ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

botch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *botch*, -botch-

botch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
botch (vt.) ทำผิดพลาด Syn. bungle
botch (n.) ผลงานที่แย่ See also: ผลงานที่ล้มเหลว
botch (vt.) ทำหรือพูดด้วยอาการที่งุ่มง่าม
botch (vt.) ซ่อมแซมอย่างลวกๆ See also: งานหยาบ
botch up (phrv.) ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง Syn. mess up
botcher (n.) ผู้ที่ทำเสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก
English-Thai: Nontri Dictionary
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't botch the cementing off and let water in the hole and ruin the whole lease.ผมไม่ทำปูนกะเทาะ ปล่อยให้น้ำซึมในบ่อ และเสียสัญญาไปเปล่าๆ
You nearly botch Boyd's kill.ลูกทำการฆ่าบอยด์อย่างลวกๆ
I just know I'm going to botch it.ฉันแค่รู้ว่าฉันจะต้องทำพลาด
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches...
Look, this could be a natural death, or it could be a botched attempt to murder the president.เท่าที่ฉันรู้ งานนี้เป็นของฉัน
We don't condone what Beagle's done, or the horrible way in which he botched it.เราไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่บีเกิลทำ หรือวิธีการปล้นเฟอะฟะ
It's a botched robbery ?เป็นพวกหัวขโมยรึเปล่า?
Look, Horatio, I know you have someone you like for this, but I think we're looking at a botched double suicide.นี่ โฮราชิโอ้ ฉันรู้ว่าคุณน่ะคิดยังไง แต่ฉันว่า เรากำลังเจอกับการฆ่าตัวตายคู่นะ
Think she's reacting to my botched proposal?คิดว่าเธอมีท่าทีกับการขอแต่งงานลวกๆ ของผมรึเปล่า
Which... looking at how you botched both hits, as a theory, ain't too far-fetched.ซึ่ง... มองดูผลงานที่ล้มเหลว ในการฆ่าทั้งสองฝ่ายยังไง เป็นทฤษฎี ที่ไม่ไกลจากความจริงเกินไป
The commandante tried to kill himself before we got there... but he botched it.นายฟล พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนที่เราไปถึง แต่เขาพลาด
Is the nightmare of a botched suicide attempt....ก็คือฝันร้ายการที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ

botch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙劣[zhuō liè, ㄓㄨㄛ ㄌㄧㄝˋ, 拙劣] clumsy; botched
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, 拙涩 / 拙澀] clumsy and incomprehensible; botched writing
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, 二把刀] inexpert; a botcher

botch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car)
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car)

botch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:

botch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickwerk {n}botchiness
Stümperei {f}botching; incompetence; bungling
Murksarbeit {f}botchery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า botch
Back to top