ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corrode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corrode*, -corrode-

corrode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corrode (vi.) กัดกร่อน Syn. eat, rust
corrode (vt.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat, rust
corroded (adj.) เป็นสนิม Syn. oxidized
English-Thai: HOPE Dictionary
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
English-Thai: Nontri Dictionary
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัด (v.) corrode See also: erode Syn. ขบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I corrode that pipe again, they'll know something's up.ถ้าฉันไปเทกรดท่อนั่นอีกได้มีคนรู้เรื่องแน่
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที
Why not throw acid on the bars iron corrode?ทำไมไม่โยนกรดไปที่สนิมเหล็กล่ะ
The inlet valve on the propane stove from the geodesic dome was corroded, not exactly unheard of in this wet climate.วาล์วแก๊สขาเข้า จากโดมนั่นมันกร่อนแล้ว ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร ในเขตอากาศชื้น
Now, is it possible that someone corroded the valve or frayed the cord?เอาล่ะ เป็นไปได้มั้ยที่จะมีใครบางคนทำให้วาล์วแก๊สกร่อน? หรือทำให้สายไฟขาด?
Uh, Dale told me that in these old vehicles the points get corroded.เอ่อ เดลบอกผมว่ารถรุ่นเก่าพวกนี้ บางจุดมันสึกกร่อน
The blade was corroded with the brake fluid.มีดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเบรค

corrode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
剥蚀[bō shí, ㄅㄛ ㄕˊ, 剥蚀 / 剝蝕] denude; corrode

corrode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐らす[くさらす, kusarasu] (v5s,vt) to spoil; to rot; to corrode
腐らせる[くさらせる, kusaraseru] (v1,vt) (See 腐らす) to spoil; to rot; to corrode
腐れる[くされる, kusareru] (v1,vi) to spoil; to rot; to corrode
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

corrode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะ[v.] (cha) EN: cleanse ; wash away ; erode ; corrode FR:
กัด[v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน[v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode ; attack FR: corroder ; attaquer ; éroder
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded FR: corrodé ; rongé ; usé
เป็นสนิม[v.] (pen sanim) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
เป็นสนิม[adj.] (pen sanim) EN: rusty ; corroded FR: rouillé
สึกกร่อน[v.] (seukkrǿn) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; be eroded ; be corroded FR: s'abraser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corrode
Back to top