vary

แปลว่า


vi ปรวนแปร
ความหมายเหมือนกับ: alter , change , differ , fluctuate
คำที่เกี่ยวข้อง: แปรปรวน , ผันแปร , แตกต่าง
คำตรงข้าม: fixed , mootonous
vt เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: alter , change , diverge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แตกต่าง , ทำให้แปรปรวน , ทำให้หลากหลาย
คำตรงข้าม: retain , stabilize