ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งใจจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งใจจริง*, -ตั้งใจจริง-

ตั้งใจจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งใจจริง (v.) determine See also: intend, mean, aim, have in mind Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
ตั้งใจจริง (adv.) seriously See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hell-bent (adj.) ซึ่งตั้งใจจริงอย่างไม่ยอมลดละ Syn. determined, resolute
willpower (n.) ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ Syn. determination, resolution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't mean that, sweetheart.แม่ไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ลูก
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
I didn't mean it.ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆ.
I'm sorry. I didn't mean to say it.ฉันขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจจริง
I thought if you were so into it, it must be pretty cool.ฉันนึกว่า ถ้าเธอตั้งใจจริง มันคงเจ๋งน่าดู
Lack of commitment, son. Was always your problem.การขาดความตั้งใจจริง เป็นปัญหาของแกตลอดมา
More than yours truly, but, uh, you could come here instead.ไปมากกว่าที่เธอตั้งใจจริงๆ หรอกนะ แต่ เอ่อ เธอมาที่นี่ได้นะ
Don't take my daughter's hand unless you mean it.อย่าจับมือลูกสาวฉันนอกจากว่าเธอตั้งใจจริง
Something that you don't like?เขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ผมบอกคุณแล้วว่าให้เปลี่ยนช่องคืน พวก
You didn't really mean that you want me...ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มีอะไรให้ผม...
I would let you date a girl like that over my dead body, and I meant it.ถ้าแกคิดจะไปคบกับผู้หญิงแบบนั้น ต้องข้ามศพแม่ไปก่อน แม่ตั้งใจจริง
Believe me, I am completely focused.เชื่อเถอะ ผมตั้งใจจริง
Did it satisfy its intent?นี่ตั้งใจจริงๆ งันเรอะ
And he said he'd do his work with pure intentions.และเขาบอกว่าเขาจะทำงานด้วยความตั้งใจจริง
Good. If you mean that, you'll stay away from her.ดี ถ้าเธอตั้งใจจริง เธอต้องอยู่ห่างจากเธอไว้
We good? What do I have to do to get you to take me seriously? Hey.ฉันต้องทำอะไรให้คุณตั้งใจจริงเรื่องฉันล่ะ แน่สิ
These are really, really, my true intentions from the bottom of my heart.นี่เป็นความตั้งใจจริงๆ มันเป็นความจริงใจจากเส่วนลึกของจิตใจฉัน
This is my true intention.นี่เป็นความตั้งใจจริงของฉัน
Using those around us to shake our will.พวกมันใช้คนรอบๆตัวเรา เบี่ยงเบนความตั้งใจจริงของเราอีกแล้ว
Wow. For your boyfriend, you're really working diligently.คุณนี่ช่วยแฟนทำงานอย่างตั้งใจจริงๆนะครับ
I really did not mean to say anything, it just slipped out.หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มันหลุดปากออกไป
What you said last night, you didn't mean it.ที่เธอพูดเมื่อคืน ไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่มั้ย?
Yeah, Dex, I meant it.ใช่เด็กซ์ ฉันตั้งใจจริง
Are you really going to sit by and do nothing?คุณตั้งใจจริงๆหรือที่จะไม่ทำอะไรเลย
But I think he really means it.แต่ฉันว่าเขาตั้งใจจริง
I didn't mean it.ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง
There is not a single person suitable for a baseball career.ไม่มีใครที่ตั้งใจจริงเลยซักคน
My son, though well-intentioned, is not ready for this acquisition.ลูกชายฉัน ด้วยความตั้งใจจริง ยังไม่พร้อมสำหรับการครอบครองธุรกิจ
How could I win when I don't mean it?การต่อสู้ที่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ...
I'm developing self-discipline and willpower.ฉันกำลังพัฒนาความมีวินัย และความตั้งใจจริง
I mean, even if we could find someone willing,ฉันหมายถึง ถึงเรา จะหาคนที่ตั้งใจจริงได้

ตั้งใจจริง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งใจจริง
Back to top