ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อรอง*, -ต่อรอง-

ต่อรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อรอง (v.) bargain See also: bet, wager, negotiate, haggle
ต่อรองราคา (v.) bargain Syn. ต่อราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง,ต่อรองราคา,ต่อรองเงื่อนไข
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
palter(พอล'เทอะ) vi. พูดเล่น ๆ ,ทำเล่น ๆ ,ต่อรอง,ต่อล้อต่อเถียง, See also: palterer n.
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch
English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
chaffer(vi) ต่อรองราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Negotiationการเจรจาต่อรอง [TU Subject Heading]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargain (vi.) ต่อรอง See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา Syn. negotiate, barter
dicker (vi.) ต่อรอง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bargain, haggle
bargain away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain over (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain about
barter away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain away
dicker over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. bargain about
haggle (vi.) ต่อรองราคา Syn. bargain
haggle over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. haggle about, bargain about
dicker with (phrv.) ต่อรองราคากับ Syn. bargain with
bargain about (phrv.) ต่อรองราคาของ See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker over, haggle over
haggle about (phrv.) ต่อรองราคาเกี่ยวกับ Syn. bargain about
haggle for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อ Syn. bargain for
dicker for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ Syn. bargain for
bargain for (phrv.) ต่อรองเรื่อง See also: ตกลงกันเรื่อง Syn. dicker for, haggle over
bargain (n.) การต่อรอง See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with, haggle with
bargaining (n.) การต่อรอง
barter (vi.) เจรจาต่อรอง See also: ต่อรองการค้า Syn. trade
conciliation (n.) การเจรจาต่อรอง See also: การต่อรอง Syn. bargaining
drive a hard bargain (idm.) พยายามต่อรองอย่างมากหรืออย่างหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the one planning and negotiating and...ฉันชอบวางแผน ต่อรอง และ
I made a bargain with a guy in the dark suit.ต่อรองกับชายในชุดสูทสีเข้ม
Negotiating who does the dishes, fighting over who folds the laundry.ต่อรองว่า ใครล้างจาน ทะเลาะกันเรื่อง ใครจะพับผ้า
An argument can be made for 15.ต่อรองอาจได้เป็น สิบห้า
I use you to get your witch friend to open the passage to Silas' crypt for me.ต่อรองให้แม่มดเพื่อนนายเปิดทางไปสู่ไซลัสให้ฉัน
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้
Listen, Herr Mac, I don't know who you're used to dealing with, but nobody tells me what to do in my place.ฟังนะ, แอรร์ เม็ก, ฉันไม่รู้ว่าแกเคย ต่อรองกับใครมา แต่.. ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรได้ ในที่ของฉัน
Until I get back my $5,000, you're getting more than you bargained for.จนกว่าฉันจะได้เงิน $5,000 คืน, คุณ จะได้มากกว่าที่คุณต่อรองไว้
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร
Nor will we ever be able to challenge the British as one nation.และไม่มีทางต่อรองกับอังกฤษ ในฐานะประเทศหนึ่งได้
One's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง"
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้
There will be no arrangement, and you're killing her.ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น และนายกำลังฆ่าเธอ
Well, if there can be no arrangement, then we are at an impasse.ถ้าไม่มีการต่อรอง เกรงว่าเราจะถึงทางตันแล้ว
You are a tough negotiator, Charles.คุณเป็นผู้เจรจาต่อรองที่ยากชาร์ลส์
As soon as the word got out the fix was in, man, the odds went through the roof.ทันทีที่คำได้ออกแก้ไขได้ในคนที่ต่อรองไปผ่านหลังคา
The Chief knows what it is now, and he'll only use it to bargain with.ตอนนี้หัวหน้ารู้แล้วว่ามันคืออะไร และมันเป็นสิ่งเดียวที่จะใช้ต่อรองได้.
This isn't a negotiation. Take it or leave it, Trailer Park.นี่ไม่มีการต่อรองนะ เอาหรือไม่เอา ไอ้ไส้แห้ง
If you want to work, you'll have to make a deal with Yubabaถ้าอยากทำงาน ก็ต้องไปต่อรอง กับยูบาบ้า
Did they tell you plea-bargain?พวกเขาบอกคุณข้ออ้างต่อรอง?
This is the bargain you made, Elizabeth. We all did.นี่คือข้อต่อรองของลูก ของผู้หญิงทุกคน
He made a bargain with me. He's painting you at my pleasure.เขาต่อรองกับฉัน เขาจะวาดเธอในแบบที่ฉันต้องการ
But if we find the potpourri and there's something big and stinky in the pot, then you and I renegotiate, OK?แต่ถ้าเราเจอดอกไม้แห้งและ มีหม้อเหม็นๆอยู่ด้วย ค่อยมาต่อรองกันใหม่ โอเค๊ ฟังดูดีมั้ย
You do know you just handed me your biggest bargaining chip?คุณรู้ไหมว่า กำลังคืนสิ่งต่อรองของคุณ ?
The Declaration of Independence is not a bargaining chip.ใบประกาศอิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งต่อรอง.
You really don't understand the concept of a bargaining chip.คุณนี่ไม่เข้าใจวิธีของการต่อรองจริงๆหรือ.
And we were almost ready when the deal fell apartใกล้จะเสร็จแล้วแหละ แต่ว่าการต่อรองล้มเหลว
I can make some quality deals?ฉันสามารถต่อรองกับใครก็ได้ใช่มั้ย?
Some say that he already made a deal with Pres. Beaudire?มีคนอบกว่า เค้าได้ต่อรองกับประธานาธิบดีบัวไดแล้ว
If we close this case, we can call city hall, we can call the press, we're going to have juice.ถ้าพวกเราปิดคดีนี้ได้ เราเรียกร้องเงื่อนไขกับส่วนราชการได้ เราเรียกร้องอะไรก็ได้ พวกเราจะมีสิทธิต่อรอง ไม่เอาน่า คุณรู้ว่ามันใช้ได้ผม
I must beg your forgiveness Nobu-san. I was foolish to think you would barter me away.ฉันโง่เองที่คิดว่าคุณอยากจะเอาตัวฉันต่อรองกับเขา
I'm here to do a little collective bargaining.ฉันมาต่อรองอะไรนิดหน่อย
There will be no negotiation.ไม่ต้องต่อรองอะไรทั้งนั้น.
I don't deal with relationships, only break-ups!ผมไม่ได้ต่อรองจะผูกพันธ์ต่อ ต้องการเลิกอย่างเดียว
And he's the only leverage we have.และเขาก็เป็นข้อต่อรองเดียวที่เรามี
You let me know when you're done with your, uh, "leverage."เสร็จเรื่องกับข้อต่อรองของนายเมื่อไหร่ก็บอกฉันด้วย
Lesson one: Bargaining position.บทที่1 สถานะในการต่อรอง
You drive the hard bargain. OK. Luigi make you a new deal.คุณขับรถต่อรองราคาอย่างหนัก ตกลง ลูวีกี ทำให้คุณเป็นข้อตกลงใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อรอง
Back to top