ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้านทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้านทาน*, -ต้านทาน-

ต้านทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้านทาน (v.) resist See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน
ต้านทานฤทธิ์ยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา Ops. แพ้ยา
English-Thai: HOPE Dictionary
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
impedance(อิมพีด' เดินซฺ) n. ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ (มักมีหน่วยเป็นโอห์ม)
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
ohm(โอห์ม) n. หน่วยความต้านทานไฟฟ้า
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
untenable(อันเทน'นะเบิล) adj. ป้องกันไม่ได้,ต้านทานไว้ไม่อยู่,ไม่เหมาะสำหรับครอบครอง ไม่เหมาะสำหรับอย
English-Thai: Nontri Dictionary
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
impregnable(adj) ต้านทานได้,กันไว้ได้,เหนียวแน่น
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้
ohm(n) หน่วยวัดความต้านทานของไฟฟ้า
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antibodyสารภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antigenสารก่อภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impedanceความต้านทานต่อการผ่าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antibodyสารภูมิต้านทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Immuneความต้านทานสูง [การแพทย์]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
ohmโอห์ม, หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistorตัวต้านทาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electric resitanceความต้านทานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
rheostatตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
stainless steelเหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะผสมระหว่างเหล็ก โครเมียม และธาตุบางชนิด เช่น นิกเกิล มีความต้านทานสูงต่อการเกิดสนิมโดยปกติจะมีโครเมียมผสมอยู่เกิน 12% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Viscosityความหนืด หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
shuntชันต์, ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impedance (n.) การวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยคือโอห์ม (z)
irresistible (adj.) ที่ต้านทานไม่ได้ Syn. overwhelming, compelling
ohm (n.) หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)
ohmmeter (n.) เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า
photoelectric cell (n.) อุปกรณ์เปลี่ยนความต้านทานของวงจรไฟฟ้าตามความเข้มแสงที่กระทบ
proof (adj.) ซึ่งต้านทานได้ See also: ซึ่งป้องกันได้
proof (vt.) ทำให้มีความต้านทาน
reactance (n.) ความต้านทานกระแสไฟฟ้า
resistance (n.) แรงต้านทาน See also: ความต้านทาน Syn. impediment, friction
resistible (adj.) ซึ่งสามารถต้านทานได้
resistor (n.) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
rheostat (n.) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
strength (n.) ความต้านทาน See also: ความทนทาน Syn. durability, resistance, toughness
untenable (adj.) ซึ่งต้านทานไม่ได้ See also: ซึ่งป้องกันไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Against solonius's inferior stock,ต้านทานของกำนัลจากโซโลเนียส
Others will give resistance upon way. And Arrius and his legion hold position beyond its gates.ต้านทานข้อเสนออื่น ๆ ไปพร้อมกัน ตำแหน่งถือ Arrius หลังประตู
Our pièce de résistance.ชิ้นของเรา de ต้านทาน
A trifle simple, perhaps, but her appeal is undeniable.ก็นิดหน่อย แต่เสน่ห์ของเธอยากจะต้านทานเลยล่ะ
Fluctuation tolerance range, check.ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว
Room 9, 118 degrees Kelvin. Fluctuation tolerance, check.ห้องที่ 9, ค่าเคลวินระดับ 118 ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว
Room 1 is at 0.0005 degrees Kelvin. It's within tolerances.ห้องที่ 1 ค่าเคลวินอยู่ที่ 0.0005 มันมีค่าการต้านทาน
His immune system fails when there's trouble, so an ear infection ...แกไม่มีภูมิต้านทานโรค เป็นอะไร ก็ไม่หาย อย่างหูอักเสบ...
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?ท่านคงไม่คิดนะว่าพวกฮ้อบบิทส์ จะต้านทานพลังของซอรอนได้
Not only do I understand your resistance, I appreciate it.ไม่เพียง แต่ผมเข้าใจความต้านทานของคุณผมเห็นคุณค่าของมัน
So I'm not immune to influenzaชั้นเลยไม่มีภูมิต้านทานโรคไข้หวัด
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา
Wait, platinum or palladium is less resistant?เดี๋ยวนะ แพลทินัมหรือแพลเลเดียม อันไหนความต้านทานน้อยกว่ากัน
No gay can resist my charm.ไม่มีเกย์คนใด ที่จะต้านทานเสน่ห์ของฉันได้ นายห้ามนอนตรงนั้น
It was like an accelerated mutator, a sort of, you know, like an unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything.เหมือนเป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์, อะไรประมาณนั้น พลังทำลายล้าง ที่ไม่มีใครต้านทานได้ จะทำลายทุกอย่างไม่เหลือ
General, the Island won't last five days without fleet support.แม่ทัพ .. เกาะนี้ต้านทานไว้ได้ไม่เกิน 5 วันหรอก ถ้าปราศจากกองเรือสนับสนุน
You see? Powerless to resist.เห็นมั้ย ไร้แรงต้านทาน
No Daughter Of Lily'S Could Ever Resist.ไม่มีลูกสาวคนไหนของลิลลี่สามารถต้านทานลูกได้
We haven't been up here together in a long time.ผมเพียงแต่ไม่สามารถเอาชนะ สิ่งที่ต้านทานไม่ได้นั้น
I don't think you understand the true nature of this organization.มันเป็นภูมิต้านทานของผมที่ช่วยเธอ ชีวิตเธอเป็นความรับผิดชอบของผม
It's in there.ภูมิต้านทานในเลือดของฉัน จะรักษาการติดเชื้อไวรัส
Who could resist that?สาวไหนจะต้านทานไหวจริงมะ
Irresistible force.ทนเเรงต้านทานไม่ได้หรอก
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง
I can withstand the pressure for a brief time.ข้าคงต้านทานพวกมันได้สักพัก
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด
But in the end, the boy couldn't resist.แต่ในที่สุด เด็กชายก็ไม่อาจต้านทานได้
Great play here by Marc Ellis in reading the game, but he can't take...มาร์ค เอลีส วางแผนได้ดีนะครับ.. แต่คงต้านทานไม่ไหว--
The power to prevent this, comes from inside you!อำนาจที่จะต้านทานสิ่งนี้ สถิตอยู่ในตัวเจ้า
Let us see if she's immune to all our powers.เธอมีภูมิต้านทานอำนาจทุกคนหรือเปล่า?
But if we can withstand that weapon, we'll draw them in.แต่ถ้าเราต้านทานอาวุธนั่นได้ เราก็จะลากให้พวกมันเข้ามา
Sir, even if Skywalker is successful and destroys the battleship, how will we stand up to the combined firepower of the remaining frigates?ถ้าสกายวอคเกอร์สำเร็จ และยานนายพลถูกทำลาย เราจะยืนหยัดต้านทานยานรบที่เหลือ ที่ระดมยิงเข้ามาได้ยังไง?
I got a powerful immune system.ร่างกายฉันภูมิต้านทานสูงย่ะ
I tried to resist santana. I did.ฉันพยายามต้านทาน ซานทาน่า แล้ว
It's been a while since anyone could resist my compulsion.มันสักพักแล้วที่ใครบางคน ต้านทานอำนาจควบคุมจิตใจของฉันได้
Luckily, I've pinpointed the one location on Earth that has an irresistible enough force to counteract you.แต่โชคดี ผมวางหมุดตำแหน่ง ลงบนผิวโลกไปแล้ว จึงไม่มีพละกำลังพอ ไปต้านทานแรงของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้านทาน
Back to top