ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miniature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miniature*, -miniature-

miniature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miniature (n.) สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก See also: สิ่งที่มีขนาดจิ๋ว
miniature (n.) ภาพวาดขนาดเล็กมาก See also: รูปเล็ก, ภาพเล็ก, ภาพที่ย่อส่วนลงมา
miniature (adj.) เล็กมาก See also: ขนาดเล็ก, จิ๋ว Syn. diminutive, tiny, small
English-Thai: HOPE Dictionary
miniature(มิน'นิเอเชอะ) n. รูปเล็ก,ภาพเล็ก,แบบที่ย่อส่วนลงมาก,in miniature เกี่ยวกับขนาดที่ย่อส่วนลงมาก. adj. ซึ่งย่อส่วนลงมาก,ลดลง, Syn. small,diminutive
English-Thai: Nontri Dictionary
miniature(n) รูปย่อ,รูปเล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miniatureจุลจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miniatureเล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปจำลอง (n.) miniature See also: model, replica, reproduction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd take the Staff to a map room with a miniature of the city on the floor.คุณเอาไม้เท้านั่นไปที่ห้องแผนที่ ที่มี สิ่งปลูกสร้างจำลองของเมือง อยู่บนพื้น
Looks like a miniature pickaxe.ดูเหมือนว่า pickaxe ขนาดเล็ก
Perfectly formed miniature human being.มนุษย์ตัวจิ๋วได้สัดส่วนน่ะ
Lou. She was a fine, miniature piece of woman.ลู หล่อนเป็นผู้หญิงดีๆ ที่หาได้ยาก
It's a miniature effigy... .cald lad soul.เป็นการปลดปล่อยทางวิญญาณ ...cald lad soul
It's not like I'm setting you up with my dud cousin Raymond who makes miniature furniture for a hobby.ฉันไม่ได้จับคู่เธอกับ เรย์มอนด์ญาติฉัน ที่ทำบ้านจำลองเป็นงานอดิเรก
I mean, miniature golf and dancing. You were such a great dancer.เล่นมินิกอล์ฟ เต้นรำ คุณเต้นรำเก่งมาก
I had to be. You were such a good miniature golfer.มันจำเป็นเพราะคุณเล่นกอล์ฟเก่งมาก
Potter's team takes neurons cultured from rat embryos then grows them on miniature plates of electrodes.สมองที่มีครึ่งชีวิตครึ่งเครื่อง ทีมพอตเตอร์จะใช้เวลาเพาะเลี้ยง เซลล์จากตัวอ่อนของหนู จากนั้นพวกเขาเติบโตขึ้นบนจาน ขนาดเล็กของขั้วไฟฟ้า
William McKinley High School bumper stickers and miniature pom-poms.ที่ปั๊มสติ๊กเกอร์แมคคินลีย์ ไฮสคลู แล้วก็ พอม พอมอันจิ๋ว
Look, it's not too late to ditch this and find a miniature golf course.นี่ ยังไม่สายที่จะกำจัดเจ้านี่ทิ้ง แล้วหาสนามกอล์ฟเล็กๆกัน
I mean, making miniature hats out of duct tape?ผมหมายถึงการทำหมวกจิ๋วจากเทปกาว?

miniature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
微缩[wēi suō, ㄨㄟ ㄙㄨㄛ, 微缩 / 微縮] compact; micro-; miniature; to miniaturize
[wēi, ㄨㄟ, 微] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2
微细[wēi xì, ㄨㄟ ㄒㄧˋ, 微细 / 微細] microminiature (technology)
微细加工[wēi xì jiā gōng, ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 微细加工 / 微細加工] microminiature technology
缩小模型[suō xiǎo mó xíng, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 缩小模型 / 縮小模型] miniature
缩影[suō yǐng, ㄙㄨㄛ ˇ, 缩影 / 縮影] miniature; a big picture in a nutshell; the epitome (of sth)
微型[wēi xíng, ㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 微型] tiny; miniature

miniature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唐棕櫚;唐棕梠[とうじゅろ;トウジュロ, toujuro ; toujuro] (n) miniature Chusan palm (Trachycarpus wagnerianus); (poss. Trachycarpus fortunei)
小東京[しょうとうきょう, shoutoukyou] (n) epitome of Tokyo; miniature Tokyo
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
泉水[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P)
盆景[ぼんけい, bonkei] (n) miniature garden; tray landscape
縮図[しゅくず, shukuzu] (n) (1) reduced drawing; miniature copy; (2) microcosm; microcosmos; (P)
豆球[まめきゅう, mamekyuu] (n) (abbr) (See 豆電球) miniature light bulb; midget lamp
豆電球[まめでんきゅう, mamedenkyuu] (n) miniature light bulb; midget lamp
ファラベラ[, farabera] (n) Falabella (miniature horse)
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P)
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form

miniature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
ไก่แจ้[n. exp.] (kai jaē) EN: bantam ; miniature FR:
ขนาดจิ๋ว[adj.] (khanāt jiu) EN: miniature FR: miniature ; mini
ขนาดเล็ก[adj.] (khanāt lek) EN: small-size ; small-sized ; small in size ; small format ; miniature FR: de petite taille ; mineur ; de faible amplitude ; miniature ; faible
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill ; miniature mountain FR: colline [f]
ของจำลอง[n. exp.] (khøng jamlø) EN: replica FR: réplique [f] ; modèle réduit [m] ; miniature [f]
ของจิ๋ว[n. exp.] (khøng jiu) EN: miniature FR: miniature [f]
ละครยก[n.] (lakhønyok) EN: toy theater FR: théâtre miniature [m]
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitri) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive FR:
ลูกชุบ[n. exp.] (lūk chup) EN: Thai miniature fruit confection ; delectable imitation fruits ; imitated miniature fruit FR:
เมืองจำลอง[n. exp.] (meūang jaml) EN: FR: ville miniature [f] ; pays miniature [m]
รูปจำลอง[n. exp.] (rūp jamløng) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up FR: miniature [f] ; modèle [m]
จำลอง[adj.] (jamløng) EN: model FR: miniature
ย่อส่วน[adj.] (yøsūan = yø) EN: FR: miniature

miniature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature
Miniaturgefäß {n}miniature vessel
Miniatur {f} | Miniaturen
Minigolf {n}miniature golf
Zwergziege {f}miniature goat
Trapezsteckverbinder {m}subminiature D connector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miniature
Back to top