ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยกเลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยกเลิก*, -การยกเลิก-

การยกเลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกเลิก (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม
การยกเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การเลิก, การเลิกล้ม
การยกเลิก (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การละเว้น
การยกเลิก (n.) divorce Syn. การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
การยกเลิก (n.) cancellation
English-Thai: HOPE Dictionary
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
pallinode(แพล'ละโนด) n. การยกเลิกคำพูดก่อน ๆ
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
recision(รีซิส'เ?ิน) n. การยกเลิก,การเพิกถอน
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
revocation(เรฟวะเค'เชิน) n. การเพิกถอน,การยกเลิก,การถอน,การลบล้าง,การเรียกกลับคืน, See also: revocatory adj., Syn. annulment
English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
disuse(n) การยกเลิก
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abortion (n.) การยกเลิก
cancel (n.) การยกเลิก Syn. cancelation, cancellation
cancelation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancellation
cancellation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancelation
defeasance (n.) การยกเลิก See also: การทำให้เป็นโมฆะ, การเพิกเฉย
recall (n.) การยกเลิก See also: การเพิกถอน Syn. cancellation, withdrawal
recision (n.) การยกเลิก See also: การเพิกถอน Syn. cancellation
relinquishment (n.) การยกเลิก See also: การถอนออก
rescission (n.) การยกเลิก See also: การล้มเลิก
abrogation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง) See also: การเพิกถอน Syn. abolition
repeal (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง) See also: การเพิกถอน Syn. abrogation, abolition
invalidation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation
revocation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation, invalidation
nihilism (n.) การยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหาร See also: ความเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า โดยเฉพาะทางศาสนาหรือหลักศีลธรรม
backdown (n.) การยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม Syn. retraction
retraction (n.) การยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม
quittance (n.) การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่ See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Breaking off an engagement, 10% is my responsibility.การยกเลิกการหมั้น ส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของฉัน
Canceling all limits.การยกเลิกข้อ จำกัด ทั้งหมด.
Rolling up this operation is a fucking mistake.การยกเลิกปฏิบัติการนี้ เป็นความผิดพลาดมหันต์
We're approaching our abort limits.เรากำลังเข้าใกล้ขีด จำกัด ของการยกเลิกของเรา
His only other alternative is to abandon his path.อีกทางเลือกคือการยกเลิกการเดินทาง
I gave them your reason for calling offผมแจ้งการยกเลิกโจมตีไป
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์
I've paid my monthly premium for 10 years without so much as a cold and now that I'm actually sick, you're gonna deny my coverage?ฉันจ่ายค่าประกันมาเป็น 10 ปี ไม่เคยป่วยเลย ตอนนี้ผมป่วยจริง ผมต้องการยกเลิกประกัน
I can't believe we're all here On a saturday night.มีการยกเลิกโต๊ะจองในร้านอาหารกันเพียบเลย
This is about throwing out a case?นี่มันเกี่ยวกับการยกเลิกคดีใช่ไหม
"and payment for services rendered negates amateur status,"และการรับเงินค่าจ้าง ถือเป็นการยกเลิกสถานะทีมสมัครเล่น
This was nothing less than a complete abrogation of our agreement.มันไม่มีอะไรมากไปกว่า การยกเลิกข้อตกลง ของทางเราไปอย่างสิ้นเชิง
You gave her a chance to withdraw.ท่านให้โอกาสนางในการยกเลิก
Without wiping her imprint off of the stone.โดยปราศการยกเลิกการเชื่อมต่อของหินสื่อสาร
As well as system overrides and administrative privileges.รวมถึงระบบการยกเลิกและ สิทธิพิเศษด้านการบริหาร
To override the system before he can lock it... which he just did.ในการยกเลิกระบบ ก่อนที่เขาจะล็อคมัน - ซึ่งเขาทำไปแล้ว
No, once the override's set,ไม่ได้ เมื่อการยกเลิกถูกตั้งค่า
If I did, it would probably mean instant cancellation, and I don't want that.ถ้าฉันทำ มันคงหมายถึงการยกเลิกทันที และฉันไม่ได้อยากได้แบบนั้น
We made the reservation first, and the cancellation, when it's been investigated, will certainly turn out as a hotel error.เรามาจองห้องก่อนนะ ส่วนการยกเลิก คงเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรม ถ้าตรวจสอบก็จะรู้
President wants to end the contract with Writer Lee.ท่านประธานต้องการยกเลิกสัญญากับนักเขียนลี
There's nothing about an exit clause in here.ไม่เห็นมีบอกเกี่ยวกับ การยกเลิกสัญญาเลยนี่
I'm about to rescind the offer.ฉันเกี่ยวกับว่า การยกเลิกการเสนอ
Yes, there's a perimeter override, but I don't have the clearance.ครับ มีการยกเลิก แต่ผมไม่มีสิทธิ
Well, they agreed to waive the dowry as long as I completely stayed out of the press.ดี พวกเขาต้องการยกเลิกสินสอด ตราบนานเท่าที่ฉันอยู่ให้ห่างจากสื่อ
Spa have very strict cancellation policy.สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด
What if I didn't deserve that reprieve?ถ้าผมไม่สมควรได้รับ การยกเลิกโทษประหารนั่น
I can tell you that we no longer cancel agents here.ฉันบอกนายได้เลยว่า เราไม่มีการยกเลิกเอเจนท์อีกต่อไป
♪ Grace ♪ ♪ just in your honor ♪ ♪ Once I wanted to be ♪เพื่อแลกกับการยกเลิกค่าหัว คุณเอาเงินไปก็ได้
It has to be undone.มันจะต้องมีการยกเลิก
If she can guess his name by dawn, she gets to cancel the wedding and she can chop his head off.ถ้าเธอสามารถคาดเดา ชื่อของเขาโดยรุ่งอรุณ เธอได้รับการยกเลิกการแต่งงาน และเธอสามารถสับหัวของเขาออก.
And today, with the rain, it's anything but perfect, so I called this meeting to take vote to cancel the race.และวันนี้มีฝนตกก็อะไร แต่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นผมจึงเรียกว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการลงคะแนนเสียงในการยกเลิกการแข่งขัน
Well, all those in favor of cancelling the race.ดีทุกคนในความโปรดปรานของการยกเลิกการแข่งขัน
They've got to cancel the race.- พวกเขาได้มีการยกเลิกการแข่งขัน
Uh, it turns out to cancel one of those lifelong prescriptions, you actually have to put it in writing, and according to the company records, it was canceled by an S. Morrison.ปรากฏว่าการยกเลิกใบสั่งยาตลอดชีวิต ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และดูจากประวัติของบริษัทยาแล้ว มันถูกยกเลิกโดย ซ.
I need to cancel an appointment.ฉันต้องการยกเลิกการนัดหมาย
What happened to our veto power?เกิดอะไรขึ้นกับการยกเลิกข้อตกลง
Federal prosecutor is dropping charges?อัยการยกเลิกข้อกล่าวหางั้นเหรอ
Calm down.ถ้าคุณต้องการยกเลิกนัด
Do we scrub? Begin abort procedure.เริ่มต้นขั้นตอนการยกเลิก
It's better than canceling your permit or arresting you, which we can also do.ซึ่งมันดีกว่าการยกเลิกใบอนุญาต หรือจับกุมคุณแน่ ๆ ซึ่งเราจะทำแบบนั้นก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยกเลิก
Back to top