ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คล่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คล่อง*, -คล่อง-

คลอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอง (n.) canal See also: waterway, watercourse Syn. ลำคลอง
คลองระบายน้ำ (n.) water-distribution canal
คลองส่งน้ำ (n.) canal See also: waterway, watercourse
คลองเลื่อย (n.) the passage made by a saw
English-Thai: HOPE Dictionary
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
kerf(เคิร์ฟ) n. รอยตัด,รอยผ่า,คลองเลื่อยความกว้างของรอยตัดหรือรอยผ่า.n. ตัด,ผ่า,เลื่อย
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
panama canaln. คลองปานามา
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
riparian(รีแพ'เรียน) adj. เกี่ยวกับการอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำหรือลำคลอง
suez(ซูเอซ') n. เมืองท่าในอียิปต์ ใกล้ปลาย คลองสุเอซด้านใต้,
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso
English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incisive canalคลองเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertebral canalคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reamerเครื่องคว้านคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Suez Canal Clauseข้อกำหนดคลองสุเอซ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
feeder canalfeeder canal, คลองชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
laterallateral, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
primary canalprimary canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Reach ช่วงน้ำ ระยะทางช่วงสั้น ๆ ตามลำน้ำ; ระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ 2 จุดตามลำน้ำ; ความยาวของคลองในช่วงที่ส่วนชลศาสตร์มีค่าคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seepage การรั่วซึม การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
canal (n.) คลอง
Panama Canal (n.) คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)
Suez (n.) คลองสุเอซ
creek (n.) คลองเล็ก See also: ลำธาร Syn. stream, spring
canal boat (n.) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง Syn. barge
canalboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง
decency (n.) ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ Syn. decorum, propriety
dredge (n.) เครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำหรือลำคลอง
embank (vt.) สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น Syn. dam
go astray (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม See also: ไม่ถูกต้อง Syn. lead astray
hanky-panky (n.) ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม See also: นิสัยที่ไม่ดี Syn. mischief, monkey business, trick
immoral (adj.) ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม See also: ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน Syn. sinful, unethical, wicked Ops. moral, pious, pure
keep on the straight and narrow path (idm.) ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
morally (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably, uprightly Ops. wrongly, dishonorably
narrowboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง Syn. canalboat
sluice (n.) ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง See also: ประตูระบายน้ำ Syn. conduit, floodgate, watergate
uprightly (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably Ops. wrongly, dishonorably
waterway (n.) ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง See also: ลำน้ำที่สัญจรทางเรือได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น
However, at Guadalcanal and New Guinea, we're almost wiped outแต่ ที่ คลอง กัวดัล และ นิว กินี พวกเราแพ้ราบคาบ
The root canals... in Venice are supposed to be so pretty.คลองรากฟัน ในเวนิสก็น่าจะสวยมาก ๆ เลยนะ
Ditch the life support, don't need it.คลองสนับสนุนชีวิตไม่จำคือต้องใช้
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ?
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
Did you learn to talk like this in a "Sailor, wanna hump-hump"-bar?เรียนพูดแบบนี้มาจาก บาร์แถวท่าเรือคลองเตย
Quiet! Order, please!- ทำไมแกต้องขวางคลองตลอดเวลา
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff.ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย
Anyway, they found Earl dead in an irrigation ditch.และแล้ว ก็มีคนพบว่าเอิร์ลเป็นศพในคลองชลประทาน
Get in there and clean it up before this whole place starts smelling like San Juan.ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนที่มันจะเหม็นเหมือนคลองเน่า
Salesman to intern's backwards.นี่มันถอยหลังเข้าคลองแล้วนะ
We told everybody the importance of the 1 7th Street Canal issue.เราบอกทุกๆคนถึงความสำคัญของเรื่องคลองที่ถนน 17
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป
Pulled out of Red River Creek at approximately 4 A.M. this morning.ถูกนำมาทิ้งที่คลองเร็ดริเวอร์ประมาณตี 4 ของเช้าวันนี้
In the canal l'Ourcq, west of Meaux.ในคลอง Ourcq ทางตะวันตกของ Meaux
It's a pretty okay water slide, though. It's called Eerie Canals.มันเป็นโอเคสวย สไลด์น้ำว่า มันเรียกว่าคลองประหลาด
This takes longer than 30 seconds, you're in the canal.นี่มันใช้เวลานานกว่า 30 วินาที แกได้ลงไปอยู่ในคลอง
Lake Gatun, Eastern Canal, approaches to Cartagena. $27.50.ทะเลสาปกาทุน คลองตะวันออก ไปถึง คาร์เทจินา $27.50
With the canal, panama is now a breeding ground for international crime.นอกจากคลองแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งรวมชองอาชญากรทั่วโลก
And then all of a sudden, bam, we're in that ditch.แล้วทั้งหมดในทันทีนั้น บูม เราก็ตกลงคลองข้างทาง
It can only get out into the canal.มันอาจจะหนีไปที่คลอง
Abby, is there any way out of this canal?ตรวจดูท่อที่มายังคลองนี่หมดแล้วแน่นะ?
Start the search of the canal again in the morning.เริ่มสำรวจที่คลองนั่นอีกครั้งตอนเช้า
Look at the odds - it's got to be in the canal.ดูคร่าวๆ ก็ได้ มันยังอยู่ในคลองนั่นแหละ
We should be helping Stephen search the canal.เราน่าจะช่วยสตีเฟ่นหาแถวๆ คลอง
We have to go over every inch of canal again.เราจะกลับไปดูที่คลองอีกครั้ง
Whatever took Abby is in the canal.อะไรก็ตามจับแอ๊บบี้ลงไปในคลอง
We've swept the whole canal.เราตรวจทั่วคลองแล้วนะ
Lovely city,lot of canals.เอ่อ เมืองสวย คลองลองไรงี้
A temporary setbackรู้สึกเหมือนถอยหลังลงคลองยังไงไม่รู้
What are we calling that now, a setback?เราเรียกว่าอะไรนะ ถอยหลังลงคลอง?
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
Did you see anyone on the canal tow path?คุณเห็นใครตรงทางเดินเลียบคลองนั่นหรือเปล่าครับ?
I'm sorry, I was under the impression uniform found an elderly gentleman on the tow path.ขอโทษเถอะ ผมสงสัยข้อคิดของคุณ ไหนสายตรวจบอกว่าพบสุภาพบุรุษสูงอายุ สลบอยู่ริมคลอง
Also, Dean Saunders was found on that canal stabbed to death.ดีน แซนเดอร์ที่ตาย เพราะถูกแทงก็ถูกพบที่คลองด้วยค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คล่อง
Back to top