ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deferential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deferential*, -deferential-

deferential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deferential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพ See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม Syn. obeisant, respectful, submissive
English-Thai: HOPE Dictionary
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're going to succeed at this thing you're trying to do you've got to stop being so damn deferential.ถ้าคุณอยากทำเรื่องนี้ให้ได้ - เรื่องไหน - เรื่องที่คุณพยายามจะทำ
They used to be polite and deferential.พวกเขาเคยชินกับการแสดงความสุภาพและความเคารพ
They were trying to be deferential, I think.พวกเขากำลังพยายามที่จะเป็น เคารพผมคิดว่า

deferential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, 恭敬] deferential; with respect
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 客客气气气 / 客客氣气氣] politely; extremely deferential
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential

deferential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear)
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.)
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful

deferential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียมตัว[adj.] (jīem tūa) EN: humble ; modest ; deferential ; self-effacing FR:
มีสัมมาคารวะ[adj.] (mī sammā kh) EN: deferential ; respectful ; well-behaved FR: respectueux
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deferential
Back to top