ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cancelation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cancelation*, -cancelation-

cancelation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cancelation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancellation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There wasn't a single delay or cancelation out of Chicago so...หวังว่าเครื่องคงไม่ดีเลย์ หรือยกเลิกจากชิคาโก้นะ งั้น

cancelation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cancelation
Back to top