ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condescend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condescend*, -condescend-

condescend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condescend (vi.) ลดตัวลงมา Syn. vouchsafe, deign, lover oneself
condescend to (phrv.) ปฏิบัติราวกับ...ต่ำต้อย
condescend to (phrv.) ลดตัวลงมา See also: ทำตัวตกต่ำ Syn. descend to
condescending (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
condescending (adj.) ซึ่งทระนง See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว Syn. arrogant, snobbish Ops. humble, modest
condescending (adj.) ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
condescendingly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, snobbisharrogant, snobbishly Ops. humbly, modestly
English-Thai: HOPE Dictionary
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
English-Thai: Nontri Dictionary
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't condescend to me.ไม่ต้องมาถ่อมตัวกับฉัน
It's a vampire's instinct to condescend to Lycans... but they're not afraid to evolve.มันเป็นสัญชาตญาณของแวมไพร์ ที่จะก้มลงไป ไลเคน แต่มันไม่กลัวที่จะพัฒนาขึ้น
"For who", as Lady Catherine herself condescendingly says,เลดี้แคทเธอรีนพูดด้วยท่าทางอันเป็นผู้ใหญ่ว่า "แล้วใครล่ะ...
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป
You know, I don't... mean this to be condescending.ลูกรู้, พ่อไม่... ความหมายนี้คือต้องยอมรับ
Even though you're gonna say I'm being condescending.ถึงแม้ว่าลูกจะบอกว่า ให้พ่อยอมรับ
You're right. That is condescending.ลูกพูดถูก นั่นคือการยอมรับ
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต
Well, thank you for the condescending lecture, but that's not really my thing.ขอบคุณนะ สำหรับการวางตัวแบบนี้ แต่นั้นมันไม่ใช่ฉัน
I find that term condescending!ฉันถือว่าคำๆนั้นเป็นการ เหยียดหยามฉัน!
Condescending. That's a big word for you.เหยียดหยาม เป็นคำที่ใหญ่โตมากสำหรับนาย
Can you stop condescending for one second or is it a principle of your bullshit philosophy?คุณจะหยุดวางท่าแบบนั้นสักวินาทีได้ไหม หรือว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักปรัชญางี่เง่าของคุณ

condescend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending

condescend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condescend
Back to top