำงานที่เหมือง หมู่บ้านข้างๆก็โดน
Forced to toil and suffer, so that those of coin and position can see their fortunes grow beyond need or purpose!บังคับให้ทำงานหนักและต้องทนทุกข์ทรมาน ... เพื่อให้ผู้ที่มีเงินและอำนาจ ... ... สามารถดูโชคชะตาของพวกเขา เติบโตเกินความต้องการ!
Force-feeding them sugar water?บังคับให้น้ำตาลพวกนี้หรือ
Forced to wear the scarlet A to punish her adulterous behavior.บังคับให้ประทับตัวอักษร เอ เพื่อลงโทษที่เธอคบชู้ ร็อบบี้หยุดเถอะ เธอทำให้ฉันอึดอัด
Making me talk to other women all night, it's a strange tactic, but a memorable one.บังคับให้ผมคุยกับผู้หญิงอื่นทั้งคืน เป็นวิธีที่แปลกดี แต่ก็น่าสนใจนะ
Forces a woman to jump to her death,บังคับให้ผู้หญิงกระโดดตึกตาย
Forcing them to be something that they're not?บังคับให้พวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็น
Go. Let's lay her down right there at the edge of the reservoir.บังคับให้มันลงไปที่ขอบ อ่างเก็บน้ำให้ได้
I made his son watch.บังคับให้ลูกชายเขาดู
Compelled to do more than just write about it, he would don a mask and form-fitting tights to become Lone Vengeance.บังคับให้เขาต้องลงมือจัดการด้วยตัวเอง เขาต้องใส่หน้ากาก และชุดรัดๆ เพื่อที่จะกลายมาเป็น โลน เวนเจนส์
Forcing him to change his plans.บังคับให้เขาต้องเปลี่ยนแผนใหม่
Compel him to believe his mates found religion and moved to Utah so that he can explain to Marcel why he lost 3 more vampires tonight.บังคับให้เขาเชื่อว่าเพื่อนเขาเจอกลุ่มแล้ว และย้ายไป ยูท่าห์ เพื่อที่เขาจะได้อธิบายกับมาเซล
Turned him into his triggerman.บังคับให้เขาเป็นมือปืน
Is she not obligated to speak to you?บังคับให้เธอพูดกับคุณไม่ได้เหรอ
Pushing her to ask for more money.บังคับให้เธอไปบีบขอเงินเพิ่มอีก
Forcing us to get what we want, but knowing that when we do...บังคับให้เราทำ ในสิ่งที่เราอยากได้ แต่รู้อยู่ว่า เมื่อเราทำแล้ว...
Has forced me to show my hand.บังคับให้แม่ต้องพูดออกมา
You bomb the factories and you force mainstreamers to feed on humans.บังคับให้แวมไพร์ส่วนใหญ่ ดื่มเลือดคนเป็นๆ
I can control all of you, or just part of you.บังคับได้ทั้งหมด ส่วนไหนก็ได้
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บังคับ
Back to top