ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invalidation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invalidation*, -invalidation-

invalidation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invalidation (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. nullification, cancellation
invalidation (n.) คำลบล้าง See also: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง, สิ่งหักล้าง Syn. nullification
invalidation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation

invalidation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invalidation
Back to top