ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ่อมแซม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ่อมแซม*, -ซ่อมแซม-

ซ่อมแซม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่อมแซม (v.) repair See also: mend, restore, renovate Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข
English-Thai: HOPE Dictionary
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
fettle(เฟท'เทิล) n. ภาวะ,สภาพ,ท่าทาง. vt. เอาทรายออก,ซ่อมแซมพื้นที่ตั้งเตาไฟ, Syn. state
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.
irremediable(เออริมี'เดียเบิล) adj. ไม่มีทางรักษา,ไม่สามารถจะรักษาได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้., See also: irremediableness n. irremediably adv., Syn. incurable
irretrievable(เออริทรีฟ'วะเบิล) adj. เอาคืนไม่ได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้, See also: irretrieva- bility,irretrievableness n. irretrievably adv.
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman
manhole(แมน'โฮล) n. รูหรือปากทางเข้าท่อขนาดใหญ่,ช่องสำหรับเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซม
mend(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม,แก้ไข,ปะ,แก้,ทำให้ถูกต้อง,ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น,เจริญขึ้น. n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,การแก้,การปะ,การทำให้ถูกต้อง,ที่ที่ ซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว. -Phr. (on the mend กำลังฟื้นแก้ไข) ., See also: mendable adj. คำที่มีความหมายเหมือนกั
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่
rebuild(รีบิลดฺ') {rebuilt,rebuilding,rebuilds} vt. ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่,ทำให้คืนสภาพเดิม, Syn. repair
recondition(รีเคินดิช'เชิน) vt. ซ่อมแซม,สภาพดีขึ้น,ปรับปรุง, Syn. repair,make over
remediless(เรม'มิดีลิส) adj. แก้ไขไม่ได้,รักษาไม่ได้,เยียวยาไม่ได้,ไม่อาจซ่อมแซมได้
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม,ทำให้มีพลังใหม่,ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new,revive,refurbish
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement
restorative(ริสทอ'ระทิฟว) adj. เป็นการซ่อมแซม,การฟื้นฟู,เป็นการปฏิสังขรณ์,บำรุงเลี้ยง n. ยาบำรุงกำลัง,สิ่งที่ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ทำให้ฟื้นสติ, See also: restorativeness n.
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair
retrieval(รีทรี'เวิล) n. การเอากลับคืนมา,การทำให้คืนสู่สภาพเดิม,การแก้ไข,การซ่อมแซม,การช่วยชีวิต,การกอบกู้
retrieve(รีทรีฟว') vt.,vi. (การ) เอาคืนมา,ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,ซ่อมแซม,กู้,ช่วยชีวิต,กอบกู้, (คอมพิวเตอร์) เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำของเครื่องคอมพิวเตอร์. n., See also: retrievable adj.
retriever(รีทรี'เอะ) n. ผู้เอาคืนมา,ผู้ซ่อมแซม,ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,สุนัขจำพวกหนึ่งที่สามารถคาบสัตว์ที่ถูกยิงกลับคืนมา
revamp(รีแวมพฺ') vt. ปรับปรุงใหม่,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,แก้ไข, See also: revamper n. revampment n., Syn. renovate,redo
sew(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เย็บ,เย็บผ้า,ซ่อมปะ,ซ่อมแซม,เย็บปิด,เย็บปิดผ้า. vi. เย็บ,ผูกขาด,แก้ไข, sew up ประสบความสำเร็จ ทำสำเร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mender(n) ผู้ซ่อมแซม,ช่าง,ผู้แก้ไข
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์
retrieve(vt) กอบกู้,ได้คืนมา,ทำให้กลับคืน,ช่วยชีวิต,ซ่อมแซม
revamp(vt) ซ่อมแซม,ปะ,ปรับปรุง,แก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refectทำให้ฟื้น, ซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refectionการฟื้น, การซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Repair การซ่อมแซม การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้วเพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
do over (phrv.) ซ่อมแซม
fix (vt.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, แก้ Syn. repair, mend, correct Ops. damage, spoil
fix over (phrv.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง
fix up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง
knit up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ทำให้เข้าคืนสู่สภาพที่ดี, ทำให้ใช้การได้
patch up (phrv.) ซ่อมแซม
piece up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, ปะ
put right (phrv.) ซ่อมแซม Syn. set right
recondition (vt.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง Syn. repair, renovate
repair (vt.) ซ่อมแซม See also: แก้ไข Syn. fix, heal, mend
restore (vt.) ซ่อมแซม See also: ปฏิสังขรณ์ Syn. fix, mend, repair
set right (phrv.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, แก้ไข Syn. put right
vamp up (phrv.) ซ่อมแซม
do up (phrv.) ซ่อมแซม (คำไม่เป็นทางการ)
imp (vt.) ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
fix with (phrv.) ซ่อมแซมด้วย See also: ซ่อมด้วย
botch (vt.) ซ่อมแซมอย่างลวกๆ See also: งานหยาบ
bodge (vt.) ทำหรือซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น Syn. botch
hatter (n.) คนที่ทำ ขาย และซ่อมแซมหมวก
hoarding (n.) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To those who dwell among us, anonymous, seemingly ordinary, whom destiny brought together to repair, to heal, to save us from ourselves.ของผู้ที่แฝงอยู่ในหมู่พวกเรา ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,ผู้ที่ดูเหมือนปกติ ผู้ที่มีชะตากรรมเชื่อมกัน เพื่อ ซ่อมแซม เพื่อ รักษา
Half the people here wanna reprogram you.ครึ่งหนึ่งของคนที่นี่ต้องการ ซ่อมแซม คุณ
Restore a little order.ซ่อมแซมของที่สั่งนิดหน่อย
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ
Restores broken cells and stops cancer from progressing.ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และช่วยยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง
Cellular regeneration?ซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ใหม่ ?
The late Mrs. De Winter used to send her boat - to your shipyard for reconditioning.อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์เคยส่งเรือ ไปที่อู่ของคุณเพื่อซ่อมแซม
We'd been doing some renovations so we thought it was a reaction to the paint stripper.เราได้ทำการซ่อมแซมบ้านบางส่วน ดังนั้นเลยคิดว่าเป็นผล จากน้ำยาลอกสี
It's like I am waiting for time to fix some part of me that keeps on breaking.อาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจที่แตกสลายของผม ต้องการเวลาในการซ่อมแซมมากขึ้น
Temporarily closed for renovationจะปิดซ่อมแซมชั่วคราว
But I'm gonna buy it one day and I'm gonna fix it up.แต่ผมคิดจะซื้อมันไว้ในสักวันหนึ่ง / แล้วก็จะซ่อมแซมมัน
The Sea Serpent is fully recovered from her mishap and ready to once again brave the open ocean.เรืออสรพิษทะเลถูกซ่อมแซมเรียบร้อยหลังจาก เหตุการณ์เคราะห์ที่แล้ว แล้วพร้อมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการท้าท้ายมหาสุทร
That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.ไม่ใช่. มันเอาไว้ทำความสะอาด และซ่อมแซม... เอกสารและกรอบ
Oh, look, there's the card. See? It fixed itself.ดูนั่นสิ การ์ด มันซ่อมแซมตัวเองได้
How much work are we talking?เราต้องซ่อมแซมมากแค่ไหน? ท่านอยากได้เมื่อไหร่ ภายในมิถุนายนรึเปล่า?
It's falling apart, and the feds won't give us the grant to repair it, so they've opened the spillway.มันพังมานานแล้ว รัฐบาลก็ไม่ยอมให้เงินช่วย หรือว่าซ่อมแซม เราเลยต้องเปิดทางน้ำล้น
Zomcon forces spent Saturday afternoon securing a Wild Zone breach within Willard's own Zomcon Containment Center.กองกำลังของซอมคอน ใช้เวลาทั้งบ่าย ซ่อมแซมรอยรั่วของแนวกั้นเขต ณ บริเวรศูนย์กักกันของซอมคอนในเมืองวิลลาจ
Teleportation, levitation, tissue regeneration, is this outside the realm of possibility?ในอัตราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน การย้ายมวลสาร การลอยตัวได้ การสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเอง นี่อยู่นอกเหนือขอบเขต
And those... socks need to be sewed.และนั่น ถุงเท้าต้องการการซ่อมแซม
When God's creation is broken, he's more than able to fix it.เมื่อสิ่งที่พระเจ้าสร้างแตกสลาย ท่านทำได้มากกว่าการซ่อมแซม
Oh, i'd--i'd kind of rather you not see the place until i get it fixed up.โอ้ ตอนนี้ผมกำลังจัดห้อง ซ่อมแซมอะไรๆอยู่น่ะ
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ
I think the,uh,best bet is a microvascular free flap.Dr.ผมว่าทางที่ดีที่สุดก็คือซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ดร.เกรย์
You would rather hold on to a dress with a dislocated shoulder than let me repair it in surgery for you right now?คุณควรจะแขวนชุดไว้ กับไม่ให้ไหล่เคลื่อนที่ได้ จนกว่าฉันจะ ผ่าตัดซ่อมแซมให้คุณเสร็จ ตอนนี้
Teleportation, tissue generation;การหายตัว การซ่อมแซมตัวเอง
Dr. Kestner is the Chief professor at the academy... not to mention the foremost expert on cyborg medical science.ดร.เคสต์เนอร์เป็นหัวหน้าโปรเฟสเซอร์ ที่สถาบัน... ...ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้า ของวิทยาการซ่อมแซมไซบอร์ก
Which means the mind has to repair itself.นายทำสิ่งที่ฉันทำได้ ซึ่งหมายถึงให้ความทรงจำ ซ่อมแซมตัวมันเอง
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
You clip-a da chin, you rip-a da lip a bit beyond-a repair!คางอาจจะกุด ปากอาจจะฉีก เกินจะซ่อมแซม!
His vocal processors were damaged in battle. I'm still working on them.โปรแกรมประมวลเสียงของเค้า พังระหว่างการรบ กำลังหาทางซ่อมแซมอยุ่
It's a well known fact that the church roof is in dire need of repair.เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่า หลังคาโบสถ์มันก็รอซ่อมแซม
To put on my broken blood vessel.เพื่อนำมาซ่อมแซม เส้นเลือดใหญ่ของผม
Bit of a fixer, but this house has great bones.อยู่ในระหว่างซ่อมแซมนิดหน่อยค่ะ แต่บ้านหลังนี้มีความเเข็งเเรงทนทานมาก
You've got $24,000 in savings when things in our house need fixing.คุณมีเงินสองหมื่นสี่ ในขณะที่เรามีบ้านที่ต้องซ่อมแซม
If you can't heal,ถ้าอาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้
Seven stories without the ability to heal.เจ็ดชั้นโดยไม่มีพลังซ่อมแซมตัวเอง
Why aren't you healing?ทำไมเธอซ่อมแซมตัวเองไม่ได้?
This can be repaired right away.นี่สามารถซ่อมแซมได้ครับ
Without the computer, the nanotechnology can't fix itself.ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี่จะซ่อมแซมตัวเองไม่ได้
No, no. It's a process used to repair books after water damage.ไม่ไม่ มันเป็นกระบวนการในการซ่อมแซมหนังสือที่เสียหายจากการโดนน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ่อมแซม
Back to top