ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำจัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำจัด*, -กำจัด-

กำจัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำจัด (n.) Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง
กำจัด (v.) eradicate See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ
กำจัดคราบ (v.) wipe See also: clean, brush, rub
กำจัดปัญหา (v.) end a problem See also: eliminate a problem Syn. ยุติปัญหา, แก้ปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเง่า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
herbicide(เฮอ'บิไซดฺ) n. ยากำจัดพืช,ยากำจัดวัชพืช., See also: herbicidal adj.
ineradicable(อินอิแรด'ดิคะเบิล) adj. กำจัดไม่ได้,ทำลายไม่ได้., See also: ineradicableness n. ineradicably adv.
nicad(ไนแคด) ย่อมาจาก nickel cadmium หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
nickel cadmiumแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า NiCad (อ่านว่า ไนแคด) หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
rid(ริด) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กำจัด,ทำให้หมดไป,สลัด,ทำให้หลุด,ทำให้พ้น,ช่วยเหลือ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ ride, See also: ridder n.
scotch(สคอทชฺ) vt. ตัด,เฉือน,กรีด,บาด,ทำให้เจ็บ,ทำให้บาดเจ็บ,หยุด,กำจัด,ขจัด,หยุดยั้ง,อุด, Syn. quash,suppress,hinder
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
unpeople(อันพี'เพิล) vt. เอาคนออก,ปลดคนออก,ย้ายคนออก,กำจัดพลเมือง
unroot(อันรูท') vt.,vi. ถอนราก,ถอนรากถอนโคน,กำจัด, Syn. uproot
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
weed(วีด) n. วัชพืช,ต้นยาสูบ,สัตว์ผอมที่อ่อนแอ,แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์,เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง,ขจัด,ถอนราก,คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe,clear
English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
rid(vt) สลัด,กำจัด,ขจัด
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
scour(vt) กวาดล้าง,ชำระล้าง,ลอกท้องร่อง,กำจัด,ล้างท้อง
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
wipe(vt) เช็ด,ถู,ป้าย,ลบ,กำจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depilatoryยากำจัดขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminationการกำจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acaricidesสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง [การแพทย์]
ASเอเอส ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน (Streptomicin) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Catalytic convertersอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
DDTยาพ่นกำจัดยุง,ดีดีที [การแพทย์]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Eliminationปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์ [การแพทย์]
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
herbicideสารฆ่าวัชพืช, สารเคมีที่ใช้กำจัดและยับยั้งวัชพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Knock Down Effectประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที [การแพทย์]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Molten Salt Combustion การเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว เทคนิคการเผาไหม้เพื่อกำจัดสารอินทรีย์โดยการ ฉีดพ่นในอ่างเกลือเหลว ณ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล เกลือที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Refuse and refuse disposalการกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Removalการกำจัด [TU Subject Heading]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Vitrification การทำก้อน กระบวนการซึ่งเอาของเสียมาผสมกับผงแก้วหรือดิน ปั้นและเผาที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียล เมื่อเย็นลงจะจับตัวเป็นก้อน ใช้เพื่อกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายหรือที่มีกัมมันตภาพรังสี : ดู Solidification [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off with (phrv.) กำจัด See also: เลิก, หยุด Syn. be on with
be rid of (idm.) กำจัด See also: ขจัด
castrate (vt.) กำจัด See also: ขจัด Syn. deprive
chuck out (phrv.) กำจัด Syn. throw ot
clean out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clear out
clear of (phrv.) กำจัด See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
clear out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clean out
get of (phrv.) กำจัด See also: ทิ้ง, เป็นอิสระ Syn. be of, rid of
get rid of (vt.) กำจัด
junk (vt.) กำจัด See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง Syn. discard, ditch, jettison Ops. retain, keep
kiss away (phrv.) กำจัด
lose (vt.) กำจัด Syn. get rid of
offload (vt.) กำจัด See also: โละทิ้ง Syn. unload
prune away (phrv.) กำจัด See also: เอาออก, ขจัด
purge (vt.) กำจัด
put off (phrv.) กำจัด See also: ขจัด Syn. put away
quit of (phrv.) กำจัด See also: ขจัด, เอาออก
see someone off the premises (idm.) กำจัด See also: ขับไล่
shed (vt.) กำจัด See also: เอาออก Syn. discard, eliminate, toss Ops. keep, retain
shut of (phrv.) กำจัด See also: ขจัด, หนีรอดจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Evans drops in looks like Evans is going to take out the chicken.ดูเหมือน อีวาน กำลังพยายาม กำจัด เจ้าไก่
If you serve up whoever's looking for us and get the Company off our scent... $10 million.ถ้าคุณจัดการให้ ใครก็ตามที่กำลังค้นหาพวกเราและ กำจัด Compamy $ 10 ล้าน
5 years ago, you'd probably be taking this guy out.5 ปีก่อน เราคิดจะ กำจัด ชายคนนี้
She set it up to appear that you killed yourself in guilt over strangling Alicia.เธอวางแผน ป้ายความผผิด มาให้คุณ และ กำจัด อลิเซีย
Your great-great-grandmother Hilda, with this blade, castrated a rotznasig carcaju.ทวดฮิลด้า ใช้ดาบนี้ กำจัด rotznasig carcaju (มนุษย์หมาป่า) น่าสนุกนะ
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัด คนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม
I for one hope they've found a way to make that traitorous bastard rot.ฉันคนนึงแหละที่หวังให้พวกเขาหาทาง กำจัด ลูกนอกไส้นั่นซะที
He's just someone I can't get rid of.เขาแค่เป็นคนที่ฉัน กำจัด ไม่ได้
Taking out the Green Arrow and his friends...กำจัด Green Arrow และเพื่อนมัน
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน."
Kill Yeon Soha?กำจัด ยวน โซฮา งั้นหรือ
How old are you? The question isn't how old we are... But when old we are.กำจัด! เอานี่ไปกินซะ พวก Blorgons
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
Murdering his best and his brightest.กำจัดคนที่เก่งและมีฝีมือที่สุด
Get bad off the streets, only the good was standing.กำจัดคนเลวออกจากถนน จะได้เหลือไว้แต่คนดี
Bump off the mom, make the baby disappear, problem solved.กำจัดคนแม่ ทำให้เด็กหายตัวไป หมดปัญหา
[chuckles] perish the thought, Mon Ami.กำจัดความคิดซะเถอะ มอน เอมี่
Eliminate individual doubts and conflicts.กำจัดความคิดส่วนตัวของแต่ละคน
We have rid it of its imperfection.กำจัดความไม่สมบูรณ์แบบ
And getting rid of you isn't gonna fix anything either.กำจัดคุณไป ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกัน
With just one bullet, I can be a hero.กำจัดฉันได้, นายก็จะได้ซิโมน
Removed the barber from his plate.กำจัดช่างตัดผมออกให้พ้นทาง
Rid yourself of Ashur's man.กำจัดตัวเองของมนุษย์ Ashur ของ
Eliminate the variable.กำจัดตัวแปรอื่นออก ลงมือให้ใกล้กับ
To silence all those who silenced me.กำจัดทุกคนที่กำจัดฉัน
Get rid of the firefighter before you start a fire.กำจัดนักดับเพลิงก่อนที่จะวางเพลิง
Banish all demons off the face of the Earth, lock them away forever.กำจัดปีศาจ ให้หมดโลกซะ และขังพวกมันไว้/nตลอดไป
Get rid of that gun.กำจัดปืนนั่นทิ้งไปซะ
Getting rid of ghosts. There must be a way.กำจัดผี มันต้องมีวิธี
Maybe she got rid of the boy she thought raped her daughter and then she told her daughter not to say anything.กำจัดผู้ชายที่ข่มขืนลูกสาวเธอ แล้วไปบอกให้ลูกสาวเธอ ว่าไม่ต้องพูดอะไร
Knocking off the candidates, torching the buildings...กำจัดผู้ลงสมัครเลือกตั้ง เผาอาคาร...
It descended seven demons?กำจัดพวกของเราถึงเจ็ดตนเชียวเหรอ
He's taking the law into his own hands.กำจัดพวกทำผิดกฎหมายไปพร้อมๆกัน
Iodize the poor sucker, and your kitchen is stocked for life.กำจัดพวกปรสิตที่น่าสังเวช แล้วครัวของนายจะปลอดภัยไปอีกนาน
Vanquish them. Destroy them!กำจัดพวกมัน ทําลายพวกมัน
Exterminate them like the vermin they are, leave no trace.กำจัดพวกมัน เหมือนเชื้อโรค อย่าทิ้งร่องรอย
Getting scum off the street, that's the easy part.กำจัดพวกสวะออกจากถนน นั้นเป็นเรื่องง่าย
Get rid of us, and then she can have Emily all to herself.กำจัดพวกเรา แล้วเธอจะได้เก็บเอ็มมิลี่ไว้กับเธอเอง
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่...
Get rid of it before it kills us all.กำจัดมันซะ ก่อนที่มันจะฆ่าเราทั้งหมด

กำจัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำจัด
Back to top