ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องตา*, -ต้องตา-

ต้องตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องตา (v.) please the eye See also: pleasant to the eye, good to look at Syn. ถูกตา, ชวนมอง
ต้องตาต้องใจ (v.) impress deeply See also: be enamored with, be pleased with Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ
ต้องตาต้องใจ (v.) be beautiful See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ Ops. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legalityความถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preter legalไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, นอกเหนือกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
verifyทวนสอบตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortal (adj.) ต้องตาSyn. perishable Ops. immortal
be in order (phrv.) ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ) See also: ถูกกฎข้อบังคับ Syn. be out of
earthborn (adj.) ซึ่งต้องตา
endose (vt.) ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย Syn. legalize, ratify
escheat (n.) การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
fetality (n.) ภาวะที่ต้องตาSyn. dying
hanky-panky (n.) ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม See also: นิสัยที่ไม่ดี Syn. mischief, monkey business, trick
just (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย Syn. rightful, lawful
justice (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย Syn. legitimacy
keep on the rails (idm.) ทำถูกต้องตามกฎหมาย
keep on the right side of the law (idm.) ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย Syn. remain on, stay on
keep on the straight and narrow path (idm.) ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
lawful (adj.) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย Syn. legal
lawfully (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. de jure
legal (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย Syn. licit, legitimate, lawful Ops. illicit, illegal, unlawful
legality (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legalization (n.) การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation Ops. proscription, outlaw
legally (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. lawfully, de jure
legitimate (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย See also: ชอบด้วยกฎหมาย Syn. lawful, licit, legal
legitimate (adj.) ถูกต้องตามเหตุผล See also: ตามตรรกะ Syn. logical, valid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You had to follow me to another state to do it,too?ต้องตามฉันมาถึงรัฐอื่นเลยเหรอ
We find it and then we kill it.ต้องตามหามันและฆ่ามันก่อน
So, we're looking for a flesh-eating Fae foody?ต้องตามหาเฟกินศพหรือเปล่า
Have to keep up with the times, as they say.ต้องตามให้ทันยุคสมัย, อย่างที่เขาพูด
Died on those planes, never mind whatต้องตายบนเครื่องบินนั่น ,แล้วยังมี
(Sighing) I think you're overthinking it.ต้องตายอย่างเดียวดายในป่า ฉันว่านายอย่าคิดมากเลย
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตา
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ?
If we have to die again, we will die again.{\cHFFFFFF}ถ้าเราต้องตายอีกครั้ง เราจะตายอีกครั้ง
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
But still my boy is dead now.เเต่ลูกชายฉันก็ต้องตา
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any ""
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้
Death to Jinnah! Death to Jinnah!จินนาห์ ต้องตาย จินนาห์ ต้องตา
Death to Muslims! Death to Muslims!มุสลิม ต้องตาย มุสลิม ต้องตา
With no radio contact, they'll come looking for us.ถึงจะติดต่อวิทยุไม่ได้ เขาก็ต้องตามหาเรา
What part of her is my father so attracted to?ส่วนไหนของเจ้า ที่ท่านพ่อต้องตา
I have to find my family.ฉันต้องตามหา ครอบครัวของฉัน
We've got to find Didymus.เราต้องตามหา ดิดีมุส
Why did he have to die, Chris?ทำไมเขาต้องตายด้วยล่ะ คริส?
Why did Denny have to die?ทำไมพี่เดนนี่ต้องตาย?
When they get out, they'll come after you again.แล้วพอออกมา ก็ต้องตามล่าคุณอีก
A fish out of water dies, huh?ปลาออกจากน้ำก็ต้องตายซิ, หา?
I've been selling off my body. Usually you wait until you die.คนต้องตายแล้วถึงขายได้
You both will die. For what? Come with us!นายทั้งคู่ต้องตายแน่นอนNเพื่ออะไรกัน มากับเราเถอะ
My God, I must be blind.พระเจ้า, ผมต้องตาบอดไปแล้วแน่ๆ
We gotta find her. She could be in trouble.เราต้องตามหาเธอนะ เธอแย่แน่
We are going to follow fancy pants. And get me out of this armor!เราต้องตามเจ้าแฟนซีนั่นไปนะ ช่วยเอาไอ้ชุดเกราะนี่ออกไปทีสิ
It's that split second when you're alive and because of you, someone else is dead.มันเป็นเสี้ยววินาทีของการอยู่รอด และเพราะคุณ บางคนถึงต้องตาย.
If I'd ordered a hit, that thieving little bluff would be dead!ถ้าฉันสั่งฆ่าคนได้ ไอ้พวกโจรสวะต้องตายแน่ !
Don't...touch...anything!อย่า แตะต้อง เราต้องตามหาตะเกียง
When your time is up it's up.ถ้าถึงคราวชะตาขาด.. ก็ต้องตา
Neither is their matrimony lawful."และเป็นการแต่งงาน ถูกต้องตามกฎหมาย"
But they said you were dead. You must be double dead!แต่เค้าพูกกันว่าคุณนะตายไปแล้วงั้นคงต้องตายอีกรอบ
No, you're not going to die.หนู จะต้องตายใช่ไหม ? เป็นรายต่อไป !
You didn't tell me Make swam, too. And that he's to die.ท่านไม่บอกข้าว่ามาเก้ว่ายน้ำด้วย และเขาจะต้องตา
I must die at the hands of Don Francisco.ผมต้องตายด้วยน้ำมือของ ดอน ฟรานซิสโก้
Now you understand why I must die.ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วซินะว่าทำไมผมต้องตา
I'll have to get a locksmith out for this one.เห็นจะต้องตามช่างกุญแจมา
I expect you've heard he's gone into the regulars.ฉันคาดว่าคุณจะได้ยินว่า เขาไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องตา
Back to top