ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กักขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กักขัง*, -กักขัง-

กักขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักขัง (v.) detain See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate Syn. ขัง Ops. ปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
keep(vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrain๑. หน่วงเหนี่ยว, กักขัง, ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. จำกัด, ห้ามกระทำการ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crib (vt.) กักขัง Syn. confine
detain (vt.) กักขัง See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง Syn. retain, hold, confine Ops. discard, lose
hem in (vt.) กักขัง See also: กักตัว Syn. confine, restrict
impound (vt.) กักขัง See also: กัก Syn. confine, seize
lock away (phrv.) กักขัง See also: จำคุก, ใส่กรงขัง Syn. lock up, put away, shut away
lock up (phrv.) กักขัง See also: จำคุก, ใส่กรงขัง Syn. lock away
place someone behind bars (idm.) กักขัง See also: คุมขัง Syn. be behind, put behind
restrain (vt.) กักขัง See also: กักตัว Syn. imprison
pinch (vt.) กักขัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: จับกุม Syn. arrest, catch
immure (vt.) กักขัง (ทางวรรณคดี) See also: ขังคุก, คุมขัง Syn. confine, imprison
intern in (phrv.) กักขังใน See also: กักขังไว้ใน, คุมขังใน Syn. inter in
animal rights (n.) สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
captivity (n.) การถูกกักขัง See also: การถูกจองจำ Syn. imprisonment, confinement
confined (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง
detainee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ Syn. prisoner
internee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ต้องขัง
pent (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง Syn. confined
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He kidnapped them, he restrained them, and he starved them for days.เขาลักพาตัวเหยื่อ กักขัง และให้อดอาหารหลายวัน
Bastion of all I do adoreกักขังข้าไว้อย่างแน่นหนา ไม่ปรารถนาห่างหาย
No one actually got sick until after we were shut inside this cavern.กักขังคนน่าสงสารไว้ข้างล่างนี่
Keeping me here under lock and key is just phase one.กักขังตัวฉัน นั่นแค่ด่านแรก
Lock ourselves up before tonight.กักขังตัวเอง ก่อนคืนนี้
♪ Lock your dreams at night ♪กักขังฝันไว้ในนภาราตรีกาล
Incarceration's the only way to make sure everybody's safe.กักขังพวกเขาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
False imprisonment and torture.กักขังหน่วงเหนี่ยว และทรมาน
Was unceremoniously detained.กักขังอย่างเป็นกันเอง
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด
But the girl knew that the king of the goblins... would keep the baby in his castle forever and ever and ever... and turn it into a goblin.แต่หญิงสาวรู้ว่าหากทำเช่นนั้น ราชาแห่งปิศาจ... จะกักขังเด็กทารกไว้ในปราสาทตลอดกาล... แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปิศาจ
I was always on the safe side, like being locked upผมชอบกักขังตัวเองอยู่ในความปลอดภัย
How dare you touch me... when I would've given my life for one kind word when I was imprisoned.กล้าดียังไงมาแตะตัวดิฉัน ยามที่ดิฉันยอม\ เอาชีวิตแลกกับแค่คำกรุณาคำเดียว ยามโดนกักขัง
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย
Then why did you help Daddy hold me hostage?งั้นทำไมพี่ถึงช่วยพ่อกักขังฉันล่ะ?
It's not everyday you find a girl who'll flash someone to get you out of detention.ไม่ทุกวันนี่ที่เธอจะพบสาว ที่สามารถดึงความสนใจจากใคร เพื่อช่วยเธอออกจากห้องกักขัง
I'll never go back to Memnon! He's kept me prisoner since I was a child.ข้าไม่ยอมกลับไปหาเมมนอน เขากักขังข้าไว้ตั้งเเต่ข้ายังเด็ก
The animals clearly don't belong in captivity.สัตว์เหล่านี้ไม่ควรอยู่อยู่ภายใต้การกักขังอยู่แล้ว
It built my world, imprisoned me taught me how to eat, how to drink, how to breathe.มันกักขังผมไว้ในโลกของผมเอง... ...สอนผมให้กิน,ให้ดื่ม, และหายใจด้วยความเกลียดชัง
But you're asking for a federal courtesy in a state penitentiary.แต่คุณขอสุภาพรัฐบาลกลางในรัฐกักขัง.
She was caught in a deep empty darkness in her mind.เธอถูกกักขังไว้ในด้านมืดของหัวใจของเธอ
Jor-el created this place to hold criminals from the 28 known inhabited galaxies.จอร์เอลสร้างที่นี่ เพื่อกักขังอาชญากรจาก 28 แกแล็คซี่
I feel like I've been incarcerated in a blueberry.ฉันรู้สึกเหมือนฉันถูกกักขัง ในบลูเบอร์รี่
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา
You may feel confined here, but this is far freer a cage than the one they'd put you in.แบบนี้ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนถูกกักขังแต่ มันดีกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับกรงของพวกมัน
Give up before you die, I don't want to be arrested.เลิกก่อนที่คุณจะตาย,ฉันไม่อยากให้เธอถูกกักขัง
Keeps her snug, he does, all locked up...อย่างทะนุถนอม เขากักขังเธอไว้...
This girl has a guardian who keeps her locked away.หญิงสาวคนนี้มีผู้ปกครองที่กักขังเธอไว้
It was the First Court what imprisoned Calypso.ศาลโจรสลัดศาลแรก เป็นผู้กักขัง คาลิปโซ่
Two hundred people know you held me against my will. I can't tell them why.คน 200 คนรู้ว่าคุณกักขังหน่วงเหนี่ยวผม หากผมไม่มีเหตุผลไปอ้าง
But what if you don't? You need to go public.เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะทำ ผมจะกักขังพวกเราไว้ทั้งหมด
I told you that I can handle it.เพราะที่นั่นเป็นที่กักขังผู้ก่อการร้าย
And you're going straight to a CIA detention facility, never to be seen or heard from again.และนายจะต้องไป ที่กักขังของ CIA จะไม่มีใครเห็น หรือได้ยินอะไรจากนายอีกเลย
See if I can unlock what's holding her.ดูว่าจะปลดล็อคสิ่งที่กักขังเธอไว้ได้มั้ย
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว
Is five years in a coffin chained with silver.5 ปีในโลงกักขังด้วยแร่เงิน
Is that what you call, "false imprisonment"?อย่างนั้นมันเรียกว่า กักขังหน่วงเหนี่ยว ใช่มั้ย?
A 5-year-old boy was abducted and murdered.คดีของเด็กห้าขวบที่ถูกกักขัง ก่อนจะถูกฆ่า
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กักขัง
Back to top