ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึงเครียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึงเครียด*, -ตึงเครียด-

ตึงเครียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึงเครียด (v.) be tense See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern Ops. คลี่คลาย
ตึงเครียด (adj.) tense See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern Ops. คลี่คลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
re-strain(รีสเทรน') vt.,vi. รัดอีก,ทำให้ตึงเครียดอีก,เค้นอีก,กรองอีก,บีบอีก
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
taut(ทอท) adj. ตึง,พันแน่น,เกร็ง,ตึงเครียด,เข้มงวด,เคร่งครัด,เรียบร้อย,เป็นระเบียบเรียบร้อย., See also: tautly adv. tautness n., Syn. tense
tension(เทน'เชิน) n. ความตึง,ความตึงเครียด,แรงเบ่งหรือแก๊สหรือไอ,เครื่องยึด,เครื่องดึง., See also: tensional adj., Syn. tightness,tautness
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension๑. ความตึง๒. ความตึงเครียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stressful (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด Syn. tense
stretched (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. tight Ops. relaxed
taut (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด, เคร่งเครียด Syn. tense
tense (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. stretched, tight Ops. relaxed
uptight (adj.) ตึงเครียด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. worried, tense Ops. relax
equanimity (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) Syn. unexcitability
strain (n.) ความตึงเครียด Syn. pressure, stress, tension
stress (n.) ความตึงเครียด See also: ความเครียด Syn. pressure, strain, tension
stress (vt.) ทำให้ตึงเครียด Syn. constrain, strain
stressor (n.) สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียด
tensile (adj.) เกี่ยวกับความตึงเครียด
unexcitability (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
uptightness (n.) ความตึงเครียด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lately you've been very mad and tense and excited.ระยะนี้คุณทั้งขี้โมโห ตึงเครียด ตื่นเต้นง่าย
It's complicated, intense, all-consuming.ซับซ้อน ตึงเครียด แผดเผา
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ
... andtoadegreeitdoes...... และลดความตึงเครียดได้ด้วย...
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ
It is a very tense situation, and I just want to assure the families of those who are there that we are doing everything we possibly can to try to ensure the safety of our citizens there.ตอนนี้สถานการ์ณตึงเครียด ผมพยายามจะทำให้ทุกครอบครัว ที่อยู่ที่นั่นมั่นใจ ผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัย สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่น
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่!
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้
And we start to feel the tension.เราจะรู้สึกตึงเครียด
And there was inevitably some suspense.มันเป็นเรื่องตึงเครียดอย่างช่วยไม่ได้
HAS PUT A HUGE STRAIN ON OUR FAMILY,ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของเรา
This is as real as it's ever gonna get.ตั้งแต่อ่าวอาหรับ ถืงทะเลเหลือง เป็นอะไรที่ตึงเครียดที่สุด
Maybe we should kiss, just to break the tension.บางทีเรานะจะจูบกันนะ\ เพื่อลดความตึงเครียด
All overwrought with guilt about your mistakes.ทั้งหมดกำลังตึงเครียดมากไปเพราะว่าข้อผิดพลาดของคุณ.
Why did you make the atmosphere this awkward?ทำไมนายทำให้บรรยากาศมันตึงเครียดแบบนี้นะ?
There's been some tension between my husband and me.มีความตึงเครียดระหว่างฉันกับสามี
There's a tension in that music that you can feel.มันมีความตึงเครียดอยู่ในดนตรี ที่คุณสามารถรู้สึกได้
He's just a little nervous.เขาส่งของบางอย่าง เขาดูตึงเครียดนิดหน่อย
And, frankly, i've noticed some tension.และ บอกตามตรง ฉันสังเกตุเห็นความตึงเครียด
Sexual harassment claims because we feel so weak and powerlessก่อให้เกิดแรงตึงเครียดทางเพศ เพราะว่าเราจะรู้สึกอ่อนแอและไม่มีกำลัง
When you got pregnant, he physical stress triggered e.เมื่อคุณตั้งครรภ์ ร่างกายจะตึงเครียดขึ้น e. Nodosum Lleprosum.
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่
A nuclear nonproliferation treaty should ease tension in Asia.การใช้รังสีบำบัดฟรี อาจช่วยแก้ความตึงเครียดที่เอเชียได้
There, you see-- stress.เห็นมั๊ย.. เพราะความตึงเครียด
Where there's a weapon, there's crime. Tensions rose, and rose.ทีที่มีอาวุธ ที่นั้นก็มีอาชญากรรม ความตึงเครียดจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
First time we come in, there will always be a little bit of tension happening between us and them.ตอนแรกที่ พวกเราเข้ามาในนี้ มันค่อนข้างมีความตึงเครียด เล็กน้อยระหว่าง เรากับพวกมัน
It's all rather tense, isn't it?บรรยากาศตึงเครียด ใช่มั้ย?
Had any tension?มีเหตุการณ์ตึงเครียดไหม
Relations with the Gungans are a little tense right now, but they trust General Kenobi like one of their own.ความสัมพันธ์กับชาวกันแกน ตอนนี้ตึงเครียดนิดหน่อย แต่พวกเขาไว้ใจนายพลเคโนบี เหมือนเป็นพวกพ้องของเขาเอง
I can'T... it's okay. It's actually a form of post-traumatic stress.ไม่เป็นไรหรอก มันเป็นอาการหนึ่งของการลดความตึงเครียดน่ะ
Really. I've just been kind of stressed out lately.จริงๆนะ ผมอยู่ในช่วงตึงเครียดมาก
You put ordinary people under enough stress,คุณให้คนทั่วไป อยู่ภายใต้ความตึงเครียด
I don't know who he was, and yet my vision-- I had all these intense... feelings for him.ฉันไม่รู้เขาเป็นใคร และภาพที่ฉันเห็น-- ฉันรู้สึกมันตึงเครียดไปหมด... รู้สึกได้ถึง...
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึงเครียด
Back to top