ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คะเน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คะเน*, -คะเน-

คะเน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะเน (v.) estimate See also: approximate, conjecture, speculate, guess Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ
English-Thai: HOPE Dictionary
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
connect(คะเนคทฺ') {connected,connecting,connects} vt.,vi.เชื่อมกับ,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กับ, See also: connectedness n. ดูconnect connecter n. ดูconnect connector ดูconnect, Syn. link
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding,joining,unitive
connexion(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค,การทำนาย,การคาดคะเน
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive
prognosticate(พรอสนอส'ทิเคท) vt. ทำนายจากอาการโรค,ทำนาย,คาดคะเน, See also: prognosticator n., Syn. forecast
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential,likely
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
surmisable(เซอไม'ซะเบิล) adj. คาดการณ์ได้,เดาได้,ทายได้,คาดคะเนได้,เก็งได้
surmise(เซอไมซ') vt.,vi., (การ) คาดการณ์,เดา,ทาย,ดาดคะเน,เก็ง,นึก,คิด. vi. เดา,ทาย, See also: surmisable adj. surmisedly adv. surmiser n., Syn. guess
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical
trichinous(ทริค'คะเนิส) adj. เกี่ยวกับโรคtrichinosis
trow(โทร,เทรา) vi. คิด,มีความคิด,เชื่อ,คาดคะเน
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail
English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjectured (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, hypothetical, presumptive
guessingly (adv.) อย่างคาดคะเน See also: อย่างคาดเดา
hypothetical (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, presumptive
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
make (vt.) คาดคะเน See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ Syn. reckon
prognostic (n.) การคาดคะเน
prognostic (adj.) ที่คาดคะเน
suppositional (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, hypothetical, presumptive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you just kind of estimate it, huh?- คุณเพียงคาดคะเนเหรอ
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน
And she's beautiful. Who is that?และรูปนี้ก็สวย ใครคะเนี่ย
I got 1915 zulu. That's nearly an hour earlier.มีความแตกต่างระหว่างการคะเนเวลาในการตายของผม
All yours.ผมว่าการคาดคะเนของคุณเยี่ยมไปเลย
They could determine their position by the moon and the stars.เขาสามารถคะเนตำแหน่งของพวกเขา จากพระจันทร์และหมู่ดาวต่างๆ
Camera noise. Wind. Christ knows what else.แล้วต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย ถึงจะได้อาหารเช้า ฮ้ะ
Where are we going?นี่เรากำลังจะไปไหนกันคะเนี่ย?
Wow. You have a library here.ว้าว นี่ห้องสมุดหรือคะเนี่ย
A lot of "what ifs" and conjecture, you know.มากของ "สิ่งที่ ifs" และการคาดคะเนคุณรู้.
The reaction time depends on the blood type. We can't predict...การตอบสนองขึ้นกับชนิดของเลือด ซึ่งเรามิอาจคาดคะเนได้...
It's a miracle that no one got hurt.อย่างกับปาฏิหารย์เลยนะคะเนี่ย ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย
What brought all of you up here?ลมอะไรพัดพวกคุณมาที่นี่ได้คะเนี่ย?
I don't think we can thank you enough.ไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยคะเนี่ย
The best courtesan in the capital, Cha Song Joo, don't you know her?เธอเป็นผู้หญิงที่โด่งดังที่สุดในเมืองหลวง, คุณไม่รู้จัก,พี่ชา ซอง จู หรือคะเนี่ย?
He filled up the whole silo in just two days?นี่แค่สองวันเต็มแล้วเหรอคะเนี่ย
I reckon it came from deeper in the swamp somewhere.ฉันคะเนว่าพลุไฟนั่น น่าจะมาจากบึงน้ำแถวนี้
Mother, did you hear what I just said?แม่คะ แม่ฟังที่หนูพูดไหมคะเนี่ย
This feels a little bit like what a vampire bar would look like if it were a...ดูเป็นบาร์แวมไพร์จริงๆนะคะเนี่ย
There's nothing we could tell him that he can't learn from his father or deduce himself, with a 190 iq.นั้นคือสิ่งที่เราบอกไม่ได้ นั้นคือสิ่งที่เขาไม่ได้เรียนรู้จากพ่อ หรือคะเนจากตัวเขาเอง,ด้วยไอคิว 190
The Dean hasn't laughed like that in years.ไม่ได้ยินท่านหัวเราะร่าอย่างนี้มานานแล้วนะคะเนี่ย
Guess for mine is...การคาดคะเนสำหรับเหมืองเป็น ...
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ?
Is any of this true?เรื่องพวกนี้เป็นจริงบ้างไหมคะเนี่ย?
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน
I pick up glasses from people that I hate all night long, and I'm not really supposed to be doing this right now.ฉันเกลียดที่ต้องตัดแว่น ใส่มองพวกเขาไปตลอดคืน และฉันไม่คาดคะเนจริงๆ ที่เดี๋ยวนี้กำลังทำอยู่มันถูกไหม
Boy, you are in a hurry!โอ โห คุณใจร้อนไปไหมคะเนี้ย
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก
I can proxy for you.ฉันจะเป็นตัวแทนออกคะเนนเสียงให้นาย
This is really warm.มันช่วยให้อุ่นขึ้นจริงๆนะคะเนี่ย
Global projections are pretty staggering.ลองคาดคะเนภาพทั่วทั้งโลกสิ มันก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีก
What I'm about to say is my own conjecture.สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่การคาดคะเนของผม
You said you don't like telling people things when all you have is supposition, am I right?คุณว่า... ...คุณไม่บอกเรื่องที่ได้แต่จากการคาดคะเนเอา ใช่ไหม?
I'm not interested in conjecture.ฉันไม่สนใจการคาดคะเน
But we contend that there was no way to predict anything like this happening whatsoever.แต่เราขอยืนยันว่าไม่มีทางเลย ที่จะคาดคะเนผลของมันได้ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
What's gonna happen now?มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ย?
Ever think that somebody has to be the bigger person here?เคยเห็นใครเป็นคนสำคัญ ของคุณบ้างรึเปล่าคะเนี่ย
Why do we need such a big sack anyway?เราต้องการกระสอบใหญ่ไปทำไมคะเนี่ย
How? How did you get it?ไปเอามาจากไหนคะเนี่ย?
Been looking all over for that. Where'd you find it?หาตั้งนาน เจอที่ไหนคะเนี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คะเน
Back to top