ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำปราศรัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำปราศรัย*, -คำปราศรัย-

คำปราศรัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำปราศรัย (n.) speech See also: address, harangue, oration Syn. สุนทรพจน์, คำพูด
English-Thai: HOPE Dictionary
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
lecture(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยาย,คำปราศรัย,คำปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
speech(n) สุนทรพจน์,คำพูด,คำปราศรัย,คำบรรยาย,วาทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
address (n.) คำปราศรัย See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส Syn. oration, speech
harangue (n.) คำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
keynote address (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote speech
keynote speech (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote address
harangue (vi.) กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
orator (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker, rhetorician
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
pitiableness (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
poignancy (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
public speaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. rhetorician
public speaking (n.) การกล่าวคำปราศรัย
rhetorician (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker
rostrum (n.) ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย See also: แท่นหรือเวที Syn. platform, stage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My son's graduation speech sucks.คำปราศรัยของลูกผมไม่ได้เรื่อง
Coming up following a presidential address,คำปราศรัยเกี่ยวกับปธน.
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
I'm only asking. We made sure she found the speech.ขออย่างเดียว ให้เธอเจอคำปราศรัยของคุณ
So the speech... Hereis yourfinalcopy .ส่วนนี่คือคำปราศรัยจริง
In honor of the name Batiatus and the sacred Vulcanalia-- You had not yet finished the orationด้วยเกียรติของข้า บาเทียทัส ท่านยังไม่ทันสิ้นคำปราศรัยเลย
No, that speech was very odd.ไม่นะ คำปราศรัยเมื่อกี้แปลกมากเลย
Okay, well, we all know that I stink at speeches, so I won't even try.เอาล่ะกันเราทุกคนรู้ว่าฉันเหม็นที่การกล่าวคำปราศรัยดังนั้นฉันจะไม่ได้ลอง
I took another pass at your candidacy speech.ผมจะส่งคำปราศรัยผู้ลงสมัครมาอีกทีหนึ่ง
Just keep Tyler occupied until we find Lydia's speech.ฉันจะถ่วงเวลาไทเลอร์ เราจะต้องหาคำปราศรัยของลิเดีย
Do I have to give a speech?ข้าต้องกล่าวคำปราศรัยอะไรไหม?
Out of my way, I will give my speech.หลีกทางไป ฉันจะออกไปกล่าวคำปราศรัย
You're starting to spout lengthy speeches.พ่อจะกล่าวคำปราศรัยเหรอไงค่ะ
Listen to the words of the elders.ฟังคำปราศรัยจากท่านผู้นำ
I gave the keynote speech, Harvey.ผมไปให้คำปราศรัย, ฮาร์วีย์.
Isn't that the speech from --นั่นเป็นคำปราศรัยจาก...
No, just leaving myself a voice message for my closing speech.เปล่า แค่ฝากข้อความ เรื่องคำปราศรัยของผมน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำปราศรัย
Back to top