ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legislation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legislation*, -legislation-

legislation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislation (n.) การออกกฎหมาย See also: การออกพระราชบัญญัติ, การบัญญัติกฎหมาย Syn. legislating, lawmaking
legislation (n.) ตัวบทกฎหมาย See also: กฎหมาย Syn. law
English-Thai: HOPE Dictionary
legislation(เลจจิสเล'เชิน) n. การบัญญัติกฎหมาย,นิติบัญญัติ,กฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
legislation(n) นิติบัญญัติ,การออกกฎหมาย,การบัญญัติกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legislation๑. การออกกฎหมาย, การตรากฎหมาย๒. กฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legislationการตรากฎหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบัญญัติกฎหมาย (n.) legislation See also: enactment, lawmaking
การออกกฎหมาย (n.) legislation See also: enactment, lawmaking Syn. การบัญญัติกฎหมาย
กฎหมายแรงงาน (n.) labour legislation See also: labour law
พ.ร.บ. (n.) an act of legislation Syn. พระราชบัญญัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม...
To ease some legislation through the mine fields.เปิดช่องทางสะดวกตามกฎหมาย กับให้เหมืองแร่หน่อย
We need legislation to defend the displaced from slavery, to protect our soldiers from feeling as if there is no future, beyond their warfare, and we must open channels through diplomacy,เราจะต้องออกกฏหมายป้องกันการตกเป็นทาศของผู้ไร้ที่อยู่ เพื่อปกป้องเหล่าทหารจากความรู้สึกที่ว่าำพวกเขาไร้อนาคต จะเป็นการดีกว่าการสงคราม หากเราเปิดช่องทางทางการทูต
Just moments ago, legislation was passed to exile the Autobots from American shores.เมื่อไม่กี่นาทีมานี้ ได้มีการออกกฎหมายให้ เนรเทศออโต้บอท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
The engine will be different because it needs to meet legislation for emissions, and so on.เครื่องยนต์จะเปลี่ยนไป เพราะมันต้องผ่าน ข้อบังคับมลพิษของยุโรป
'..the Government feels duty-bound 'to push through the legislation with all due exped...''.. ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาล' 'ที่ต้องผลักดันกฎหมาย...
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้
Gentlemen, I've asked you to come here through Mr. Jinnah's kindness because I've had the chance to see the legislation.ท่านทั้งหลาย ผมเชิญพวกท่านมา ด้วยความกรุณาของคุณจินนาห์ เพราะผมได้เห็นกฎหมายใหม่แล้ว
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว
While the wing nuts on the left keep pushing their so-called vampire-rights legislation,ตอนที่ปีกบ้าๆนั่นอยู่ทางซ้าย ดันไว้ๆ ไม่รู้มันเรียกว่าไง การออกกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิของแวมไพร์

legislation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反垄断[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 反垄断 / 反壟斷] anti-trust legislation; anti-monopoly
草案[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, 草案] draft (legislation, proposal etc)
法治建设[fǎ zhì jiàn shè, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, 法治建设 / 法治建設] legislation; constructing legal institutions
法规[fǎ guī, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ, 法规 / 法規] legislation; statute
立法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 立法] legislation
白皮书[bái pí shū, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, 白皮书 / 白皮書] white paper (e.g. containing proposals for new legislation); white book

legislation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内閣法制局[ないかくほうせいきょく, naikakuhouseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation
時限立法[じげんりっぽう, jigenrippou] (n) temporary legislation
法制局[ほうせいきょく, houseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
法規制[ほうきせい, houkisei] (n) regulation; legislation
特別立法[とくべつりっぽう, tokubetsurippou] (n) special legislation
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member
法制[ほうせい, housei] (n) legislation; laws; (P)
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation)

legislation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; provision ; legislation FR: précepte [m] ; statut [m] ; disposition [f]
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān kratham) EN: breach of computer legislation FR:
ข้อบัญญัติท้องถิ่น[n. exp.] (khøbanyat t) EN: local law ; local legislation FR:
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f] ; réglementation [f]
กฎหมายโดยประชามติ[n. exp.] (kotmāi dōi ) EN: direct legislation FR:
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ [n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: livestock legislation FR:
กฎหมายแรงงาน [n. exp.] (kotmāi raēn) EN: labour legislation ; labour law FR: législation du travail [f]
กฎหมายสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi sing) EN: FR: législation environnementale [f]
กฎหมายศุลกากร[n. exp.] (kotmāi sunl) EN: customs law FR: législation douanière [f]
กฎหมายไทย[n. exp.] (kotmāi Thai) EN: Thai Law FR: législation thaïlandaise [f] ; loi thaïlandaise [f]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ...[n. exp.] (kotmāi thī ) EN: FR: loi relative à … [f] ; législation relative à … [f]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi thī ) EN: FR: législation relative à l'environnement [f]
นิติบัญญัติ[n.] (nitibanyat) EN: legislation ; statute FR: législation [f]
ประมวลกฎหมาย[n.] (pramūankotm) EN: code of laws ; law code FR: code de législation [m] ; code [m]

legislation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrargesetzgebung {f}agrarian legislation
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation
Kartellgesetzgebung {f}anti-trust legislation [Am.]; legislation against monopolies
Städtebaurecht {n}urban planning legislation
Arbeitsrecht {n}labour legislation; industrial law
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legislation
Back to top