ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบุกรุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบุกรุก*, -การบุกรุก-

การบุกรุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบุกรุก (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การรุกราน
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
encroachment (n.) การบุกรุก See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ Syn. intrusion, trespass, violation
intrusion (n.) การบุกรุก See also: การล่วงล้ำ Syn. invasion, encroachment, trespass
invasion (n.) การบุกรุก See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ Syn. intrusion, encroachment
trespass (n.) การบุกรุก
incursion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. instrusion, irruption
instrusion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. irruption
break-in (vi.) การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน) Syn. burglary
irruption (n.) การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: การรุกล้ำ Syn. invasion, incursion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cause of death was strangulation and there were no signs of forced entry, but there was a struggle.สาเหตุการตาย ถูกรัดคอ ไม่มีร่องรอย การบุกรุก แต่มีการร่อยรอย การต่อสู้กัน
Liber8 calls themselves revolutionaries but all I see are vandals with no respect for private property.พวก ลิเบอร์8 เรียกพวกมันเอง ว่า พวกปฏิวัติ แต่ทั้งหมดที่ฉันเห็น คือ การบุกรุก ทรัพย์สินส่วนตัว
Oh, crap. I got a level-three violation on the incoming N.I.C.โอ้ ให้ตาย ผมกำลังเจอ การบุกรุก ทางเอ็นไอซีขาเข้า
Of government interference.การบุกรุกของ จนท. รัฐบาล
An incursion of angels, which cost us many lives.การบุกรุกของเหล่าทูตสวรรค์\ซึ่งทำให้เราสูญเสียชีวิตไปไม่น้อย
An invasion would go against everything we believe in.การบุกรุกขัดแย้งกับทุกอย่างที่เราเชื่อ
And discovered the Visitors had adapted their uniforms.การบุกรุกขั้นต่อไปจะเริ่มขึ้น
High-risk break-ins and Oxy, that's not their M.O.การบุกรุกที่มีความเสี่ยงสูงกับออกซี่ ไม่ใช่รูปแบบของพวกเขา
Home invasion, he's on their turf.การบุกรุกบ้าน เขาเข้าไปในพื้นที่ของเหยื่อ
These vicious home invasions are a sign of the times.การบุกรุกบ้านที่น่ากลัวนี้ เป็นสัญญาณแห่งเวลา
An invasion is inconsistent with our philosophy.การบุกรุกไม่สอดคล้องกับหลักการของเรา
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy!ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม !
It's better than selling cigarettes and housebreaking is a crimeก็มันดีกว่าต้องมาขายบุหรี่นี่ และการบุกรุกบ้านก็เป็นอาชญากรรมน่ะ
They're always annoying us by trespassing, interrupting our parties, and ripping our limbs off.พวกเค้าชอบสร้างความรำคาญให้แก่เราด้วยการบุกรุกและทำลายงานพิธีของเราอยู่ตลอดเวลา และยังชอบฆ่าพวกของเราอีกด้วย
Instead, there was a simple home invasion,ทำเป็นว่า มีการบุกรุกทั่วไป
Go mad. It formerly was common the Lord of the Darkness, have the pleasure invading the mind of her victims.ในอดีตจอมมารโปรดปราน การบุกรุกความคิดของเหยื่อ
WILLS: Sir, we have an unauthorized breach.ท่านครับ เรามีการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต
I mean, the prosecution, they're going to have your fingerprints, no signs of forced entry on your apartment, and you as the last person to see your wife alive.ยังไงซะ ฝ่ายอัยการจะได้ลายนิ้วมือนายมา อพาร์ทเม้นของนายไม่มีร่องรอยการบุกรุก แล้วนายก็เป็นคนสุดท้ายที่เห็นเมียนายยังมีชีวิตอยู่
Captain, we have breach in lower level. Look.กัปตัน เรามีการบุกรุกที่ชั้นล่าง
It's breaking and entering.มันเป็นการบุกรุกกและงัดแงะ
We have a breach in sector eight.เรามีการบุกรุกที่เซ็กเตอร์แปด
No forced entry, no coercion of any kind.ไม่มีร่องรอยการบุกรุก ไม่มีร่องรอยการบังคับอะไรเลย
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล
To launch those missiles if there's a breach of any kind.พร้อมยิงทันทีที่มีการบุกรุกทุกชนิด
To call off the invasion of my country?ที่จะล้มเลิกการบุกรุก\ ประเทศของผมหรือเปล่า?
Larry said Homeland sent her over to check for residual breaches fr the firewall attack.- ลาร์รี่บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงส่งเธอมา เพื่อตรวจสอบการบุกรุกระบบไฟร์วอลล์ของเรา
I mean, two break-ins, nothing stolen.ฉันหมายถึง,การบุกรุกทั้งสองครั้ง ไม่มีอะไรถูกขโมย
There's no sign of forced entry.ไม่มีร่องรอยการบุกรุกเข้าไป
Oh, not really. The sheriff said there's no sign of a break-In.ไม่ครับ นายอำเภอบอกว่าไม่มีการบุกรุก
But despite the Visitors' convincing show of goodwill, the media still had questions.ให้ยานทุกลำเพื่อเตรียมการบุกรุก ดีมาก เพราะการปล่อยฝนสีแดง
We detect an unauthorized entrance at your front gate.เราจับการบุกรุกได้ที่ประตูหน้าบ้านคุณ
There was an attack on the residence about an hour ago.เกิดการบุกรุกที่อยู่อาศัยเมื่อกว่าชั่วโมงก่อน
We have a perimeter breach. This is it.นี่มัน 240-27 พบการบุกรุก
Clone troopers, under the command of the Jedi, have successfully invaded the Separatist-occupied world of Ryloth.เหล่าโคลนทรูปเปอร์ ภายใต้การบัญชาการของเจได ประสบความสำเร็จในการบุกรุกดาวไรลอธ ที่ถูกยึดครองโดยพวกแบ่งแยก
Unsubstantiated claims of invasion.ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงถึงการบุกรุก
About a supposed alien invasion.เกี่ยวกับเรื่องการบุกรุก ของมนุษย์ต่างดาว
I'll stop talking now. KNOCKING AT DOOR I didn't mean to intrude.ข้าจะไม่พูดถึงมันแล้ว ข้าไม่ได้ต้องการบุกรุกห้องท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบุกรุก
Back to top