ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stimulating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stimulating*, -stimulating-

stimulating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stimulating (adj.) ตื่นตัว Syn. energetic
stimulating (adj.) ที่น่าตื่นเต้น See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น Syn. arousing, stirring
stimulating (adj.) ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก See also: เกี่ยวกับความรู้สึก Syn. sensuous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงดูดใจ (adj.) stimulating See also: arousing, encouraging Syn. เร้าอารมณ์
เร้าใจ (adj.) stimulating See also: arousing, encouraging Syn. เร้าอารมณ์, ดึงดูดใจ

stimulating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy

stimulating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH
卵胞刺激ホルモン[らんほうしげきホルモン, ranhoushigeki horumon] (n) follicle-stimulating hormone; FSH
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy

stimulating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
ออกรส[adj.] (økrot) EN: stimulating ; exciting ; delightful FR:
เร้าใจ[adj.] (raojai) EN: exciting ; stimulating FR: excitant
สติมิวเลติง[adj.] (satimulētin) EN: stimulating FR:
ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน[n. exp.] (fønlikhoēn ) EN: follicle-stimulating hormone (FSH) FR:
ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน[n. exp.] (thairøi sat) EN: thyroid-stimulating hormone (TSH) ; thyrotropin FR:

stimulating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stimulating
Back to top