ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวหา*, -กล่าวหา-

กล่าวหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวหา (v.) accuse See also: charge Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ Ops. ยกฟ้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
arraign(อะเรน') vt. นำตัวมาขึ้นศาล,กล่าวหา,กล่าวร้าย-arraigner n. (charge,accuse)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impugn(อิมพิวนฺ') vt. กล่าวหา, ประณาม, ตำหนิ, แย้ง., See also: impugnable adj. impugner n., Syn. challenge, oppose
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
objurgate(vt) ตำหนิ,กล่าวหา,ประณาม
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incriminationการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traverseคำปฏิเสธข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accuse (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ Syn. blame, charge
allege (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege (vi.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ Syn. assert, affirm
arraign (vt.) กล่าวหา Syn. accuse, charge, indict
bum-rap (sl.) กล่าวหา
charge (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ Syn. accuse, impute
land on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land upon (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
pack on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ
pack on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ
pin (vt.) กล่าวหา
start on (phrv.) กล่าวหา See also: ต่อว่า
tag (vt.) กล่าวหา
tax (vt.) กล่าวหา See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า Syn. accuse, blame on
inculpate (vt.) กล่าวหา (คำทางการ) See also: กล่าวโทษ Syn. accuse, incriminate
start in on (phrv.) กล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดโจมตี
accuse of (phrv.) กล่าวหาว่า See also: กล่าวหา
impugn (vt.) กล่าวหาว่าเชื่อไม่ได้ Syn. contradict, controvert
lace into (phrv.) กล่าวหาอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
aaccusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We love it when friends of the accused try to tear our work to shreds.เฮ้ เรารักมันเมื่อเพื่อนของผู้ถูก กล่าวหา พยายามที่จะทำงานของเราฉีกชิ้น เล็กชิ้นน้อย
Making random accusations against people they don't even know?กล่าวหาคนไปทั่ว ทั้งที่ไม่รู้จักเค้าเลย?
Who can blame me for doing what everyone says I already did?กล่าวหาฉันว่าทำอะไนะ ? ทำอะไรที่ฉัน ได้ทำไปแล้วน่ะ
That's a crazy, groundless accusation.กล่าวหาผมได้ไร้เหตุผลสิ้นดี
He claims you've been misrepresenting yourself.กล่าวหาว่า คุณให้ข้อมูลผิด
Accused of stealing, these innocent Wesen were executed without trial.กล่าวหาว่าขโมย, เหล่าเวเซ่นที่บริสุทธ์ ถูกประหารโดยปราศจากร่องรอย
Uh, accused me of breaking up the family, and things got pretty heated, which is why I left the way I did, but I haven't spoken to them in over ten years.กล่าวหาว่าฉันทำให้ครอบครัวแตกแยก และเรื่องราวก็ค่อนข้างรุนแรง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราหนีมา
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้
They're blaming us for the killing of those DEA agents on the train.กล่าวหาว่าเราฆ่าเจ้าหน้าที่ DEAบนรถไฟ
Claimed he was cheating on her.กล่าวหาเขาว่านอกใจเธอ
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า
Be careful, Favell. You've brought an accusation of murder.ระวังหน่อยฟาเวล คุณเป็นคนกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมขึ้นมา
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้
Now, I'm not accusing you of anything.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ฉันไม่ได้ กล่าวหาว่าคุณอะไร
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
I have no defense, my lord. I am guilty as charged.ผมไม่ต้องการแก้ต่าง ผมผิดตามข้อกล่าวหา
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
You're always complaining that nobody likes youนายมักจะกล่าวหาคนอื่น เลยไม่มีใครชอบนาย
I don't have anything against the government.ผมไม่ได้กล่าวหารัฐบาลสหรัฐเช่นนั้น
Died a little when they lost the 1919 World Series, died a lot when eight White Sox were accused of throwing that Series.ผิดหวังนิดหน่อยตอนทีมแพ้ ในเวิร์ลด์ ซีรี่ส์ ปี 1919 ผิดหวังมากในฤดูร้อนปีต่อมา... เมื่อผู้เล่น 8 คนของไวท์ ซ็อกส์ ถูกกล่าวหาว่าล้มบอล
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น
He'd come to accuse her of more crimes.เขากล่าวหาเธอ ในคดีมากมาย
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน
We have the accused at the scene of the crime.เราได้ถูกกล่าวหาว่าในที่เกิดเหตุของอาชญากรรม
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง:
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
If we find the alleged man who lured your daughter into this we'll certainly introduce that in an appeal.ถ้าเราพบชายผู้ที่ถูกกล่าวหา ที่จัดฉากให้ลูกของคุณ... ...แน่นอนว่าเราก็จะอุทธรณ์ได้
Even if we do find him, it's your word against his.ต่อให้เราหาเขาพบ มันก็แค่คำพูดของคุณกล่าวหาเขา
Then she accused her of ingratitude and chained her like an animal where the prince and I found her.แล้วกล่าวหาว่าเธอเนรคุณ แล้วตรวนเธอเหมือนกับเธอเป็นสัตว์\อย่างที่ฉันกับเจ้าฟ้าชายเจอเธอ
You commended him for his vision.ของ พระองค์ซึ่งทรงถูกกล่าวหาว่าทรงวิกลจริต
The false accusation that Kusano is harassing Asano that you send in a faxข้อกล่าวหาเท็จว่าคูซาโนะคอยรังควานอาซาโนะ ที่คุณบอกในแฟกซ์
How dare you imply?คุณกล้ายังไงมากล่าวหา
But with Yu's reputation, I can't just go in and accuse her.แต่ด้วยชื่อเสียงของยู อยู่ดีๆ ฉันจะเข้าไปกล่าวหาหล่อนไม่ได้
How dare you accuse us!คุณกล้าดียังไง กล่าวหาเรา
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวหา
Back to top