ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่านับถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่านับถือ*, -น่านับถือ-

น่านับถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่านับถือ (adj.) respectable See also: estimable, honorable Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ Ops. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ (v.) be respectable See also: be estimable, be honorable Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ Ops. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
reputable(เรพ'พิวทะเบิล) adj. มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,น่านับถือ,ได้มาตรฐาน,ดี, See also: reputability,reputableness n. reputably adv., Syn. honourable,esteemed
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
venerable(เวน'เนอระเบิล) adj. น่าเคารพ,นับถือ (เพราะอาวุโส) ,น่าเคารพนับถือ,น่านับถือ., See also: venerability n. venerableness n. venerably adv., Syn. aged,old,serious
English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
reputable(adj) น่านับถือ,มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,ได้มาตรฐาน
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
estimable (adj.) น่านับถือ See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง Syn. admirable, honorable, respectable
honourable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed
respectable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed, honourable
respectful (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. deferential, reverent, considerate, respectful Ops. disrespectful, impolite
reputability (n.) ความน่านับถือ Syn. decency, integrity
respectability (n.) ความน่านับถือ Syn. decency, integrity, reputability
Venerable (n.) คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yeah. That's-- that is honorable. I appreciate it.ใช่เลย นั่น นั่นมัน น่านับถือ ฉันประทับใจนะ
Well known, seemingly respectable, actually corrupt.คนดัง น่านับถือ แต่จริงๆทุจริต
Admired as a gladiator.น่านับถือตอนเป็นแกดิเอเตอร์
My everlasting respect, Master Mundi.น่านับถือยิ่งนัก อาจารย์มันดิ
They're all so sanctimonious so judgmental.พวกเขาน่านับถือ ...ตัดสินง่าย
Heathcliff has an honorable soul.คุณฮีธคลิฟฟ์มี จิตวิญญาณที่น่านับถือ
She was from a very respectable family.เธอมาจากครอบครัวที่น่านับถือมาก
All I know is that now he, or any other respectable man, will want nothing to do with any of us. Lord! Look who's coming!ที่ฉันรู้ก็คือตอนนี้เขาหรือผู้ชายที่น่านับถือทั้งหลาย จะไม่ต้องการติดต่อกับพวกเราอีกแล้ว พระเจ้า ดูสิว่าใครกำลังมา
I guess in this society, being male and an asshole makes you worthy of our time.สงสัยว่าในสังคมสมัยนี้การเป็นเพศชายงี่เง่า ทำให้เป็นคนน่านับถือสินะ
You are an honourable man, Passepartout.นายน่านับถือมาก พาสปาร์ตู
Rest assured, honorable parents.ไว้ใจได้ , พ่อแม่ผู้น่านับถือ
I think you're so amazing.ฉันคิดว่าเธอน่านับถือออก
Although I may not appear it, I am in fact Iris' semi-respectable big brother.ถึงหน้าตาจะไม่ให้ แต่ผมเป็นพี่ที่น่านับถือของไอริส
You're the night watchman, Lawrence. A venerable position in this institution.ก็เป็นยามเวรดึก, ลอร์เรน เป็นตำแหน่งที่น่านับถือ
A respected professor, a brilliant geneticist but he had clearly lost touch with reality.เป็นศาสตราจารย์ที่น่านับถือ นักพันธุศาสตร์อัจฉริยะ แต่เขาหลุดจากความเป็นจริง
That's the respectful way to go I think.นั่นคือหนทางที่น่านับถือ ฉันคิดนะ
The captain lost all respect in Anne's eyes that day.กับตัน ได้เสียภาพลักษณ์ความน่านับถือ จากสายตา ของแอนเน ไปในวันนั้น
You will never change. She is a decent girl.นายนี่ไม่เคยเปลี่ยน เธอเป็นผู้หญิงที่น่านับถือ
Are you talking about that decent guy who..เธอกำลังพูดถึงคนที่น่านับถือ...
Better to be feared than respected.ทำให้น่ากลัวดีกว่าให้น่านับถือ
You have just as much presence...as Lex said you did.คุณมีบุคลิกน่านับถือมาก.. เหมือนที่เล็กซ์บอกเลย
In fact, you seem like decent fellows...จริงๆ แล้ว พวกท่านเป็นบุคคลที่น่านับถือ...
To become a teacher they'll take seriously you just have to become a respectable man first.การเป็นอาจารย์ให้นักเรียนเอาจริงเอาจัง... . ...ก่อนอื่นนายก็ต้องทำตัวให้เป็นคนน่านับถือ
So, what is a "respectable man?"อะไรคือ"คนที่น่านับถือ"เหรอครับ
This is your chance to be a respectable man!นี่เป็นโอกาสที่นายจะได้เป็นคนที่น่านับถือนะ!
You told me to become a "respectable man," but I'm no good at it...ก็คุณบอกผมว่าให้เป็น"คนที่น่านับถือ"นี่ครับ แต่ผมก็ทำได้ไม่ดี...
And model puerto-rican american.และชาวเปอร์โตริกัน-อเมริกันผู้น่านับถือ
You have pledged to conduct yourselves with nobility, honour and respect.ดำรงตนอย่างสูงส่ง สมเกียรติ และน่านับถือ
Her father was a respected politician till the Japanese took him out.พ่อของเธอเคยเป็นนักการเมือง ที่น่านับถือ จนโดนญี่ปุ่นเก็บ
This man is Africa's most respected scientist!นี่คือนักวิทยาศาตร์ที่น่านับถือที่สุดของแอฟริกา
Well, obviously, you're respectful and highly qualified.อืม คุณดูน่านับถือ และคุณภาพคับแก้ว
Because you will not find a more experienced or respected forensic anthropologist anywhere in the world.เพราะว่าคุณจะไม่มีทางหา คนที่มีประสบการณ์มากไปกว่า หรือน่านับถือไปกว่า นักนิติมานุษยวิทยาคนนี้ ไม่ว่าที่ไหนในโลก
You're a decent man.ภายในห้องนี้ นายเป็นคนน่านับถือมาก
I remember this. Dennis Sorrel. Decent bloke.ฉันจำเรื่องนี้ได้ เดนนิส ซอร์เรลล์ เป็นคนที่น่านับถือ
They're just such good, decent people.พวกเขาช่างเป็นคนดี คนที่น่านับถือ
Oh. That's respectable. Thank you.โอ้ น่านับถือจัง ขอบคุณนะ
These are nice, respectable girls just like you.นี่มันดีสำหรับสาวที่น่านับถือ เหมือนกับเธอ
Being the mother of such a respectable man like President Jeon, you're no different than a mother to me.ได้เป็นแม่ของคนที่ช่างน่านับถืออย่างท่านประธานจอน คุณเป็นเหมือนแม่ของฉันเลย
He's a respected lobbyist.เขาเป็นนักล็อบบี้ที่น่านับถือ
I will now introduce the the esteemed members of the judiciary who have graced this event with their participation to present the Certificates of Appointment.ผมขอแนะนะ คณะตุลาการที่น่านับถือ ผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในงานนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่านับถือ
Back to top