ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นตัว*, -ตื่นตัว-

ตื่นตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว,ตื่นอยู่,ไม่สามารถหลับได้,ไม่ได้หลับ,เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alert (adj.) ตื่นตัว See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม Syn. watchful, wary, wide-awake
arousing (adj.) ตื่นตัว Syn. energetic, stimulating
awake (vi.) ตื่นตัว
awake (adj.) ตื่นตัว Syn. alert, active
on the ball (idm.) ตื่นตัว See also: กระตือรือร้น
stimulating (adj.) ตื่นตัว Syn. energetic
wake (vi.) ตื่นตัว
waking (adj.) ตื่นตัว See also: ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ Syn. awake, wakeful, wide-awake Ops. asleep, dormant
wide awake (idm.) ตื่นตัว See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)
on the watch for (idm.) ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง See also: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
wide-awake (adj.) ตื่นตัวเต็มที่ See also: ตื่นตัว Syn. alert, watchful, vigilant
alertness (n.) ความตื่นตัว See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม Syn. watchfulness
asleep (adj.) ไม่ตื่นตัว See also: เฉื่อย Syn. inactive, dull
fresh as a daisy (sl.) คนที่ตื่นตัวและเตรียมพร้อม
wake (vt.) ทำให้ตื่นตัว
wakeful (adj.) ที่ตื่นตัว Syn. alert, vigilant, wide-awake Ops. asleep, dormant
wakefully (adv.) อย่างตื่นตัว
wakefulness (n.) การตื่นตัว See also: การนอนไม่หลับ
weather eye (n.) ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
wideawakeness (n.) การตื่นตัวเต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You need to be skillful, agile, and above all, you need to be fast.ต้องเชี่ยวชาญ ตื่นตัว สำคัญสุด.. คือจะต้องไว
More wary in the world, Mr. Lefroy. You can pay me for that later.ตื่นตัวกว่านี้หน่อย คุณเลอฟรอย คุณจ่ายฉันทีหลังก็ได้
Face it, inspector g, since we locked up claw, all the bad guys have been too afraid to show their faces in Riverton.ตื่นตัวจากอะไร? ยอมรับเถอะน่า สารวัตรจี... ตั้งแต่ที่เราจับคลอว์ได้ คนร้ายทั้งหมดก็..
I justpulledmy six-year-old out of tee ball 'cause I found out they're giving trophies to every boy on every team for simply playing the game.ตื่นตัวจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน เพราะฉันพบว่าพวกเขา ให้รางวัลก้อนใหญ่
We stay up all night. We drink way too much.ตื่นตัวทั้งคืนNดื่มอย่างหนัก
Look alive, Diaz. He's coming over. Great.ตื่นตัวหน่อย ดิแอซ เขากำลังมา
Out of the way! Look alive if you wanna stay that way!ตื่นตัวเข้าไว้ถ้านายยังอยากมีชีวิตรอด
A moving buddy.ตื่นตัวได้แล้วเพื่อน.
Vigilance? Good call. - Now, on three, two...ตื่นตัวไว้ ก็ดี เอาล่ะนับสาม สอง...
Kind of like crimson before the Spanish brought it back in the 1500s.ตื่นตัวไว้ หมอก็อย่าเพ่นพ่าน อยู่ใกล้ๆไว้
Awake, Pinocchio.ตื่น ปิโนคีโอ ตื่นตัว
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว
What a big thing you are all of a sudden.ไมเคิล กลาส เรื่องอะไรกัน ที่ทำให้คุณตื่นตัวได้ขนาดนี้
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว
I preserve it... because I need it.ผมต้องดองไว้ เพราะผมต้องการทำให้ผมตื่นตัว
Little Anya beware, Rasputin's awakeอันย่าน้อย ระวัง รัสปูตินตื่นตัว
The least you could do is stay alert. Alert for what?สิ่งนึงที่นายทำได้คือตื่นตัวเข้าไว้
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว...
But you have to react to now, to more of this!แต่ตอนนี้เธอต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้ได้แล้ว!
Okay, bring it in. Whoever's trying out for the team, wake up.โอเค เข้ามาเลย ใครจะสมัครเข้าทีม ตื่นตัวหน่อย
I need to go back to the sea, eat to keep my body awake.-ฉันต้องกลับลงทะเล กินเพื่อคงไว้ ให้ร่างกายฉัน ตื่นตัว
It's your job to keep my ass alive! So I need you sharp.หน้าที่ของนายคือระวังหลังให้ฉัน ฉันอยากจะให้นายตื่นตัวเอาไว้
Keeps you sharp.ทำให้ตื่นตัวระแวดระวัง
We gotta break that fever!เราต้องหยุดการตื่นตัวนั้น!
I ain't laid a hand on you, except to break your fever.ฉันไม่วางมือที่คุณ/ยกเว้นเหยุดการตื่นตัวของคุณ.
Peter Petrelli went from steady as a clam to, as you say, crap-house rat in a blink.ปีเตอร์ จากนิ่งๆ เค้าก็เปลี่ยนเป็นตื่นตัวในพริบตา
You want me to let you slice open my chest while I'm wide awake?คุณต้องการเปิดหน้าอกของผม ขณะที่ผมกำลังตื่นตัวเต็มที่
We aren't keeping you awake, are we?เราไม่ได้ทำให้คุณตื่นตัวพวกเราจะได้?
As I said, we all have our role to play.ตอนนี้ การเคาะนั่นทั้งหมด ได้ทำให้พวกการ์ดตื่นตัว
A series of events has occurred, continues to occur, that has us and other agencies on alert.เรื่องราวของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น, ยังคงปรากฏแก่ใจ. นั่นทำให้พวกเราและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ตื่นตัว
High profile, always on alert, and they're gonna make headlines.ผู้คนรู้จัก, ตื่นตัวตลอด แถมเป็นข่าวได้ง่ายๆด้วย
We are seattle grace hospital, and rankings or no rankings, we are going to stand outside at the ready, on alert, and give the best care available to every single patient that arrives at our door.เราคือซีแอทเติ้ล เกรซ จะมีอันดับหรือไม่มี เราก็จะยืนอยู่ข้างนอก พร้อมและตื่นตัว และดูแลคนไข้ทุกคนที่มาที่นี่อย่างดีที่สุด
I'm going to call this in. Stay sharp.ฉันจะแจ้งห้องควบคุม ตื่นตัวเอาไว้
But I'm always so vigilant!ฉันน่ะ ตื่นตัวอยุ่ตลอดเวลา !
When the government gets scared,ถ้ารัฐบาลตื่นตัวกับเรื่องนี้
To make me rise an hour early just like Daylight Savings Timeoเธอทำให้ฉันตื่นตัวก่อนเวลา คงคุ้มไปแล้ว ถ้าอยู่ในช่วงสงคราม
Look at you all 'roided up.ดูเธอสิ ดูตื่นตัวจังนะ
You're not sexually active, are you?หนูไม่ตื่นตัวทางเพศใช่มั้ย
I'm sorry, but why did you just assume that I wasn't... sexually active?โทษนะคะ ทำไมหมอถึงคิดว่าหนูไม่... ตื่นตัวทางเพศ?
Rosso, from now on be on alert.Rosso นายต้องมีสติ ต้องตื่นตัวตลอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นตัว
Back to top