ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wide-awake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wide-awake*, -wide-awake-

wide-awake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wide-awake (adj.) ตื่นตัวเต็มที่ See also: ตื่นตัว Syn. alert, watchful, vigilant
English-Thai: HOPE Dictionary
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

wide-awake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利に聡い[りにさとい, rinisatoi] (adj-i) wide-awake to one's interests
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together

wide-awake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wide-awake
Back to top