ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awake*, -awake-

awake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awake (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้ตื่นตัว Syn. rouse, arouse
awake (adj.) ตื่น See also: ซึ่งยังไม่หลับ Syn. waking, consious
awake (vi.) ตื่น Syn. wake, wake up, get up
awake (vi.) ตื่นตัว
awake (adj.) ตื่นตัว Syn. alert, active
awake (vt.) ปลุก See also: ทำให้ตื่น, ปลุก Syn. call, wake
awake from (phrv.) ทำให้รู้สึกตัว See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. wake from
awake to (phrv.) ตระหนักถึง See also: เริ่มเข้าใจ Syn. wake to
awaken (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้ตื่นตัว Syn. arouse, stir
awaken (vi.) กระตุ้น Syn. awake, rouse
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from
awaken to (phrv.) ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ) Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
English-Thai: HOPE Dictionary
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุก (v.) awake See also: wake up
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kept me awake all night.ฉันตดทุกคืนเพื่อระบายแก๊ซ
He's been awake for 24 hours. Can't you get anyone else?เขาทำมา 24 ชั่วโมงแล้ว ให้คนอื่นไปเถอะ
Everything's so awake now.ตอนนี้ทุกอย่าง ดูสว่างไสวไปหมด
You're gonna be awake through this, Alex. lt's safer that way.นายจะรู้สึกตลอดการผ่าตัด แบบนี้ปลอดภัยกว่า
Relax. You're awake now.ใจเย็นๆ ตอนนี้คุณตื่นแล้วนะ
Relax, buddy. You're awake now.ใจเย็นพรรคพวก ตอนนี้คุณตื่นแล้วนะ
Is anybody awake in there? I'm moving the array!คือทุกคนตื่นขึ้นมาในที่นั่น?
Little Tree, are you awake enough to hear me?ลิตเติ้ลทรี ตื่นรึยัง ได้ยินปู่มั้ย
May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?
Are you awake now?ตอนนี้คุณตื่นแล้วใช่ไหม?
Trey's awake and school is starting soon.เทรย์ฟื้นแล้ว/และโรงเรียนก็กำลังจะเปิดเทอม
The baby kept us awake all night.ลูกร้องทั้งคืนฉันไม่ได้นอนเลย

awake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 憬] awaken
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream

awake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイク;アウエイク[, aueiku ; aueiku] (n) awake
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
眠りから覚める[ねむりからさめる, nemurikarasameru] (exp,v1) to awake from one's sleep
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
利に聡い[りにさとい, rinisatoi] (adj-i) wide-awake to one's interests
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
品分け[しなわけ, shinawake] (n) assortment
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P)
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
天下分け目[てんかわけめ, tenkawakeme] (n) fateful; decisive (war)
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1,vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P)
左のような訳[ひだりのようなわけ, hidarinoyounawake] (exp) the reason(s) is (are) as follows
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island)
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster
漂母皮形成[ひょうぼかわけいせい, hyoubokawakeisei] (n) wrinkled hands from being in water; washerwoman's hands
発心[ほっしん, hosshin] (n,vs) spiritual awakening; resolution
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)
目ざとい;目敏い[めざとい, mezatoi] (adj-i) (1) sharp sighted; (2) easily awakened
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
醒覚[せいかく, seikaku] (n,vs) (arch) (See 覚醒・1) awakening; waking up; opening one's eyes
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

awake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
ผวาตื่น[v. exp.] (phawā teūn) EN: awake with a start FR: se réveiller en sursaut
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake FR: s'éveiller ; se réveiller ; se lever
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit ; sortir des bras de Morphée
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตื่นอยู่[adj.] (teūn yū) EN: awake FR: éveillé
ถ่างตา[v.] (thāngtā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide FR:
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier

awake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
munter {adj} | munterer | am munterstenawake | more awake | most awake
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awake
Back to top