ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้พอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้พอใจ*, -ทำให้พอใจ-

ทำให้พอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้พอใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
fulfil(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.
placate(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ., See also: placater n. placation n.
placatory(เพล'คะโทรี) adj. ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ,ซึ่งทำให้พอใจ
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
satiable(เซ'ชีอะเบิล) adj. ทำให้พอใจได้, See also: satiableness n. satiably adv.
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน
satisfy(vt) ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ,ทำให้หนำใจ,ทำให้สมปรารถนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concilliate (vt.) ทำให้พอใจ See also: เอาใจ Syn. appease, atone
content (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง
get (vt.) ทำให้พอใจ Syn. gratify
gratify (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม Syn. please, gladden Ops. bore, tire
humor (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้อารมณ์ดี
please (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ถูกใจ Syn. gratify, satisfy Ops. displease
pleasure (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ถูกใจ Syn. gratify
propitiate (vt.) ทำให้พอใจ See also: เอาใจ Syn. appease, atone, concilliate
satisfy (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้สุขใจ Syn. content, cheer, delight, rejoice
thrill (vt.) ทำให้พอใจ
sugarcoat (vt.) ทำให้พอใจขึ้น See also: ทำให้เป็นที่พอใจ Syn. flatter
content with (phrv.) ทำให้พอใจด้วย
sate (vt.) ทำให้พอใจอย่างเต็มที่ See also: ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เอือมระอา
satiate (vt.) ทำให้พอใจเต็มที่ See also: ปรนเปรอ, บำรุงเลี้ยงดูเต็มที่, ทำให้เต็มอิ่ม
affability (n.) การทำให้พอใจ See also: การเอาใจ Syn. courtesy
complaisance (n.) การทำให้พอใจ See also: การเอาใจ Syn. affability, courtesy
complaisant (adj.) ที่ทำให้พอใจ Syn. obliging, amiable
propitiatory (adj.) ที่ทำให้พอใจ Syn. conciliatory, apologetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Lord, I feel ready to satisfy youเจ้าศักดินาของฉัน, ฉันรู้สึกอย่างพร้อมเพื่อทำให้ทำให้พอใจคุณ
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
It's a curious thing, but the thought of breaking your nose is almost as satisfying as actually doing it.น่าสนใจดีนี่ แต่ความคิดที่ว่าจะหักดั้งจมูกนายก็เกือบทำให้พอใจ พอๆ กับการได้ลงมือจริงๆ เลย

ทำให้พอใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้พอใจ
Back to top