ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะ*, -คณะ-

คณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะ (n.) faculty See also: school, branch of study, department Syn. ภาควิชา, แผนก
คณะ (n.) group See also: party Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก
คณะกรรมการ (n.) committee See also: council, commission, board
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (n.) The Securities and Exchange Commission
คณะกรรมการชั่วคราว (n.) ad hoc committee
คณะกรรมการตัดสิน (n.) umpire See also: referee
คณะกรรมการตุลาการ (n.) Judicial Service Commission
คณะกรรมการผู้บริหาร (n.) board of directors See also: board
คณะกรรมการอำนวยการ (n.) board of committee See also: steering committee
คณะกรรมาธิการ (n.) commission
คณะครุศาสตร์ (n.) Faculty of Education
คณะครู (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะอาจารย์
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะดนตรี (n.) band Syn. วงดนตรี
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (n.) Faculty of Dentistry
คณะทัวร์ (n.) tour group
คณะทำงาน (n.) working group
คณะที่ปรึกษา (n.) board of consultant See also: advisory group
คณะนิติศาสตร์ (n.) Faculty of Law
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะบุคคล (n.) assembly Syn. คณะผู้แทน
คณะปฏิวัติ (n.) revolutionary council See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
คณะผู้แทน (n.) delegation See also: deputation, mission, representative
คณะพยาบาลศาสตร์ (n.) Faculty of Nursing
คณะมนตรี (n.) council
คณะมนตรีความมั่นคง (n.) The Security Council
คณะมัณฑนศิลป์ (n.) Faculty of Decorative Arts
คณะรัฐประหาร (n.) coup d´etat council
คณะรัฐมนตรี (n.) cabinet See also: Council of Ministers
คณะรัฐศาสตร์ (n.) Faculty of Political Science
คณะลูกขุน (n.) jury Syn. ลูกขุน
คณะวนศาสตร์ (n.) Faculty of Forestry
คณะวารสารศาสตร์ (n.) Faculty of Journalism
คณะวิทยาศาสตร์ (n.) Faculty of Science
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปศาสตร์ (n.) Faculty of Liberal Arts
English-Thai: HOPE Dictionary
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
capitular(คะพิช'ชุลาร) adj. มีลักษณะของหัว,เกี่ยวกับคณะบาทหลวง
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
chapter housen. สถานที่ประชุมของคณะพระคริสเตียน
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
chorister(คอ'ริสเทอะ) n. นักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์,นักร้องผู้ชายในโบสถ์
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
collective(คะเล็ค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรวบรวมไว้.n. หมู่คณะ,ส่วนรวม,กลุ่ม,ก้อน, See also: collectivity n. ดูcollective, Syn. cumulative
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
confraternity(คอนฟระเทอ'นิที) n. หมู่,คณะ,ชมรม,สมาคม., See also: confraternal adj. ดูconfraternity
confrere(คอน'แฟรฺ) n. สมาชิกชมรม (หมู่คณะ,สมาคม), Syn. colleague
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial,consistorian adj.
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
choir(n) คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
corps(n) คณะ,หมู่,เหล่า,กองร้อย
council(n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
dean(n) คณบดี,ผู้อาวุโส,สมภาร,เจ้าคณะ,เจ้าอาวาส
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
ensemble(n) การมารวมกัน,คณะนักแสดง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
gild(n) คณะชน,สมาคม
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
legation(n) สถานทูต,คณะทูต
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anapaest; anapaestic foot; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinetคณะรัฐมนตรี [ดู Council of Ministers] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co rps, diplomatic; corps diplomatique (Fr.)คณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corps diplomatique (Fr.); corps, diplomaticคณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counting boardคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; dactylic footคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
politburoคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Presidiumคณะผู้บริหารสูงสุด (ของโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shadow cabinetคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subcommitteeคณะอนุกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trilateral commissionคณะมนตรีไตรภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochee; trochaic footคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ways and Means, Committee ofคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar๑. องค์คณะผู้พิพากษา๒. ราวกั้น (ในศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
board๑. สำนักงานคณะกรรมการ๒. คณะกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
college๑. วิทยาลัย๒. สำนัก๓. คณะบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission๑. คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ, คณะมนตรี๒. การเข้าประจำการ๓. การขึ้นระวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
council๑. คณะมนตรี๒. คณะกรรมการ๓. สภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
elector๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒. สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Privy councilsคณะองคมนตรี [TU Subject Heading]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล
Dean (of the Diplomatic Corps)คณบดีคณะทูต
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
member of the administrative and technical staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
plenary meetingการประชุมเต็มคณะ [การทูต]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faculty (n.) คณะ
party (n.) คณะ See also: พวก, กลุ่ม, สมาคม Syn. set, cluster, gang
board (n.) คณะกรรมการ Syn. committee, management
committee (n.) คณะกรรมการ Syn. board, council
council (n.) คณะกรรมการ Syn. committee
jury (n.) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Syn. panel
directorate (n.) คณะกรรมการบริษัท See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
praesidium (n.) คณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจเต็มที่ของโซเวียต See also: กลุ่มผู้เป็นสภาบริหารสูงสุดของประเทศคอมมิวนิสต์
presidium (n.) คณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจเต็มที่ของโซเวียต See also: กลุ่มผู้เป็นสภาบริหารสูงสุดของประเทศคอมมิวนิสต์ Syn. praesidium
choristers (n.) คณะขับร้องหมู่ See also: คณะนักร้องประสานเสียง Syn. choir
chorus (n.) คณะขับร้องหมู่ See also: คณะนักร้องประสานเสียง Syn. choir, choristers
Faculty of Education (n.) คณะครุศาสตร์
judiciary (n.) คณะตุลาการ See also: คณะผู้พิพากษา
Faculty of Dentistry (n.) คณะทันตแพทยศาสตร์
think tank (n.) คณะทำงานระดับมันสมอง
embassy (n.) คณะทูต See also: ราชทูต
legation (n.) คณะทูต
Faculty of Law (n.) คณะนิติศาสตร์
administration (n.) คณะบริหาร See also: คณะจัดการ
movement (n.) คณะบุคคล See also: องค์การ, ขบวนการ Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I need is a jury to like me, isn't that what you told me?งหมด ที่ ฉัน ต้องการ คือ คณะ ตุลาการ เพื่อ ต้องการ ฉัน \ Nisn't ว่า สิ่ง ที่ คุณ บอก ฉัน
So, how's life at Hewes Associates?แล้วชีวิตที่สำนักงาน ฮิวส์ คณะ เป็นยังไงบ้าง?
All right. KURT:คณะ Vocal Performance และ Song Interpretation
Oskar, please, attend to business.คณะก.ก.สรรพาวุธบ่นมา...
The alumni committee makes that decision.คณะกรรมการ Alumni เป็นผู้ตัดสินใจ
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข
The review board finished their investigation.คณะกรรมการ พิจารณาการสืบสวนแล้ว
The regulatory board has suspended all visiting hours at the United Workers' Reform.คณะกรรมการกำกับดูแลได้ระงับเวลาเยี่ยมทั้งหมด ที่การปฏิรูปแรงงานของสหรัฐ
The judges are trying hard to decide on our winners.คณะกรรมการกำลังพยายามเต็มที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ
The board of directors sold it to some faceless corporation and the gates have been locked ever since.คณะกรรมการขาย บาง บริษัท faceless และประตูได้รับการล็อค นับตั้งแต่.
The board just brought in mitch mccullen. He's next in line.คณะกรรมการคงให้มิช แมคคัลเลน ขึ้นเป็น เขาเป็นคนต่อไปในแถว
The board won't care about a few extra line items.คณะกรรมการคงไม่สนใจหรอก ว่าจะมีการเพิ่มเส้นเรื่องอะไรใหม่เข้าไปอีก
Let the council come to order.คณะกรรมการจะขอชี้แจง
Board has rejected your proposal.คณะกรรมการจะปฏิเสธโครงการของคุณ!
Resigning her commission.คณะกรรมการจะปลดเธอออก
The board can meet me on Coney Island.คณะกรรมการจะมาประชุมกับฉันที่ Coney Island
The board just voted to tear us down.คณะกรรมการจะสั่งรื้อถอน
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
The board will find out who you really are.คณะกรรมการจะเห็นว่าคุณเป็นคนยังไง
The board went over my head on this one.คณะกรรมการจัดการเรื่องนี้ข้ามหัวฉัน
The council throws it for the volunteers as a way of saying thanks.คณะกรรมการจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณอาสาสมัครน่ะ
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม
The board hired you to dig dirt up on me?คณะกรรมการจ้างคุณ ให้คุณมาขุดเรื่องชั่วๆของผมหรอ
They prefer to communicate with minors via the usual, legal mediation, but I can...คณะกรรมการชอบที่จะ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านสื่อที่ถูกกฏหมายตามปกติ แต่..
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์
The committee wants 60 days to make a ruling.คณะกรรมการต้องการ 60 วัน เพื่อพิจารณาคำร้อง
The board must see I.M.T. as a success.คณะกรรมการต้องการเห็น I.M.T. ประสบความสำเร็จ
The players are lined up, Danny.คณะกรรมการถูกร้องขอให้เสนอรายละเอียด แดนนี่
The entire board will be there.คณะกรรมการทั้งชุด จะเข้าร่วมประชุม
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ
Everybody on the board is here, sir.คณะกรรมการทุกคนอยู่ที่นี่แล้วครับ
"that some of the board of directors are aware that you have done some of these films."คณะกรรมการบริษัทบางคนรู้ ว่าคุณเคยถ่ายหนังพวกนั้น"
Board of directors sent me. You weren't supposed to stop.คณะกรรมการบริหารส่งฉันมา คุณไม่ควรที่จะขวางฉัน
So without further ado, the board of directors of the Bristol-Hillman Music Conservatory is pleased to present this scholarship to...คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีบริสโตลแฮิลแมน ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่
I have the board of directors on the line.คณะกรรมการบริหารอยู่ในสาย
I have the board of directors on the line. What?คณะกรรมการบริหารอยู่ในสาย อะไรนะ?
The board of directors hired me,คณะกรรมการบริหารเป็นคนจ้างฉัน
The Board came to a collective agreement on the idea.คณะกรรมการบริหารเห็นชอบกับแนวคิดนี้
The Members of the Board are inside.คณะกรรมการบริหาอยู่ด้านใน
The board completely ignored the petition to get the cameras out of the lounge, so they've basically blown us off.คณะกรรมการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงคำร้อง ที่จะให้เอากล้องออกไปจากห้องพัก พวกเขาไม่สนใจพวกเราเลย

คณะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
理学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะ
Back to top