ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีพิมพ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีพิมพ์*, -ตีพิมพ์-

ตีพิมพ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีพิมพ์ (v.) publish See also: print, issue Syn. พิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj.,v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์,หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
monthly(มันธฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเดือน,ทุกเดือน n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกหนึ่งเดือน. adv. ทุกเดือน,เดือนละครั้ง
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
pictorial(พิคทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับภาพ,เหมือนภาพวาด n. สิ่งตีพิมพ์หรือนิตยสารที่ประกอบด้วยภาพเป็นหลัก., See also: pictorialness n.
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์,ปรู๊ฟหน้าแท่น
pressworkn. สิ่งตีพิมพ์,งานพิมพ์,เทคนิคการพิมพ์
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ,เกิดภาพ,อัดรูป,พิมพ์. n. ภาพพิมพ์,รอยพิมพ์,ตัวพิมพ์,วิธีการพิมพ์,ผ้าพิมพ์,เครื่องพิมพ์,ตราพิมพ์,ลวดลายพิมพ์,ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)
print-outn. สิ่งตีพิมพ์ที่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
printed mattern. สิ่งตีพิมพ์
printing(พริน'ทิง) n. ศิลปะกระบวนการหรือธุรกิจการพิมพ์,การพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนพิมพ์
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
quarterly(ควอร์'เทอะลี) adj.,adv.,n. (สิ่งตีพิมพ์) ทุก3เดือน,4ตอน
remain(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,, See also: remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร, Syn. stay behind,survive,
reprint(รีพรินทฺ') vt. พิมพ์อีก,พิมพ์ใหม่ n. การพิมพ์อีก,การพิมพ์ใหม่,สิ่งตีพิมพ์อีก,สิ่งตีพิมพ์ใหม่, See also: reprinter n.
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj.,adv.เดือนละ 2 ครั้ง,ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง,สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
English-Thai: Nontri Dictionary
imprint(n) สิ่งพิมพ์,การตีพิมพ์,ลายมือ,เครื่องหมาย,ตรา,รอยกด
press(n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์
printing(n) การพิมพ์,การอัดรูป,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนที่พิมพ์
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
reprint(n) สำเนา,การพิมพ์ใหม่,การตีพิมพ์อีก
sheet(n) แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์,ผ้าตราสัง
vend(vt) ขาย,จำหน่าย,ตีพิมพ์,แสดงความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imprimatur (L.)ใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (หนังสือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back issueฉบับล่วงเวลาคำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballyhoo (sl.) ตีพิมพ์ See also: ลงข่าว
get out (phrv.) ตีพิมพ์ See also: พิมพ์ Syn. be out, bring out
issue (vi.) ตีพิมพ์ See also: พิมพ์, จัดทำ Syn. publish
put forth (phrv.) ตีพิมพ์ (คำเก่า) Syn. put out, send forth
run on (phrv.) ตีพิมพ์บน
run upon (phrv.) ตีพิมพ์บน
reissue (vt.) ตีพิมพ์หรือผลิตใหม่
issue (vt.) ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา Syn. publish, print
libel (vt.) ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น Syn. defame
issue as (phrv.) ตีพิมพ์ในรูปของ See also: จัดพิมพ์จำหน่ายในรูปของ
Authorized Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version
circling (adj.) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. cyclic, revolving
contribute to (phrv.) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards (phrv.) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
expose (vt.) เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ) See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น Syn. disclose, reveal, unveil
expurgate (vt.) ตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออกก่อนตีพิมพ์ Syn. censor, edit
folio (n.) กระดาษพับสองยกสี่หน้า (สำหรับตีพิมพ์เป็นหนังสือ)
get out (phrv.) เตรียมส่ง (คำพูดหรือสิ่งตีพิมพ์)
go to press (idm.) ถูกตีพิมพ์หรือจะตีพิมพ์
imprimatur (n.) การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ) See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ Syn. approval, permission, sanction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And even managed to get a few papers published before he was found out.เคยมีผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ 2-3 ชิ้น ก่อนจะถูกจับได้
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก"
I've co-authored two papers in notable peer-reviewed journals, and I'm close to figuring out why the Large Hadron Collider has yet to isolate the Higgs boson particle.ฉันได้ร่วมแต่งในผลงาน ตีพิมพ์ 2 ฉบับ ในหนังสิอพิมพ์ที่มีคนอ่านอยู่บ้าง และฉันใกล้จะค้นพบแล้วว่าทำไม
Our Mutual Friend, Charles Dickens, published... 1864, '65.เพื่อนของเรา ชาร์ล ดิกเกนส์ ตีพิมพ์ ปี 1864 , '65
Published, on this occasion, under sole authorship.ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์
Yet he feels no one is listening.ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
All my stories were published in women's magazines.เรื่องราวทั้งหมดของฉันถูกตีพิมพ์ ในนิตยสารผู้หญิง
If the Sovs get the list, we might as well have published the notebooks, just as Barley promised Dante.ถ้า Sovs ได้รับรายชื่อที่เราอาจรวมทั้งได้รับการตีพิมพ์โน๊ตบุ๊ค, เช่นเดียวกับสัญญาข้าวบาร์เลย์ Dante
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว
If you could write it, I'd publish it.ถ้าคุณเขียนออกมาได้ ผมเอามาตีพิมพ์ได้เลยนะเนี่ย
With his museum and his papers getting published.ทั้งงานที่พิพิธภัณฑ์ ทั้งบทความที่จะตีพิมพ์
We must give them something new to print.เพื่อเขาจะได้มีอะไรไปตีพิมพ์
If I get an advance, we'll move away.ถ้างานผมได้ตีพิมพ์ เราจะออกจากที่นี่
My mom wrote a book too, but it was never published.แม่ฉันก็เขียนหนังสือ แต่ไม่เคยถูกตีพิมพ์
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า
Mysteriously that conclusion was deleted from the final published version of their report...ประเด็นที่ลึกลับดำมืดก็คือ ข้อสรุปนี้ถูกตัดออกจาก รายงานการทดสอบฉบับสุดท้ายที่ตีพิมพ์ออกมา... .
Took him four years to publish his findings because he had to keep starting over from scratch.เค้าต้องใช้เวลาถึงสี่ปีกว่าจะตีพิมพ์การค้นพบของเค้าสำเร็จ เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด
Nothing gets published until I say so.ห้ามตีพิมพ์ทุกอย่างก่อนที่ผมจะอนุญาต คุณจะไม่เขียนอะไร
We could publish it, and then everybody would see what an ax-wound she really is.เราจะเอาตีพิมพ์ แล้วคนอื่นจะได้รู้ซักทีว่าที่จริงเธอเป็นยังไง
No, I mean we can really publish.ฉันหมายถึง เราตีพิมพ์เปเปอร์ได้จริงๆ
I signed the publishing agreement - It seems that the book will be published in a few daysฉันเซ็นสัญญาตีพิมพ์แล้วนะ หนังสือคงออกอีกไม่กี่วัน
It asks me to take the money and not to publish the book.เขาบอกให้ฉันรับเงินไป แล้วอย่าตีพิมพ์หนังสือ
And now it's a book incredibleแล้วตอนนี้ยังได้ตีพิมพ์อีก ยอดไปเลยครับ
The Catholic Inquisition soon publishes..คณะผู้ไต่สวนคาทอลิค ได้ตีพิมพ์หนังสือ
It won't be published for a couple of years but I don't think you should have to wait that long.-มันจะออกตีพิมพ์ในอีกสองสามปีข้างหน้า ...แต่ฉันคิดว่าคุณควรไม่ต้องคอยถึงขนาดนั้น
You want the unpublished manuscript?ต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เหรอคะ
No. Unpublished.ไม่ใช่ ที่ยังไม่ตีพิมพ์ค่ะ
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
It is one thing to publish a book in the comfort of the university.มีอย่างหนึ่งที่จะตีพิมพ์ในหนังสือ เพื่อความผ่อนคลายของจักรวาล
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง
I write, I get published, I work my way to editor and then I can run a magazine.ฉันเขียนบทความ ได้ตีพิมพ์ แล้วก็มีลู่ทางสู่การเป็น บก. แล้วฉัน ก็จะทำนิตยสารเองได้
That is not the unfortunate part, if you ask me. Yes, it is. Because there is no wayจะยอมให้คนอื่นตีพิมพ์เรื่องเยี่ยมๆของคุณแน่
Yeah, me too. I'm about to be published.ใช่ ผมก็ด้วย ผมกำลังจะมีผลงานที่ได้ตีพิมพ์แล้ว
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต
I can't believe you got those assholes to publish the manifesto without the victims'names and as a page-3 story.ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำให้พวกนั้น ยอมตีพิมพ์แถลงการณ์โดยไม่ใส่ชื่อเหยื่อ และลงในหน้า 3
He published every year.เขาตีพิมพ์หนังสือทุก ๆปี
This is why she never gets ahead with publishing.นี่ไง เธอถึงไม่เคยได้ตีพิมพ์หนังสือซะที
The following day his review appears.วันถัดมาบทวิจารณ์ของเขาก็ถูกตีพิมพ์
I'm gonna get my head around this and type it up.ผมกำลังขุดคุ้ยเรื่องนี้ลงตีพิมพ์

ตีพิมพ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีพิมพ์
Back to top