ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panel*, -panel-

panel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panel (n.) แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง) Syn. flat solid, sheet
panel (n.) เบาะรองอานม้า Syn. pad
panel (n.) บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม) See also: แผนการประกันสังคม Syn. committee, group
panel (n.) คณะผู้อภิปรายทางการเมือง Syn. committee, group
panel (n.) คณะลุกขุน Syn. juror, jury, group
panel (n.) แผงควบคุมไฟฟ้า See also: แผงหน้าปัด Syn. switchboard
panel (n.) ดิ้นประดับบนชุดสตรี
panel (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับ, ใส่กรอบ Syn. arrange, decorate, furnish, set up
panel (vt.) ใส่เบาะอานม้า
panel (vt.) จัดให้มีคณะลูกขุน Syn. empanel, impanel, pick, set up
paneling (n.) ไม้หรือวัสดุบุฝาผนัง See also: ฝาผนังที่บุแล้ว
panelist (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant, participants
panelling (n.) ไม้หรือวัสดุบุฝาผนัง See also: ูฝาผนังที่บุแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
panel(แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ, See also: paneling n panelist n.
panel shown. =panel disscussion
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panelist(แพน'นะลิสท) n. สมาชิกของกลุ่มผู้อภิปราย
panelizedadj. ประกอบด้วยผนัง พื้นหรือหลังคาที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ และประกอบขื้นเป็นชิ้นเดียวได้ในภายหลัง
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
English-Thai: Nontri Dictionary
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผงจ่ายไฟ (n.) panelboard Syn. แผงไฟ
แผงไฟ (n.) panelboard
ผู้ร่วมอภิปราย (n.) panelist
บานประตู (n.) door panel See also: door leaf
บานหน้าต่าง (n.) window panel See also: window leaf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I call the panel and tell them I'm ready?ผมควรโทรหาคณะกรรมการ แล้วบอกว่าผมพร้อมมั้ย
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
I'd like to have a hand for our panel of judges.กรุณาปรบมือเป็นเกียรติ แก่คณะกรรมการด้วยครับ
We'll wait for five minutes while this distinguished panel of judges makes up its mind.พวกเราต้องรอ... ...ขณะที่คณะกรรมการ ทำการตัดสินใจ
They had ten... twenty of them in the back of this panel truck.มีประมาณสิบ ยี่สิบตัว อยู่ท้ายรถบรรทุก
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้
When I said get me a black Lincoln Navigator, you thought I said get me a white piece of shit panel van.นายคิดว่าฉันบอกว่า ให้เอารถตู้เก่าๆ สีขาว มา
Here's our distinguished panel of judgesและนี่ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
You may now present your dishes to our panel of judgesถึงตอนนี้ ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน นำอาหารให้คณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
There's a secret panel behind the furnace. We found it last night.มีแผงช่องลับอยู่ตรงหลังเตาเผา เราเจอมันเมื่อคืนนี้

panel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, 扇] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合议 / 合議] panel discussion
窗扇[chuāng shàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄢˋ, 窗扇] window; the opening panel of a window
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
太阳能板[tài yáng néng bǎn, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄅㄢˇ, 太阳能板] solar panel
触控萤幕[chù kòng yíng mù, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ˊ ㄇㄨˋ, 触控萤幕 / 觸控螢幕] touch panel

panel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
アクセスパネル[, akusesupaneru] (n) access panel
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel
カスタムパネルウィンドウ[, kasutamupaneruuindou] (n) {comp} custom panel pane
ガスパネル[, gasupaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion
プラズマパネル[, purazumapaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate
合議体[ごうぎたい, gougitai] (n) collegiate body; collegial body; judicial panel
専門委員会[せんもんいいんかい, senmon'iinkai] (n) advisory committee; committee of experts; advisory panel
導光板[どうこうばん, doukouban] (n) light guide; light-guiding plate; LGP; light-guiding panel
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] (n) {comp} control panel
気候変動に関する政府間パネル[きこうへんどうにかんするせいふかんパネル, kikouhendounikansuruseifukan paneru] (n) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
無双窓[むそうまど, musoumado] (n) (openable) panel in a door
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate
私的懇談会[してきこんだんかい, shitekikondankai] (n) private consulting group; private panel
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
パネラー[, panera-] (n) panellist (panelist) (wasei
パネリスト[, panerisuto] (n) panelist; (P)
プラズマディスプレイパネル[, purazumadeisupureipaneru] (n) {comp} plasma display panel; PDP
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] (n) control panel; switchbox
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P)
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console
桟唐戸[さんからど, sankarado] (n) (See 板唐戸) panelled wooden door
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P)
腰板[こしいた, koshiita] (n) wooden paneling
腰高障子[こしだかしょうじ, koshidakashouji] (n) tall-paneled sliding door
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board
諮問委員会[しもんいいんかい, shimon'iinkai] (n) advisory committee (council, panel)
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel
パネル[ぱねる, paneru] panel
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.)
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel
操作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel

panel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเฟี้ยม[n. exp.] (bān fīem) EN: folding door ; folding panel FR:
บานเลื่อน[n. exp.] (bān leūoen) EN: sliding door ; sliding panel FR: panneau coulissant [m] ; coulisse [f]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf FR: châssis vitré [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf FR: panneau de porte [m] ; battant [m] ; vantail [m] ; vantaux [mpl]
บานสวิง[n. exp.] (bān sawing) EN: swinging door ; swinging panel FR:
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
การอภิปรายแบบคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายเป็นคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: panel meeting FR:
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย[n. exp.] (khanakammak) EN: disciplinary committee ; disciplinary panel FR:
คณะผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khana phūch) EN: panel of experts FR: panel d'experts [m]
คณะทำงาน[n. exp.] (khana thamn) EN: working group ; working panel ; working party ; task force ; staff FR: groupe de travail [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
ลูกฟัก[n.] (lūkfak) EN: panel FR:
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป[n. exp.] (phaen chanū) EN: sandwich panel FR: panneau sandwich [m]
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿn) EN: cool room panel FR: panneau frigorifique [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pr) EN: mother-of-pearl inlaid door panels FR:
แผงจ่ายไฟ[n. exp.] (phaēng jāi ) EN: panelboard FR:
ผู้ร่วมอภิปราย[n. exp.] (phū ruam ap) EN: panelist FR:

panel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel {f}instrument panel
Blindblech {n}blank panel
Deckenfeld {n}ceiling panel
Bedienungsfeld {n}control panel
Kontrollfeld {n}control panel
Diodeneinbaubuchse {f}diode panel jack
Schüssellappen {m}disc panel
Türblatt {n}door leaf; door panel
Türblech {n}door panel
Türfüllung {f}door panel
Randabschlussblende {f}facing panel
Bodenblech {n}floor panel
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Frontplatte {f}front panel
Hecktürblende {f} [auto]tailgate panel
Instrumententafel {f}instrument panel
Jury {m}selection committee; panel of judges
Wartungsfeld {n}maintenance panel
Montageausschnitt {m}mounting cut-out; panel cut-out
Montageplatte {f} [techn.]mounting panel
Startnummernunterlage {f}number panel
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel
Anschlussfeld {n}connector panel
Sockelblende {f}plinth panel
Einschubsteckverbinder {m} [electr.]rack and panel connector
Hinterwandmontage {f}rear panel installation
Sandwichelement {n}sandwich panel
Sonnenkollektor {m}solar panel
Schalttafel {f}switch panel
Schalttafeleinbau {m}switch panel mounting
Tastenfeld {n}key panel
Blende {f}cover; panel; screen
Autoschlosser {m}panel beater
Fensterumschlag {m}panel envelope
Flächenfilter {m}panel filter
Gerätedichtung {f}panel seal
Kassenarzt {m}panel doctor
Kassenpatient {m}panel patient
Kassenpraxis {f}panel practice
Ratespiel {n}panel game

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panel
Back to top