ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inappropriateness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inappropriateness*, -inappropriateness-

inappropriateness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inappropriateness (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. unsuitability Ops. appropriateness
inappropriateness (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. bungling, sorrow

inappropriateness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inappropriateness
Back to top