ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overmaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overmaster*, -overmaster-

overmaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overmaster (vt.) ครอบงำ
English-Thai: HOPE Dictionary
overmastervt. ครอบงำมีอำนาจเหนือ,พิชิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overmaster
Back to top