ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

babylike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *babylike*, -babylike-

babylike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
babylike (n.) ของเล่น Syn. miniature, diminutive
babylike (n.) ของจำลอง See also: ชองชิ้นเล็กๆ Syn. miniature, diminutive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า babylike
Back to top