ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเหมาะสม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเหมาะสม*, -ความเหมาะสม-

ความเหมาะสม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเหมาะสม (n.) suitability See also: proper, appropriateness, fit
English-Thai: HOPE Dictionary
behoove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
behove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
convenance(คอน'วะนานซฺ) n. ความเหมาะสมประเพณีนิยม
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
propriety(โพรไพร'อะที) n. ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,สิทธิ,กรรมสิทธิ์., See also: proprieties n.,pl. มารยาทหรือขนบธรรมเนียมประเพณี, Syn. decorum,decency
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proprietyความเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriateness (n.) ความเหมาะสม
aptitude (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, aptness, suitability
aptness (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, suitability
aptness (n.) ความเหมาะสม See also: ความคู่ควร Syn. competence
aptness (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. suitability, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
congruity (n.) ความเหมาะสม Syn. appropriateness
felicitous (adj.) ความเหมาะสม See also: ความยินดี, การมีความสุข Syn. appropriate, suitable, well-chosen Ops. unsuitable
fitness (n.) ความเหมาะสม See also: ความคู่ควร Syn. aptness, competence
propriety (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. aptness, suitability, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
suitability (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, aptness
suitability (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. aptness, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
well-chosen (adj.) ความเหมาะสม See also: ความยินดี, การมีความสุข Syn. appropriate, suitable Ops. unsuitable
marriageability (n.) ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
inappropriateness (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. unsuitability Ops. appropriateness
inaptitude (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. inappropriateness, unsuitability Ops. appropriateness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, but that is precisely my point.ความเหมาะสมนั่นล่ะคือประเด็น
"Boundaries of..."ความเหมาะสมเป็น..." "ขอบเขตของความเหมาะสม ถูกทำลาย"
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ?
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ...ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว...
It was fine, but we might want to talk about appropriateness and timing.มันตลกดี แต่เราต้องดูความเหมาะสม กับเวลาด้วย
We have other retardates... who might be more suitable.เรามีซักซ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้น
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
Explain it to him properly otherwise I will kill him with my own hands.ช่วยอธิบายความเหมาะสมให้เขาที ไม่งั้นฉันจะฆ่าให้ตายคามือ
There is no difference between being decent or shameless..ไม่ต่างกันระหว่างน่าอายกับความเหมาะสม
Oh i have my excuses and justificationsฉันก็มีข้ออ้างและความเหมาะสม
You've already got him in solitary, a half-decent paralegal will have him out of there by next week.ดูตามความเหมาะสมแล้ว เขาจะได้ออกมา
With your permission, we'd like to conduct a test to determine your suitability for service.คุณอนุญาติให้เราทำการดำเนินการทดสอบ ความเหมาะสมสำหรับภารกิจนี้
They enable the parasite to grow.ร่างของเขามีความเหมาะสม สำหรับการเติบโตของปรสิต
A justified expense, should remedy result.การใช่จ่ายต้องดูที่ความเหมาะสมด้วย
I didn't approve of your thing with Colin, but at least I had the decency to talk to you about it.ฉันไม่ได้เห็นด้วยสิ่งที่คุณทำกับโคลิน แต่อย่างน้อย ฉันมีความเหมาะสมที่จะคุยกับคุณถึงเรื่องนี้
The insurance company will do as they see fit.บริษัทประกันจะจัดการตามความเหมาะสม
Whether decency is in me is irrelevant.ถึงความเหมาะสมในตัวฉันมันนอกประเด็น
Feng Guozhang and Duan Qirui to issue a joint telegram against the Republic.ถังเซาอี้อยู่ข้างสาธารณรัฐ ไม่มีความเหมาะสมต่อหน้าที่ของเขา
He was trying so hard to be reasonable.เขาได้พยายาม \ อย่างมากเพื่อความเหมาะสม
The Purple Heart is the only award the army gives out for which you are not recommended but entitled, from being injured.ที่กองทัพไม่ได้ให้เพราะความเหมาะสม แต่ได้เพราะอาการบาดเจ็บ
With hard work ... with honesty, with clarity, with decency.ด้วยการทำงานหนัก ด้วยความจริงใจ ความชัดเจน ความเหมาะสม
It was an arranged marriage.มันเป็นการหมั้นหมาย ตามความเหมาะสม
All due respect, but it's her son, and it has to be her.ตามความเหมาะสม มันเป็นลูกของเธอและมันต้องเป็นเธอ
If a more suitable husband with equal title and greater promise were to make his intentions known...หากความเหมาะสมมากขึ้น สามีที่มีชื่อที่เท่าเทียมกัน และสัญญาจะมากขึ้น ทำให้ความตั้งใจของเขาที่รู้จักกัน ...
No judge is gonna question my fitness or ability to provide.ไม่มีผู้พิพากษาคนไหนตั้งคำถามกับความเหมาะสมของผม หรือทักษะที่มีให้ได้
No, but I decided to screw propriety after you tried to have my son killed.-เปล่า แต่ฉันตัดสินใจ ช่างหัวเรื่องความเหมาะสมหลังจกาที่คุณพยามฆ่าลูกชายฉัน
He usually rents legitimately.ปกติเค้าจะเช่าอยู่ตามความเหมาะสม
In spite of being absurdly unqualified,ทั้งๆที่มีความเหมาะสมอย่างไร้เหตุผล
Remember, it's about compatibility.จำไว้นะ มันคือความเหมาะสมกัน
Skyler and I feel due to Marie's attempt to lure him to your house...สกายเลอร์และผมต่างก็รู้สึก ถึงความเหมาะสมของมารีที่พยายาม ล่อลวงให้ลูกของผมไปที่บ้านของนาย
Then pulverizes with a hammer, which allows for optimum scavenging by vultures.แล้วบดด้วยค้อนซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสม จิกกินโดยพวกแร้ง
I don't believe my employer ever gave a damn about what's proper.ผมไม่เชื่อว่าเจ้านายของผม จะเคยสนใจเรื่องความเหมาะสม
As soon as decency permits.เร็วที่สุดเท่าที่ความเหมาะสมจะอวยให้
If we find evidence of terrorism, we'll take the appropriate steps.ถ้าเราพบหลักฐานการก่อการร้าย เราก็จะดำเนินการตามความเหมาะสม
What's to stop you from altering the terms of the deal after the fact to see it suit a more favored party?อะไรที่จะยับยั้งเจ้าได้ จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงงั้นหรือ หลังจากเกิดเหตุได้เห็นความเหมาะสมของมัน มากยิ่งกว่าเลือกที่รักมักที่ชัง
The anchorage is poor.จะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที ที่ทอดสมอเรือมันช่างน่าสังเวช
I ask for time to find a more suitable beach.ข้าขอเวลาในการค้นหาชายหาด ที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้
There are a dozen bays and inlets within a day's journey from here that will make reasonable locations for the Urca to take on water.มีอ่าวเป็นโหลและมีช่องแคบ ในวันที่เดินทางจากที่นี่ นั่นจะทำให้มีการหาชัยภูมิมีความเหมาะสม ตอนที่เรือแอลอูร์คาแล่นบนผิวน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเหมาะสม
Back to top