ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำลอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำลอง*, -จำลอง-

จำลอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำลอง (v.) reproduce See also: make a copy, imitate Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ
จำลองแบบ (v.) reproduce See also: copy
English-Thai: HOPE Dictionary
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง,สำเนา,ฉบับเทียบ,โรเนียวฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ,เป็นคู่,เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา,ถ่ายสำเนา,โรเนียว,อัดสำเนา,จำลอง,ทำซ้ำ. -adj. คู่,สองเท่า,เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
duplication(ดิวพละเค'เชิน) n. การอัดสำเนา,การทำจำลอง,การทำซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่จำลองมา,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง,การทำซ้ำ, Syn. identical,dual,copy,mate,replica
effigiate(อิฟิจ'จิเกท) vt. ทำรูปจำลอง,ทำหุ่น., See also: effigiation n. ดูeffigiate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ,การพูดซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่อัดใหม่,เรื่องซ้ำ,จำลอง,การท่อง,การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing
replica(เรพ'ละคะ) n. ของจำลอง,รูปจำลอง
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
stereo(สเทอ'รีโอ) n. ระบบเสียงสเตอริโอ,ระบบเสียงแยก,เครื่องแยกเสียง,การทำให้เสียงแยก,การถ่ายภาพสามมิติ,แม่พิมพ์ตะกั่ว,ตัวพิมพ์ที่จำลองจากตัวเรียง. -adj.เกี่ยวกับเสียงสเตอริโอ,เกี่ยวกับเสียงแยก,เกี่ยวกับการถ่ายภาพสามมิติ. -vt. ถ่ายภาพสามมิติ,ทำแม่พิมพ์ตะกั่ว
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
duplication(n) การทำสำเนา,การก๊อบปี้,การอัดสำเนา,การจำลอง,การทำซ้ำ
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
replica(n) การถอดแบบ,แบบจำลอง,สำเนา
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duplicateจำลอง [พันธุศาสตร์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
causative model๑. ตัวแบบเหตุภาพ๒. แบบจำลองเหตุภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
COM (component object model)คอม (แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
demographic modelแบบจำลองทางประชากรศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moot courtศาลจำลอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stochastic modelแบบจำลองเฟ้นสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distorted modeldistorted model, แบบจำลองต่างสัดส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
storageหน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง [คอมพิวเตอร์]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
copy counterfeit (vt.) จำลอง See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา Syn. reproduce
duplicate (vt.) จำลอง See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา Syn. reproduce, copy counterfeit
model (vt.) จำลองแบบ See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง Syn. form, shape, mold Ops. deconstruct, demolish
babylike (n.) ของจำลอง See also: ชองชิ้นเล็กๆ Syn. miniature, diminutive
dummy (n.) หุ่นจำลอง See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง Syn. stooge, pupet
effigy (n.) รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ Syn. dummy, likeness, representation
manikin (n.) หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า Syn. puppet, marionette
mannikin (n.) หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์) Syn. manikin
mock-up (n.) แบบจำลอง See also: หุ่นจำลอง Syn. dummy, model
model (n.) แบบจำลอง See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง Syn. copy, imitation
modeler (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
modeller (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
pupet (n.) หุ่นจำลอง See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง Syn. stooge
replica (n.) งานศิลปะที่จำลองจากของจริง See also: ของจำลอง Syn. imitation, model
toy (n.) ของจำลอง See also: ชองชิ้นเล็กๆ Syn. miniature, diminutive, babylike
virtual reality (n.) สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
VR (abbr.) สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ See also: (คำย่อของ virtual reality)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the mighty mock The courage Of the humble?และ จำลอง ความกล้าหาญของอ่อนน้อมถ่อมตน
I am so excited that we finally have a model U.N. here at Greendale.ผมตื่นเต้นมากที่เราจะได้มี U.N. จำลอง ที่กรีนเดลนี้
I am really, really, really, really, really, really into model U.N.s. They used to call me model U.N. guy back in college.ผมสนใจในเรื่อง U.N. จำลองมากๆๆๆๆ เลยล่ะ ผมเคยถูกเรียกว่าไอ้หนุ่ม U.N. จำลอง ตอนสมัยเรียนวิทยาลัยด้วย
Welcome to the world's first ever model U.N.- off.ขอต้อนรับสู่การแข่งขัน U.N. จำลอง ครั้งแรกของโลก
I was playing a virtual reality simulation...ฉันไปเล่น เกมส์ จำลอง เหมือนจริง มา
They have the ability to mimic and even anticipate our actions.เป็นการสูญเสียที่มูลค่าสูง พวกมันพยายามที่จะ จำลอง การใช้ชีวิตแบบเรา ถ้าเราไม่ ชนะมันที่ฝรั่งเศษ
Simulating brain damage.จำลองความเสียหายของสมอง
Remodeling, Ms. Wick.จำลองรูัปแบบใหม่ คุณวิค
A complete replica of the Parthenon in Nashville.จำลองวิหารพาเธอนอนได้ไม่มีที่ติ ในแนชวิล
Execute simulation, Annie/Annie.จำลองสถานการณ์ แอนนี่/แอนนี่
Execute simulation Troy/Britta.จำลองสถานการณ์ทรอยกับบริตต้า
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์
You'd take the Staff to a map room with a miniature of the city on the floor.คุณเอาไม้เท้านั่นไปที่ห้องแผนที่ ที่มี สิ่งปลูกสร้างจำลองของเมือง อยู่บนพื้น
It's more important than training him for war.นั่นสำคัญกว่าที่ จะให้มันฝึกสงครามจำลอง
He just ran the program we embedded.มันแค่ทำตามโปรแกรมจำลอง ที่เราฝึกให้มัน
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง
Virtual reality is not just a simulation.โลกเสมือนนี่ ไม่ใช่แค่ระบบจำลองอีกต่อไปแล้ว
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
Now, these three magnetic rings, when they align, it creates an artificial black hole which allows the ship to travel to any point in space.วงแหวนแม่เหล็ก 3 วง จัดเรียงเป็นแนวเดียวกัน มันจะทำให้เกิดหลุมดำจำลอง
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์
Anything. Key-chain replicas, cannon toothbrush holders for kiddies... Come on!อะไรก็ได้ พวงกุญแจรูปจำลอง แปรงสีฟันรูปปืนใหญ่ให้เด็กๆ คิดหน่อยสิ
My model is a reconstruction of a prehistoric climate shift.โปรแกรมผมแค่จำลอง สภาพอากาศในยุคโบราณ
We just got these results from our simulation model.โปรแกรมจำลองสภาพอากาศ
Jack, were you able to recreate the thermal cycle?แจ็ค คุณจำลองระบบการหมุนเวียนความร้อนได้มั้ย
A flight simulator.ในเครื่องจำลองการบิน
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้
Long as I got My plastic Jesusขอเพียงมีพระเยซูจำลองอยู่ด้วย
What you see here are the male reproductive organs.ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพจำลอง อวัยวะของเพศชาย
The geography of our planet has been replicated for your training.เป็นสถานที่ที่จำลองสภาพของดาวเราไว้ สำหรับการฝึกฝนของเจ้า
You witnessed a simulation of what you'll face this evening.เมื่อกี้คุณเพิ่งจะได้เห็นเหตุการณ์จำลองที่คุณจะได้เจอตอนเย็นนี้
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้
Flight simulators? Yeah, flight simulators, I've done those.เกมจำลองการบินน่ะเหรอ ผมเคยเล่น
You know, guys who get shot like you did, they just take that worker's comp and call it a day.รู้มั้ย,ใครจะยิงได้เหมือนคุณ มันก็แค่การฝึกในสถานที่จำลอง และเรียกมันว่า"วันหนึ่ง"
This guy was possibly killed by something dinosaur-related, but it was probably a model or something from the archaeology department.ผู้ชายคนนี้อาจจะถูกฆ่าโดยสัตว์ที่มี ลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ แต่มันอาจเป็นหุ่นจำลองหรืออะไรบางอย่างจาก แผนกโบราณคดี
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว
These are not replicas!เหล่านี้ไม่ได้แบบจำลอง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำลอง
Back to top