ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กร่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กร่อน*, -กร่อน-

กร่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่อน (v.) erode See also: fret, corrode, wear down, be worn away Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carious(แคร์'เรียส) adj. ผุ,กร่อน, See also: cariosity n. ความผุ,ความกร่อน cariousness n. ความผุ,ความกร่อน, Syn. decayed
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cautery(คอ'เทอรี) n. สารกัดกร่อน,กระบวนหรือสิ่งที่การทำให้เนื้อเยื่อไหม้
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
nippy(นิพ'พี) adj. เสียว,แสบ,หนาวเหน็บ,กัดกร่อน,แคล่วคล่อง, Syn. biting,chilly
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn
English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astroblemeการกร่อนของหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrasionการกร่อนครูดถู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corrosionการกัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosive-กัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
detritionการกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detritusเศษกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erosionการกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erosive๑. -กร่อน๒. สารทำกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galvanic corrosionการกัดกร่อนแกลแวนิก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pediment; rock pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Caustic คอสติก, กัดเผา มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosive การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"
Degradationการกร่อนสลายกระบวนการที่ทำให้ส่วนต่างๆของพื้นผิวโลกผุกร่อนและถูกพัดพาไป ทำให้ระดับทั่วๆไปลดต่ำลง กระบวนการนี้เกิดจากการกระทำของน้ำและลม [สิ่งแวดล้อม]
Demoสาธิตเป็นคำที่กร่อนมาจากคำว่า Demonstration หมายถึง การสาธิตการทำงาน หรือการใช้งานของเครื่อง หรือโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Global warmingภาวะโลกร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
Terrace ขั้นบันได ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Truncation การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง รอยต่อของชั้นหินต่างชุดที่วางซ้อนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหินชุดล่างซึ่งมีอายุแก่กว่าขาดหายไปช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะมีการกร่อนเป็นเวลานาน รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) 2. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity) 3. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
erode (vi.) กร่อน See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ Syn. decay, wear away
erode (vt.) กร่อน See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ Syn. decay, wear away
abrasive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งกัดเซาะ
attrition (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction, rubbing Ops. buildup
bite into (phrv.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat into
caries (n.) การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน
carious (adj.) ที่ผุกร่อน Syn. decayed
caustic (adj.) ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้ Syn. corrosive, erosive
corrode (vi.) กัดกร่อน Syn. eat, rust
corrode (vt.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat, rust
corrosion (n.) การกัดกร่อน (โดยเฉพาะโดยสารเคมี)
corrosive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งทำให้ผุพัง Syn. eroding, caustic
corrosive (n.) สิ่งกัดกร่อน เช่น น้ำกรด
decayed (adj.) ที่ผุกร่อน
eat away (phrv.) กัดกร่อน
eat away at (phrv.) กัดกร่อนทีละน้อย
eroding (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งทำให้ผุพัง Syn. caustic
erosion (n.) การกัดกร่อน See also: การกัดเซาะ, การกร่อน Syn. abrasion, decay
erosive (adj.) ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้ Syn. corrosive
escarpment (n.) สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก Syn. bluff, cliff, scarp
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะลาพักร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But none of these scars were fresh.แต่ไม่มีรอยแผลเป็นเหล่านี้มี ความสดใหม่ มันเป็นเช่นเดิมเป็นการกัด กร่อน
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต
I'm only trying to say that Amity is a summer town.ผมเเต่จะพูดว่าอามิตี้เป็นเมืองพักร้อน
It's his first real vacation in six years, Max. Take it easy.นี่เป็นพักร้อนจริง ๆ ของเขา ในรอบ 6 ปี ใจเย็น ๆ ก่อนดีกว่า แม็กซ์
Creative freedom, practically my own boss, maybe some World Series tickets.เราจะไปเที่ยวกัน ไปพักร้อน บางทีเราจะไปดูการแข่งชิงแชมป์โลกสัก 4-5 รายการ
It still lives in my memory that summer vacation as if it were only yesterdayมันยังอยู่ในความทรงจำในพักร้อนนี้ เหมือนว่ามันเป็นเพียงแค่เมื่อวาน
Look, I spent my vacation money. My husband's and mine.ฉันเอาเงินสำหรับเที่ยวพักร้อนไปใช้
They'll just decide to take a vacation, see?พวกเขาจะตัดสินใจพักร้อน
Another letter from that school goes to that kid's house... in the fucking oven you'll go, head first.ไปถึงบ้านเด็กคนนี้อีกละก็ หัวของแกจะไปสุกร้อนอยู่ในตู้อบ
Give Devaney and Tony a vacation.ให้เดวานี่กับโทนี่ไปพักร้อน
It's hot out here. Not cool like in the barn.ข้างนอกร้อนจัง ไม่เห็นเย็นเหมือนในโรงนาเลย
I said it's hot out here!ฉันบอกว่าข้างนอกร้อนจัง
Wha... - Consider this a vacation, Sandy, a reward.พิจารณาการพักร้อนนี้ แซนดี้ รางวัลล่ะ
I'm afraid I've made a terrible mess of your holiday.ฉันกลัวว่า ฉันจะทำให้พักร้อนของคุณวุ่นวาย
And raised in England, from the age of five in Kent... and summers in Cornwall.พออายุห้าขวบก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองเคนท์ในอังกฤษ และพักร้อนที่คอร์วอล์
We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now three billion klicks from the nearest outpost.เราต้องงดการพักร้อนใหญ่ ถูกส่งมาดาวเนปจูนนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุดถึง 3 พันล้านคลิก
Yeah. Good. I heard you're takin' some time.ดี ได้ข่าวว่าจะลาพักร้อน
We'll pour hot iron on them if we have to!เราได้จะเทเหล็กร้อนที่พวกเขาถ้าเราต้อง!
I'm on vacation now.ตอนนี้ฉันพักร้อน ถ้าต้องการ ติดต่อฉัน ฉันจะถึงบ้านอีกไม่นาน...
If you don't strike while the iron is hot, it'll pass you by.หากคุณไม่ได้ตีในขณะที่เหล็กร้อนก็จะผ่านคุณโดย
Bump that. Roscoe cracked that door.ช่างฉัน ประตูกร่อนเพราะลูกตะกั่ว
I thought you were talking about global warming, not an ice age.ผมนึกว่าคุณพูดถึงที่โลกร้อนขึ้น ไม่ใช่ยุคน้ำแข็ง
... butglobalwarmingcan trigger a cooling trend. Let me explain.... แต่ภาวะโลกร้อนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็นผมจะอธิบายให้ฟัง
I'm at the Global Warming Conference in New Delhi...ผมอยู่ที่การประชุมสภาวะโลกร้อน ที่นิวเดลี...
It was just a little vacation romance.จริง ๆ แล้วก็แค่การพักร้อนแสนโรแมนติกเอง.
The modern gig is just for fun while I'm on sabbaticalที่เต้นโมเดิร์นนี่ก็เอาสนุกแหละ เหมือนมาพักร้อน
I'm not spending my entire break in Planet Chinaหนูไม่อยู่ในโรงงิ้วนี่ จนหมดเวลาพักร้อนนะคะ
We'll make enough in one night to finance a thousand vacations.แค่คืนเดียวเราก็มีเงินมากพอให้พักร้อนเป็นพันรอบ
Gentlemen, thank you for cutting your vacations short.ท่านสุภาพบุรุษ,ขอบคุณ ที่ลดเวลาพักร้อน
Four weeks paid vacation and a dental plan?หยุดพักร้อนได้ 4 อาทิตย์ และรักษาทันตกรรมได้ด้วยงั้นเหรอ
Like summer vacation?เหมือนหยุดพักร้อนหรือครับ
It rots the senses in the headมันกัดกร่อนความรู้สึกในสมอง
Put two hours on my vacation, just like that.มีเวลาพักร้อนเพิ่ม2ชั่วโมงแบบนี้...
It was an interesting vacation.ได้ทำงานสืบสวนตอนพักร้อน.
The holiday's off.ยกเลิกการพักร้อนแล้ว
It's a hot and horny scene. It's you and another vagetarian.ต้องเป็นฉากรักร้อนแรงแหงๆ คุณกับสาวมังสวิรัติ
Not for a while. She's going on a very long holiday.คงอีกนานล่ะค่ะ ลูซบอกว่าจะไปพักร้อนยาวเลย
She's on vacation. Who's calling, please?เธอลาพักร้อนอยู่ค่ะ ขอโทษนะค่ะ ใครพูดค่ะ?
Just take some time off.ถือว่าพักร้อนสักพักแล้วกันนะ
Let's go away together. Can you take time off?ไปด้วยกันนะ, คุณลาพักร้อนได้ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กร่อน
Back to top