ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canalboat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canalboat*, -canalboat-

canalboat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canalboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canalboat
Back to top