ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watergate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watergate*, -watergate-

watergate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watergate (n.) ประตูน้ำ Syn. floodgate, head gate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 18 and a half missing minutes of the Watergate tapes.เทป 18 นาทีครึ่ง ของคดีวอเตอร์เกทที่หายไป
John Dean, the ex-White House Counsel, testified today that President Nixon knew about the Watergate cover-up.จอห์น ดีน อดีตที่ปรึกษา ทำเนียบข่าวให้ปากคำในวันนี้ ที่ปธน.นิกสันรู้ เรื่องคดีวอร์เตอร์เกต
When my doctor declared me unfit to give testimony in the Watergate trial, everybody thought I'd be relieved.ตอนที่หมอบอกว่าผมไม่แข็งแรง พอจะไปให้ปากคำ\ ในคดีวอร์เตอร์เกท ทุกคนคิดว่าคงล่าถอยไปแล้ว
Birt took Vietnam, Bob took Foreign and Domestic Policy, and I got Watergate and the abuses of power.เบิร์ทดูเรื่องเวียตนาม บ๊อบดูเรื่องนโยบายต่างประเทศและภายใน ส่วนผมเรื่องวอเตอร์เกท และการใช้อำนาจในทางที่ผิด
We want to propose that Watergate be an umbrella term for everything negative.เราอยากให้นำเรื่องวอเตอร์เกท เป็นคำในความหมายร่วม\ ที่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบ
The Watergate break-in of June 17th and the subsequent cover-up and investigation.คดีวอเตอร์เกทที่เกิดขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนา และส่วนที่เกี่ยวข้อง และการสืบสวนสอบสวน
The terms of the contract clearly stipulate that Watergate take up no more than 25% of the time.ข้อระบุในสัญญาำกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ัชัดเจนแล้ว ว่าคดีวอเตอร์เกท ห้ามไว้เวลาเกิน 25%
It would get us into Watergate way ahead of the agreed time.มันจะนำเราเข้าสู่ประเด็นคดีวอเตอร์เกต ก่อนเวลาตามข้อสัญญา
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย
I also know where Amelia Earhart's living, and I have the missing 18 minutes from the Watergate tapes.ฉันรู้ว่าอเมเลีย เอียร์ฮาร์ตอยู่ที่ไหน,และฉันมี 18 นาทีที่หายไป จากเทป Watergate
Because people just got over Watergate and Vietnam, all right, and you're going to shit all over politicians again?เพราะคนเพิ่งผ่านเวียดนาม วอเตอร์เกตมา ยังจะเล่นงานนักการเมืองอีกเหรอ
Oh, you mean the 1976 Best Picture nominee starring Dustin Hoffman and Robert Redford about the Watergate break in?คุณหมายถึงหนังที่ยอดเยี่ยมในปี 1976 ที่นำแสดงโดยดัสติน ฮอฟฟ์แมน กับ โรเบิรต์ เรดฟอร์ดใช่มั้ย ที่เกี่ยวกับคดีวอเตอร์เกต?

watergate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターゲート[, uo-ta-ge-to] (n) Watergate
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watergate
Back to top