ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คดี*, -คดี-

คดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดี (clas.) case
คดี (n.) lawsuit See also: case Syn. คดีความ
คดีความ (n.) lawsuit See also: case Syn. คดี
คดีดำ (n.) undecided case Ops. คดีแดง
คดีมโนสาเร่ (n.) petty case Ops. คดีอุกฉกรรจ์
คดีลอบฆ่า (n.) assassination See also: killing
คดีลอบสังหาร (n.) assassination See also: killing Syn. คดีลอบฆ่า
คดีอนาถา (n.) pauper´s lawsuits
คดีอาญา (n.) criminal case
คดีอุกฉกรรจ์ (n.) serious offence Ops. คดีมโนสาเร่
คดีแดง (n.) decided case Ops. คดีดำ
คดีแพ่ง (n.) civil case
คดีโลก (n.) the affairs of the world
English-Thai: HOPE Dictionary
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
certiorari(เซอ'ซีอะแร'ไร) n. หมายเรียกสำนวนคดีจากศาลชั้นต่ำกว่า
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
change of venuen. การโอนคดีไปยังศาลศาลอื่น
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
courtroom(คอร์ท'รูม) n. ห้องพิจารณาคดี
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
fortunate(ฟอร์'ชะเนท) adj. โชคดี,เคราะห์ดี., See also: fortunately adv. fortunateness n.
godspeedn. โชคดี,ความสำเร็จ
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic,hagiological adj. hagioligist n.
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
litigant(n) ผู้ฟ้องร้อง,คู่ความ,ผู้ดำเนินคดี
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี
litigious(adj) เกี่ยวกับการดำเนินคดี
luckily(adv) โดยโชคดี,อย่างบังเอิญ,อย่างเฮง
lucky(adj) มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
swastika(n) เครื่องหมายสวัสดิกะของเยอรมัน,เครื่องหมายโชคดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collusive actionคดีที่สมมุติข้อเท็จจริง (เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiciable controversyคดีที่มีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawsuitคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendens lis (L.); pending actionsคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending actions; pendens lis (L.)คดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie caseคดีมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
serious offenceคดีอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suitคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
survival actionsคดีที่ไม่ระงับไปเพราะการตายของผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test case; test actionคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
troverคดียักยอกทรัพย์สินหายที่เก็บได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious actionคดีที่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
change of venueการโอนคดีไปพิจารณาในศาลท้องที่อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Children and Juvenile Court; Court, Children and juvenileศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
choice of lawการเลือกใช้กฎหมาย (ก. ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) [ดู conflict of laws ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing argumentคำแถลงการณ์ปิดคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuanceการเลื่อนการพิจารณาคดี [ดู adjournment ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimonyค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่า [TU Subject Heading]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Medico Legalผู้ป่วยคดี [การแพทย์]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. court case, lawsuit
court case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. lawsuit
open-and-shut-case (idm.) คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
lawsuit (n.) คดีความ Syn. suit, action, prosecution
undecided case (n.) คดีดำ See also: คดีที่ยังมีปริศนา
test case (n.) คดีทดสอบตัวบทกฎหมาย See also: คดีตัวอย่าง
action (n.) การดำเนินคดี Syn. suit, claim, lawsuit
all the livelong day (idm.) ตลอดวัน (ทางวรรณคดี) See also: ทั้งวัน
archaeological (adj.) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeology (n.) โบราณคดี See also: โบราณคดีวิทยา Syn. archeology
archeologist (n.) นักโบราณคดี
archeology (n.) โบราณคดี See also: โบราณคดีวิทยา Syn. archaeology
be in luck (idm.) โชคดี See also: มีโชค Ops. be out of
be on trial (idm.) ถูกดำเนินคดี
be up for (phrv.) ถูกดำเนินคดี
be well away (idm.) โชคดี See also: มีจังหวะดี, มีตำแหน่งเหมาะสม
belles-letters (n.) วรรณคดี
bring a charge against (idm.) ดำเนินคดีกับ Syn. lay against, level against, prefer against
charmed (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี Syn. lucky Ops. ill-fated, unfortunate, unlucky
close with (phrv.) เริ่มต่อสู้กับ (ทางวรรณคดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish you luck wherever you goฉันขอให้คุณโชคดีในทุกที่ที่คุณไป
You are the luckiest girl in the worldคุณเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลก
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
We wish you and your team good luckเราขอให้คุณและทีมของคุณโชคดีนะ
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988.
288 of these brought by corporations 19 by African Americans.288 คดี เป็นการฟ้องร้องของบรรษัท มีแค่ 19 คดี ที่เป็นของชาวอเมริกันแอฟริกัน
Nine... I just rembered the DeShano case.9 ฉันเพิ่งจำได้ คดี เดอชาโน่ไง
I can't take that chance.ฉันคงไม่เสี่ยง เกือบ 3 ใน 4 คดี ที่คุณดูแลยังปิดไม่ได้
At least three of them have occurred Right in your own backyard.อย่างน้อยก็ 3 คดี เกิดขึ้นหลังบ้านคุณ
Is convicted of 5 rapes that have been 30 miles away in selbyville.ถูกจับในคดีข่มขืน 5 คดี ที่ห่างจากเซลบี้วิล 50 ไมล์
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่
So now you're accusing the plaintiff of two murders?ตอนนี้คุณกล่าวหาโจทย์เกี่ยวกับการฆาตรกรรม 2 คดี นี้เหรอ
Mr. Kendrick has never been accused or even questioned by the police about either of these deaths.คุณเค็นดริกไม่เคยถูกกล่าวหาหรือถูกตำรวจถามเกี่ยวกับฆาตรกรรม 2 คดี นี้เหรอ
The stock will rise, the case will vanish. Invest in unr, phil.หุ้นจะขึ้น คดี จะสาปสูญ ลงทุนซะฟิล
We've confirmed 11 kills over a 10-year period. this makes 12.ยืนยันได้แล้ว 11 คดี ในรอบสิบปี รวมรายนี้เป็น 12
The Lieutenant is holding over the shift because of these murders that are in all the papers.ร้อยโทยืดเวลาทำงาน เพราะการฆาตกรรม 3 คดี ที่ออกข่าวในหนังสือพิมพ์
We got hits on three open rape casesมันตรงกับ คดี ข่มขืน 3 คดี
But best of all, hits on two homicides.แต่ที่เยี่ยมสุดๆ คือ, 2 คดี ฆาตกรรม
Something to do with the Rutherford case.มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คดี Rutherford
But in all three cases, the target was the same.แต่ใน 3 คดี เหยื่อเป้าหมายเป็นแบบเดียวกัน
And all 3 crimes were against children?และทั้ง 3 คดี ต่างต่อสู้เพื่อเด็ก?
Case closed.เหมือนกับอีก 380,000 คดี เกี่ยวกับการข่มขืนเด็ก
Were any of those on trial suspected of being hitmen or enforcers?อ่า... 19 คดี มีใครตกเป็นจำเลยบ้าง?
Tony Mecacci... his case was judged a mistrial, but check out his suspected victim.3 คดี ว้าว.. ว้าว...
We can crank 'em out. we can do this tomorrow.ไม่ เรายังเหลือ อีกเพียง 5 คดี เราทำมันให้เสร็จได้
17 cases, three deaths, all attributed to you.17 คดี ตายสาม เกี่ยวเนี่องกับคุณ
I'm going to tell you something that comes down from two levels above me, so you have to keep it to yourself.ฉันบอกเธอก็ได้ ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง มีคำสั่งจากเบื้องบนลงมา 2 คดี ดังนั้นเธอจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
Yeah, and that's what they said to my father at the Edinburgh Hearings of 2119.ใช่สิ, นี่แหละ ที่คุณใช่กับพ่อผม ที่ อิสตันบรูก คดี 2119
We got 14 homicides 34 assaults, 116 drug arrests.เกิดฆาตกรรม 14 คดี ทำร้ายร่างกาย 34 คดี ค้ายา 116 คดี
Okay, so now we know that Frankie killed Stan, but there are still two murders that need to be solved--ได้ ตอนนี้เรารู้แล้วว่า แฟรงกี้ฆ่าสแตน แต่ยังมีคดีฆาตกรรมอีก 2 คดี ที่เราต้องสะสาง
Got anything on that murder case?มีอเะไรคืบหน้า เกี่ยวกับ คดี ไหม
See, right now you're only facing kidnapping, extortion and conspiracy charges but if any thing should happen to Ms. Sherman...นี่นะ คุณจะถูกต้อง ข้อหา สมรู้ร่วมคิด คดี ลักพาตัว ขู่กรรโชก แต่ ถ้า คุณเชอร์แมน เกิดเป็นอะไรไปล่ะก็
I just found...ฉันเพิ่งเจออีก 6 คดี ที่คุณ
Uh, two months ago, there was a grand jury investigation into Tommy Volker.ก็ เมื่อ 2 เดือนก่อนมีการนัดไต่สวนสำคัญ คดี ทอมมี่ โวลเกอร์
"is going to the ends of the earth to fight 45 cases of gender discrimination."กำลังสยบโลก สู้เพื่อ 45 คดี แห่งการแบ่งแยกเพศ
So far he's committed 3 murders in 3 different states.ตอนนี้เขาก่อคดี 3 คดี ใน 3 รัฐ
Are there any new lines of inquiry on Red John?มีเบาะแสใหม่ๆ ในการสืบสวน คดี เรด จอห์น บ้างมั้ย
One legal problem at a time. Docket ending 4587, State versus Queen.ขอแก้ปัญหากฎหมายไปทีละอย่างก่อนละกัน คดี 4587 ระหว่าง รัฐ และ คุณควีน
There may also be evidence pertaining to as many as 10 homicides committed by the recently deceased individual known as Lazarus, real name Joseph Keller.และยังอาจมีหลักฐาน ที่เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมถึง 10 คดี โดยฝีมือผู้ตาย ซึ่งรู้จักในชื่อลาซารัส
Mother's got two priors... Prostitution. Possession.คนแม่โดน 2 คดี ค้าประเวณี มียาเสพติดในครอบครอง
You got 32 counts of first-degree murder. Hot damn!โดนข้อหาฆาตกรรมรวม 32 คดี ให้ตายสิ
"The Boy Dahlia" is sexy, sensational.คดี "พ่อหนุ่มดาห์เลีย" มันน่าหลงไหล มีสเน่ห์
Professor Ames' murder was solved with the arrest of Shane Mathers.คดี ฆาตกรรม ศ.เอม คลี่คลายแล้ว ด้วยการ ควบคุมตัว เชน เมทเธอร์
This case really isn't in your wheelhouse and I'd rather not take you away from your investigation of gang activity.คดี นี้ อาจจะไม่ใช่ งานสายตรง ของคุณ และ ผมไม่สามารถถึงคุณจาก การสืบสวนของคุณเกี่ยวกับ การกระทำของ แก๊งค์

คดี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คดี
Back to top