ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดคะเน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดคะเน*, -คาดคะเน-

คาดคะเน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดคะเน (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. เดา, ประมาณ, กะ
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค,การทำนาย,การคาดคะเน
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive
prognosticate(พรอสนอส'ทิเคท) vt. ทำนายจากอาการโรค,ทำนาย,คาดคะเน, See also: prognosticator n., Syn. forecast
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential,likely
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
surmisable(เซอไม'ซะเบิล) adj. คาดการณ์ได้,เดาได้,ทายได้,คาดคะเนได้,เก็งได้
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical
trow(โทร,เทรา) vi. คิด,มีความคิด,เชื่อ,คาดคะเน
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
make (vt.) คาดคะเน See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ Syn. reckon
conjectured (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, hypothetical, presumptive
guessingly (adv.) อย่างคาดคะเน See also: อย่างคาดเดา
hypothetical (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, presumptive
prognostic (n.) การคาดคะเน
prognostic (adj.) ที่คาดคะเน
suppositional (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, hypothetical, presumptive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit.พันธบัตรจำนองเหล่านี้ที่มีการ คาดคะเน 65% เอเอเอ เป็นจริงเพียงส่วน ใหญ่ เต็มไปด้วยความอึ
So you just kind of estimate it, huh?- คุณเพียงคาดคะเนเหรอ
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน
All yours.ผมว่าการคาดคะเนของคุณเยี่ยมไปเลย
A lot of "what ifs" and conjecture, you know.มากของ "สิ่งที่ ifs" และการคาดคะเนคุณรู้.
The reaction time depends on the blood type. We can't predict...การตอบสนองขึ้นกับชนิดของเลือด ซึ่งเรามิอาจคาดคะเนได้...
Guess for mine is...การคาดคะเนสำหรับเหมืองเป็น ...
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ?
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน
I pick up glasses from people that I hate all night long, and I'm not really supposed to be doing this right now.ฉันเกลียดที่ต้องตัดแว่น ใส่มองพวกเขาไปตลอดคืน และฉันไม่คาดคะเนจริงๆ ที่เดี๋ยวนี้กำลังทำอยู่มันถูกไหม
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก
Global projections are pretty staggering.ลองคาดคะเนภาพทั่วทั้งโลกสิ มันก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีก
What I'm about to say is my own conjecture.สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่การคาดคะเนของผม
You said you don't like telling people things when all you have is supposition, am I right?คุณว่า... ...คุณไม่บอกเรื่องที่ได้แต่จากการคาดคะเนเอา ใช่ไหม?
I'm not interested in conjecture.ฉันไม่สนใจการคาดคะเน
But we contend that there was no way to predict anything like this happening whatsoever.แต่เราขอยืนยันว่าไม่มีทางเลย ที่จะคาดคะเนผลของมันได้ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป
Hank, that was-- that was just speculation.แฮงค์ นั่นเป็นแค่... นั่นเป็นแค่การคาดคะเน
I told you she's not someone to be reckoned with.ข้าบอกเจ้าแล้วไงว่านางไม่ใช่คนที่จะคาดคะเนได้
Gabby is engaging in wild speculation, which isn't at all productive.แก๊บบี้ก็แค่คาดคะเนไปเรื่อยน่ะ ไม่มีอะไรหรอก
Well, it's what he can expect on a daily basis should he choose to trust me with his business.ดี มันเป็นอะไรที่เขาสามารถคาดคะเนจากมูลฐานแต่ละวัน เขาควรเลือกที่จะไว้ใจผมด้วยธุรกิจ
When what's left to suppose?เมื่อไหร่อะไรๆจะนอกเหลือจากการคาดคะเนซักที
You were supposed to control it.คุณต้องคาดคะเนให้ได้ที่ควบคุมมัน
There's gotta be, hopefully, a connection between the trial and how he was exposed to smallpox.นี่น่าจะเป็นความคาดคะเนว่า การทดสอบกับการรับเชื้อไข้ทรพิษ น่าจะเกี่ยวข้องกัน
I was expecting everything.ผมคาดคะเนไว้ทุกอย่าง
Together, we've redefined distribution, predicted consumer behavior and more than tripled our stock price projections.เราได้ร่วมกันนิยามคำว่าให้ เราสามารถคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค และเก็งราคาหุ้นได้มาขึ้นกว่าสามเท่า
Given the nature of your problem, seeing someone who knows Jack removes some of the guesswork.ตามปกติเเล้ว ปัญหาของคุณ คือ การเห็นใครบางคนที่รู้จักเเจ๊ค จะลบล้างการเป็นพวกชอบคาดคะเนด้วยตัวเองไปบ้าง
I've assembled a pretty accurate timetable of the unsub's stalking and murder activities, and based on the estimated time of death regarding our amputated replication, the unsub wasn't stalking us during the investigation of the Whitewood-Turner crimes inผมรวบรวมตารางเวลาที่แน่นอนที่อันซับ สะกดรอยและทำการฆาตกรรม และจากการคาดคะเน เวลาตายจากศพที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนขา
You're the expert.ผมก็แค่คาดคะเน คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ
There has been rampant speculation about what really happened in the Quarter Quell.มีการคาดคะเนมากมาย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ เควลล์
We're supposedly one day away from that?ตามที่คาดคะเนอีกวันเดียว เราจะเป็นอย่างงั้นเหรอ
Well, I could stick around for a bit...ถ้างั้นผมคาดคะเนเอานะ...
Us Weekly, People, and everybody's speculating.ทั้ง Us Week1y ทั้ง Peop1e และทุกคนก็คาดคะเนกันว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดคะเน
Back to top