ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสังเกต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสังเกต*, -การสังเกต-

การสังเกต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสังเกต (n.) observation See also: notice
การสังเกต (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกตการณ์
การสังเกต (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การสังเกต (n.) scrutinization See also: watching, Syn. การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์ (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต
การสังเกตการณ์ (n.) scrutinization See also: watching, Syn. การเฝ้าดู, การสังเกต
English-Thai: HOPE Dictionary
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
oversight(โอ'เวอะไซทฺ) n. การสังเกตพลาด
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
notice (n.) การสังเกต Syn. consideration, observation
observance (n.) การสังเกต Syn. observation
observation (n.) การสังเกต See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์ Syn. watching, review
watching (n.) การสังเกต See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์ Syn. review
lunar (n.) การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Observation displays altered image of an object by LEE Seong-bok.การสังเกต แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวัตถุ โดย ลี ซองบก
We have him under observation.เรามีเขาภายใต้การสังเกตการณ์
Am I to understand that you want me to debunk the X-Files project, sir?ตลอดจนการสังเกตุของคุณ ต่อความมีเหตุผลของงานที่ทำ
A keen observation, darling.เป็นการสังเกตที่หลักแหลมมาก ลูกรัก
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย
Still doesn't solve our observation problem, they could be escaping as we speak.ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการสังเกตของเราที่อาจจะหลบหนีในขณะที่เราพูด
Great at analyzing a player's faults. I'm so out of practice.เขามีความอดทนสูง ในการสังเกตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
I helped to organize the first hearings on global warming and asked my professor to come and be the leadoff witness.ผมช่วยจัดการรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นครั้งแรก โดยเชิญอาจารย์ของผมมาเป็นผู้นำการสังเกตการณ์
Sometimes I am wrong.เรื่องการสังเกตุ เรื่องการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์
I read that critics of anthropology believe that just by observing a culture you inevitably change it.ฉันอ่านคำวิเคราะห์ในเรื่อง ความเชื่อทางมานุษยาวิทยาพวกนั้น นั่นก็แค่การสังเกตถึงวิถี
I know how following the rules and observing the little graces makes you feel like you're in control.ฉันรู้ว่าทำตามกฏ และการสังเกตุสีหน้ารอยยิ้ม ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเธอควบคุมทุกอย่าง
But you'll have to work hard to see the jealousy,แต่คุณใช้พยามมากหน่อยในการสังเกต
BUT THE EASIEST WAY TO SPOT A DANGEROUS WOMANแต่วิธีที่ง่ายที่สุดในการสังเกต
Backed up by significant air support.ได้รับการสนับสนุนจากการสังเกตการทางอากาศ
Yeah, you must have picked up some ideas About what cool people do from watching them over the years.คุณคงเห็นว่าคนเท่ๆต้องทำยังไง จากการสังเกตเป็นปีๆ
See,this work is about observation, and you have a great eye for detail.ฟังนะ งานนี้ต้องใช้การสังเกต และคุณมีตาที่แหลมคม
So, observing your prey before heading on in to interrogate him, are you?นี่เป็นการสังเกตการณ์เหยื่อของคุณ ก่อนที่จะเริ่มทำการสอบสวนเขาใช่รึเปล่า
To correct for the observational efficiency.ช่วยให้ผมแก้ไขเรื่องความแม่นยำ ของการสังเกตการณ์ได้
That quick thinking of mine is usually need when your observations get us into trouble.ความคิดที่รวดเร็วของข้ามักจำเป็นเสมอ เมื่อการสังเกตการณ์ของท่าน พาเราไปสู่เรื่องยุ่งยาก
I just didn't want to push it, all right?และโดยไม่มีการสังเกต ไม่มีจูบ
A lifetime of observation, mostly.เป็นช่วงเวลาของการสังเกต โดยปกติน่ะ
I just got in, and by the looks of it, so did you. Yeah. I, um, I spent the night at a friend's house.ฉันพึ่งเข้ามา และจากการสังเกต คุณก็เหมือนกัน\ใช่ ฉัน อืม ฉันอยู่ที่บ้านเพื่อนทั้งคืน
Good neighbors also come over at the slightest hint of trouble...เพื่อนบ้านที่ดียังรวมถึง การสังเกตความเดือดร้อนของเขา
Well, it's a well-known precept in quantum physics that observations shape reality.ครับ มันก็เป็นที่รู้จักกันดีในทาง กฎของควอนตัมฟิสิกส์ ว่า การสังเกตจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่
Keen observation and careful thought are traits that are as valuable as kindness, understanding and compassion.ด้วยการสังเกตอย่างหลักแหลม และครุ่นคิดอย่างถ้วนถี่ ถือเป็นคุณสมบัติ ที่ทรงคุณค่ามากๆ เช่นเดียวกับความเมตตา การเข้าอกเข้าใจ และการเห็นอกเห็นใจ
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15...ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15
I also read about your recent werewolf sighting.ฉันอ่านแล้ว แล้วฉันก็อ่านการสังเกตุเห็น มนุษย์หมาป่าของคุณ
I want everyone in designated areas till further notice.ผมต้องการให้ทุกคน อยู่ในที่พื้นที่ที่กำหนด จนกว่าจะมีการสังเกต
But I was so excited that when I looked at the output,ผมคิดว่า "โอ้ฉันสงสัยว่าใด ๆ ของการสังเกตอื่น ๆ ของเรา
He'd like to become invisible one day instead of merely unnoticed by his own father.เขาต้องการที่จะเป็นวันหนึ่งที่มองไม่เห็น แทนที่จะเป็นเพียงการสังเกตโดยพ่อของเขาเอง
Um... are you familiar with Darwin's observation of the finches in the Galapagos Islands?เอ่อ เธอคุ้นกับการสังเกตการณ์ของดาร์วิน เกี่ยวกับนกฟินซ์บนเกาะกาลาปากอสไหม
The empirically provable answer to the question "who's the boss?" is...คำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านการสังเกต ของคำถาม "ใครคือบอส?" จึงเป็น...
She can hide in plain sight.เธอสามารถหลบซ่อนจากการสังเกตได้
Yeah, and based on your observations, we ran a couple other tests.ใช่ และจากการสังเกตของนาย เราจึงได้ทำการทดสอบเพิ่มอีก
And here's what I've observed about you, Audrey Parker, you are... amazing.และนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบจากการสังเกตคุณ ออเดรย์ พาร์คเกอร์ คุณ.. น่าทึ่ง
See, it's a rating scale based on observation, so the more time you spend with the subject, the more accurately you can then observe their behavioral traits, and, uh, guess what I've been doing?อัตราขึ้นอยู่กับการสังเกต ยิ่งสนใจเป้าหมายเท่าไหร่ ยิ่งสังเกตได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น
So I, uh, I cross-referenced all of my observations with your history as a thief and a con artist, and, uh, congratulations, Jane.ผมลองเอาข้อมูล จากการสังเกต กับประวัติของคุณ ที่เคยเป็นนักต้มตุ๋น ยินดีด้วยนะ เจน
It's the best I can do on short notice.เป็นสิ่งที่ฉันทำดีสุดในการสังเกตสั้นๆ
We've already started. Step one- - Observe.เราเริ่มแล้วนี่ไง \\\ ขั้นแรก การสังเกตุการณ์
I've always hated observing.ฉันเกลียดการสังเกตุการณ์มาตลอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสังเกต
Back to top