ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่อมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่อมตัว*, -ถ่อมตัว-

ถ่อมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่อมตัว (v.) humble See also: be modest Syn. นอบน้อม, ถ่อมตน
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
meek(มีค) adj. ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง,ผ่อนตาม, See also: meekly adv. meekness n.
milky(มิล'คี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนม,มีสีขาว,ให้น้ำนมมาก,เชื่อง,ถ่อมตัว,ซีด., See also: milkily adv. milkiness n., Syn. opaque
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod,bend,kneel,bow
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abject (adj.) ถ่อมตัว
knowtow to (phrv.) ถ่อมตัว
modest (adj.) ถ่อมตัว See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม Syn. humble Ops. vain, proud, showy
stoop (vi.) ถ่อมตัว See also: ลดตัว Syn. condescend, deign
deign (vt.) ถ่อมตัวลงมา See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign (vi.) ถ่อมตัวลงมา See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา Syn. condescend, vouchsafe, stoop
modestly (adv.) อย่างถ่อมตัว See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม Syn. humbly Ops. boldly, boastfully
modesty (n.) ความถ่อมตัว See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม Syn. humbleness Ops. immodesty, boastfulness
simple (n.) คนถ่อมตัว See also: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ
take someone down (a peg or two) (idm.) ทำให้ถ่อมตัว See also: ทำให้ลดความยโส Syn. bring down
unassuming (adj.) ซึ่งถ่อมตัว See also: ซึ่งไม่อวดดี Syn. modest, quiet, reserved Ops. showy, gaudy, pretentious
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hero, mentor, God... humble, clearly all things that don't apply to him.ฮีโร่, ครู, พระเจ้า... . ถ่อมตัว เป็นอย่างเดียว ที่เขาทำไม่เป็น
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว,\เศร้า
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า.
In my humble opinion, this is ridiculous.ขอแนะนำอย่างถ่อมตัวเลย มันงี่เง่ามาก
Then since you are so humble, we won't ask your opinion.เมื่อนายถ่อมตัวขนาดนี้ เราก็จะไม่ถามความเห็นนาย
Oh, you are so modest.โอ้ คุณช่างถ่อมตัวจริงๆ
Well, you better give me a moment alone with him so I can eat some humble pie.งั้นให้เวลาผมกับกัปตันตามลำพังหน่อย.. เผื่อผมจะได้ถ่อมตัวลงมาบ้าง
I'm modest about some things, but not this.ฉันอาจจะถ่อมตัวในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่เรื่องนี้แน่
Courteous, self-effacing,ที่หาญกล้า ที่ถ่อมตัว
He would never tell you himself.เขาคงไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังหรอก เขาถ่อมตัวเกินไป
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
But while I was gone, I had the chance to see the world through newly-humbled eyes.แต่ระหว่างที่หายไป ผมมีโอกาสได้ มองโลกผ่านสายตาที่ถ่อมตัวแบบใหม่
Look, don't be so modest. You're a rat, for Pete's sake.นี่ ไม่ต้องถ่อมตัวหรอก แกก็แค่หนู ขอร้องเลย
I hate false modesty. It's just another way to lie.ฉันไม่ชอบให้แกล้งถ่อมตัว มันก็เหมือนโกหก
Oh, you're much too modest, Troy.โฮ้ อย่าถ่อมตัวไปเลยนะ ทรอย
A humble sign of friendship from a stranger who's come into your house.การถ่อมตัวจะให้มิตรภาพ จากคนแปลกหน้าที่เข้ามาหาคุณ
Are humble traders journeying to China.คือ พ่อค้าผู้ถ่อมตัวนี้จะเดินทางไปจีน
Would this be a good time to teach you that a Jedi is humble, my young Padawan?สงสัยคงถึงเวลาสอนให้เจ้ารู้ว่า พวกเจไดต้องถ่อมตัวแล้ว พาดาวันของข้า
No need to be so modest, Merlin.ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอก เมอร์ลิน
Don't be modest. Come on, give us the details.อย่าถ่อมตัวเลยค่ะ เอาล่ะ เล่ารายละเอียดหน่อยสิคะ
He's being modest. He was the best.เขาถ่อมตัวน่ะค่ะ เขาเยี่ยมมากเลยนะคะ
But you always felt like you had to make less of yourself...แต่ลูกก็มักจะถ่อมตัวอยู่เสมอ
Eric, you don't do humble well.อีริค อย่าถ่อมตัวไปเลย
I was not being humble. This happens to be true.ฉันไม่ได้ถ่อมตัว มันเป็นเรื่องจริง
I don't even expect a little modesty from someone who has so much.ฉันไม่เข้าใจว่าการถ่อมตัวเล็กๆน้อยๆ จากใครซักคนมันจะมากเกินไป
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก
I like to think that in my humble capacity I have advised you to the best of my ability, and that my advice has proven to be of value to you.ข้ามักจะคิดว่าความอ่อนโน้มถ่อมตัวของข้าที่ข้ามีให้ท่าน และทักษะที่ดีที่สุดของข้า พร้อมทั้งคำปรึกษาคงพอจะมีค่าบ้างสำหรับท่าน
The vampire agenda, pure and simple.พวกแวมพ์ช่างมีระเบียบ บริสุทธิ์ผุดผ่อง และถ่อมตัวจริงๆ
Gold. Wow. It's very understated.ทองซะด้วย ว้าว ถ่อมตัวมากไปรึเปล่าเนี่ย
Yes,but I wanted to hear holt sounded with a touch of modesty.ใช่ แต่ฉันอยากให้มันเป็นการถ่อมตัว
Don't be so modest. He also spent a summer in micronesia,อย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลย แล้วตอนซัมเมอร์เขายังไปอาสา
It's a way for women to express their modesty.มันเป็นวิธีที่ผู้หญิงแสดงออกถึงความถ่อมตัว
I like a person who isn't hampered by modesty.ฉันชอบจังคนที่ไม่ อ้อมค้อมถ่อมตัวเนี้ย
Salvation came in the unlikely form of this man.ศาสตราจารย์ถ่อมตัวที่ กำหนดออกใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และการตรวจสอบที่แพงที่สุด
I didn't become modest when I had hits.ผมกลายเป็นคนไม่ถ่อมตัว ตั้งแต่ผมดัง
You know, I mean, modestly speaking, I think I'm creating a masterpiece.บอกแล้ว ผมหมายถึง พูดอย่างถ่อมตัวนะ ผมว่าผมสร้างผลงานสุดเลิศขึ้นมาแล้ว
Don't condescend to me.ไม่ต้องมาถ่อมตัวกับฉัน
(Chuckles) You're too modest.ท่านถ่อมตัวเกินไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่อมตัว
Back to top